برآورد ضرایب فزاینده مخارج دولت و آثار شوک‌های مخارج دولت در اقتصاد ایران در مقایسه تطبیقی با کشورهای منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

تجربیات موفق کشورهای توسعه یافته در زمینه کاربرد سیاست‌های مالی جهت خروج  از بحران مالی سال 2008 میلادی منجر شد تا در کشورهای درحال‌توسعه نیز با توجه به گرفتار بودن این کشورها با بحران­های مالی در دهه اخیر این مهم مورد توجه قرار گیرد و ابزارهای سیاست‌های مالی (به­ویژه مخارج دولت) نظر سیاست­گذاران و نظریه­پردازان اقتصادی را، به­منظور افزایش رشد اقتصادی و خروج از رکود، به خود جلب کند. هدف از این مطالعه برآورد ضرایب فزاینده مخارج دولت و بررسی اثرگذاری شوک‌های مخارج دولت روی تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران در مقایسه تطبیقی با کشورهای منتخب است. در این راستا، برای کشورهای منتخب از رهیافت خودرگرسیون برداری تابلویی (PVAR) و برای کشور ایران از خودرگرسیون برداری (VAR) استفاده شد و همچنین ضریب فزاینده مخارج دولت هریک از آنها نیز محاسبه شد (که دوره زمانی مورد بررسی برای کشورهای منتخب 2000-2015 و برای ایران 2015-1985 می­باشد. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که یک شوک مخارج دولت در ایران و کشورهای منتخب هم‌راستا باهم در ابتدا سبب افزایش تولید ناخالص داخلی و سپس روند کاهشی به خود می‌گیرد و در مسیر بلندمدت خود حرکت می‌کند که ضرایب فزاینده مخارج دولت نیز تایید کننده این نتیجه می‌باشد و از سوی دیگر با توجه به نتایج تجزیه واریانس سرعت بالای اثرگذاری شوک‌های مخارج دولت بر تولید ناخالص داخلی نیز به روشنی قابل رؤیت است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimating of The of Government Expenditure Multiplier and The Effects of Government Expenditure Shocks in Iran's Economy and Selected Countries

نویسندگان [English]

 • Mahnaz Hoseinpur 1
 • Kambiz Hojabr Kiani 2
1 Ph. D in Economics, Islamic Azad University, South Tehran Branch
2 Professor of Economics, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch
چکیده [English]

The successful experiences of developed countries in applying fiscal policies to overcome the financial crisis of 2008 led to the fact that in developing countries considered impact of fiscal policy, also. Fiscal policy instruments (especially government expenditure) should attract the attention of policymakers and economic theorists in order to increase economic growth and exit the recession.
The purpose of this study is to estimate of government expenditure Multiplier and to examine the effect of government expenditure shocks on GDP in Iran's economy and comparative comparisons with selected countries. In this regard, used for selected countries, the Panel Vector Auto Regression (PVAR) and Iran's economic Vector Auto Regression (VAR) model and computed the government expenditure Multiplier for each of them (in Iran (1985-2015) and selected countries (2000-2015)). The results show that a government expenditure shock in Iran and selected countries together initially increase of GDP and then a declining trend and moves in long run and the results of expenditure Multiplier confirming this. On the other hand, according to the results of the analysis of variance the high speed of the impact of government expenditure shocks on GDP is clearly visible

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fiscal Policy
 • Fiscal Multiplier
 • Panel Vector Auto Regression model (PVAR)
 • Vector Auto Regression model (VAR). Gross Domestic Production
 1. باقرزاده، آذر، فاطمه، محسنی زنوزی، سید جمال­الدین و منصورفر، غلامرضا (1399). رابطه غیرخطی نااطمینانی سیاست­های اقتصادی دولت و رشد اقتصادی ایران با تأکید بر توسعه بازارهای مالی در قالب مدل نوین.GAS  فصلنامه نظریه­های کاربردی اقتصاد، 7(2)، 103-128.
 2. حقیقت، جعفر و محرم‌جودی، نازیلا (1395). تاثیر شوک مخارج دولتی بر رشد تولید ناخالص داخلی در ایران: رهیافت ARDL. فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، 10(4)، 166-141.
 3. حیدری، حسن و سعیدپور، لسیان (1393). تجزیه و تحلیل تأثیر شوک­های سیاست مالی و ضرایب فزاینده مالی اقتصاد ایران در چارچوب مدل کینزین­های جدید. فصلنامه پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، 5(20)، 78-61 ‌‌‌‌.
 4. رضا قلی­زاده، مهدیه (1394). ارزیابی اثرات سیاست‌های مالی دولت از مسیر تغییر در درآمدهای مالیاتی بر اشتغال در ایران. پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار، 5(9)، 50-39.
 5. غلامی، الهام (1392). بررسی کارایی برنامه­های محرک مالی در ایران: رویکردی بر مدل­های TVAR وDSGE (رساله دکتری). دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
 6. هژبر کیانی، کامبیز و غلامی، الهام (1395).بررسی کارایی سیاست‌های مالی انبساطی در ایران: مقایسه تطبیقی الگوی VAR خطی و آستانه‌ای. فصلنامه اقتصاد مالی، 10(35)، 1-26.

