نویسنده = محمدرضا منجذب
تأثیر نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر بازده بازار سهام ایران: رویکرد کوانتایل

دوره 9، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 97-132

10.22034/ecoj.2023.52126.3072

محمد رضا منجذب؛ مسعود متانی؛ سید فرهاد موحدی


آزمون خنثایی بلندمدت پول در بازار سرمایه ایران

دوره 6، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 137-162

محمدرضا منجذب؛ میثم رافعی؛ مریم احمدی