نویسنده = مهدی صادقی شاهدانی
سرریز نوسان نرخ ارز بر بازار سرمایه در ایران

دوره 6، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 77-96

حسین محسنی؛ مهدی صادقی شاهدانی


الگوی تولید بهینه نفت خام مبتنی بر قرارداد بیع متقابل: مطالعه موردی میدان نفتی فروزان

دوره 3، شماره 2، تیر 1395، صفحه 159-186

محمد مهدی عسکری؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ محمد شیریجیان؛ علی طاهری فرد