فصلنامه علمی پژوهشی نظریه های کاربردی اقتصاد (ECOJ) - پایگاه‌هایی که نشریه در آن‌ها نمایه شده است