نویسنده = ناصر الهی
تعداد مقالات: 2
1. ریسک سیستمی و صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 199-222

10.22034/ecoj.2020.11286

جعفر عبادی؛ ناصر الهی؛ سعیده هوشمند گهر


2. علیت گرنجری بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از مدل MSVAR

دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 23-48

اسداله فرزین‌وش؛ ناصر الهی؛ سید ضیاءالدین کیاالحسینی؛ عبدالرحیم هاشمی دیزج