 

 1. Abrigo, M. R., & Love, I. (2016). Estimation of panel vector autoregression in Stata. The Stata Journal, 16(3), 778-804.‏
 2. Andrews, D. W., & Lu, B. (2001). Consistent model and moment selection procedures for GMM estimation with application to dynamic panel data models. Journal of econometrics, 101(1), 123-164.‏
 3. Bagherzadeh Azar, F., Mohseni Zonouzi, J., & Mansourfar, Gh. (2020). The Nonlinear Relationship Between the Uncertainty of Government Economic Policies and Economic Growth of Iran with Emphasis on the Development of Financial Markets in a Novel Gas Model Framework. Journal of Applied Theories of Economics, 7(2), 103-128 (In Persian).
 4. Barro, R. J., & King, R. G. (1984). Time-separable preferences and intertemporal-substitution models of business cycles. The Quarterly Journal of Economics, 99(4), 817-839.‏
 5. Batini, N., Eyraud, L., & Weber, A. (2014). A simple method to compute fiscal multipliers. International Monetary Fund.‏
 6. Batini, N., Eyraud, L., & Weber, A. (2014). A simple method to compute fiscal multipliers (No. 14-93). International Monetary Fund.‏
 7. Blanchard, O., & Perotti, R. (2002). An empirical characterization of the dynamic effects of changes in government spending and taxes on output. the Quarterly Journal of economics, 117(4), 1329-1368.‏
 8. Bose, S., & Bhanumurthy, N. R. (2015). Fiscal multipliers for India. Margin: The Journal of Applied Economic Research, 9(4), 379-401.‏
 9. Eyraud, L., & Weber, A. (2013). The challenge of debt reduction during fiscal consolidation. International Monetary Fund.‏
 10. Gholami, E., & Hojabr Kiani, K. (2013). Investigating the effectiveness of financial stimulus programs in Iran: An approach to TVAR and DSGE models (Unpublished doctoral dissertation). Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran (In Persian).
 11. Gholami, E., & Hojabr Kiani, K. (2016). Investigating the effectiveness of expansionary fiscal policies in Iran: A comparative comparison Linear and threshold VAR pattern. Quarterly Journal of Financial Economics, 10(35), 1-26 (In Persian).
 12. Grdović Gnip, A. (2014). The power of fiscal multipliers in Croatia. Financial theory and practice, 38(2), 173-219.‏
 13. Haghighat, J., & Moharam Joudi, N. (2017). Investigating the effects of governmental expenditure shock on gross domestic product growth in Iran: ARDL approach. Quarterly Journal of Economic Modelling, 10(4), 141-166 (In Persian).
 14. Hayat, M. A., & Qadeer, H. (2016). SIZE AND IMPACT OF FISCAL MULTIPLIERS. Pakistan Economic and Social Review, 54(2), 205-231.‏
 15. Heidari, H., & Saeidpour, L. (2014). Analyze the effects of fiscal policy shocks and fiscal multipliers of Iran’s economy in the New-Keynesian framework. Economic Growth and Development Research, 5(20), 61-78 (In Persian).
 16. Hory, M. P. (2016). Fiscal multipliers in Emerging Market Economies: can we learn something from Advanced Economies?. International Economics, 146, 59-84.‏
 17. Jemec, N., Kastelec A. S., & Delakorda, A. (2011). How do fiscal shocks affect the macroeconomic dynamics in the Slovenian economy?. Central Bank of Slovenia, Research Paper, 11(2), 1-27.
 18. Kabashi, R. (2017). Macroeconomic effects of fiscal policy in the European Union, with particular reference to transition countries. Public Sector Economics, 41(1), 39-69.‏
 19. Kim, H., & Lee, D. (2018). The effects of government spending shocks on the trade account balance in Korea. International Review of Economics & Finance, 53, 57-70.‏
 20. Lennman, O. (2016). The Fiscal Spending Multiplier in a Panel of OECD Countries.‏
 21. Mitchell, D. J. (2013). Red Ink: Inside the High-Stakes Politics of the Federal Budget. Cato Journal, 33(2), 307.‏
 22. Rezagholizadeh, M. (2015). Evaluating the effects of fiscal policy (changes in the tax income) on the employment in Iran. Journal of Economics and Bussines Research, 5(9), 39-50 (In Persian).
 23. Spilimbergo, A., Symansky, S., Blanchard, O. J., & Cottarelli, C. (2009). Fiscal policy for the crisis. Available at SSRN 1339442.‏