نویسنده = خلیل جهانگیری
تأثیر جهانی شدن بر شاخص فقر انسانی (HPI)

دوره 2، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 61-80

صمد حکمتی فرید؛ خلیل جهانگیری؛ امید مرادخانی