بررسی اثرات فضایی فاصله جغرافیایی و تجارت خارجی بر دموکراسی در کشورهای منتخب اسلامی: رویکرد اقتصادسنجی فضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده

در سال­‌های اخیر مطالعه در زمینه ارتباط متقابل دموکراسی و متغیرهای اقتصادی در بین اندیشمندان اقتصادی و علوم سیاسی افزایش یافته است. در این مطالعات دموکراسی به عنوان یک متغیر تأثیرگذار بر متغیرهای اقتصادی در مدل­‌های اقتصادسنجی وارد شده است و کم­تر به تأثیرپذیری دموکراسی از متغیرهای اقتصادی پرداخته شده است. بنابراین، در این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای اقتصادی بر سطح دموکراسی در کشورهای منتخب اسلامی با رویکرد اقتصادسنجی فضایی و در نظر گرفتن وابستگی فضایی جغرافیایی آن­ها در دوره زمانی 2012- 2001 ‌پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تجارت خارجی اثر مثبت و معنی‌داری بر دموکراسی داشته است، ولی رشد اقتصادی اثر معنی‌داری بر دموکراسی نداشته است. همچنین، اثر مجاورت فضایی بر بهبود سطح دموکراسی در کشورهای مورد مطالعه تائید شده است ولی کمک­‌های خارجی دموکراسی را در کشورهای مورد مطالعه را به صورت منفی تحت تأثیر قرار داده است. به طور کلی نتایج پژوهش اثرات فضایی تجارت و مجاورت جغرافیایی بر بهبود سطح دموکراسی را تأیید می­‌کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Spatial Effects of Geographic Distance and Foreign Trade on Democracy in Islamic Countries

نویسندگان [English]

 • Seyed Kamal Sadeghi 1
 • Mohsen Pourebadollahan Covich 1
 • Parviz Mohammadzadeh 1
 • Zahra Karimi 2
 • Parvin Alimoradi Afshar 3
1 Associated Professor of Economics, University of Tabriz
2 Assistance Professor of Economics, University of Tabriz
3 Ph.D. Candidate in Economics, University of Tabriz
چکیده [English]

The relationship between democracy and economic variables in economics and political science has received considerable attention in recent years. In these studies, democracy as a factor affecting the economic variables in econometric models has been included and fewer studies has investigated the influence of economic variables on democracy. Therefore, in this study, the effect of economic variables such as economic growth, foreign aid and trade on the level of democracy in Islamic countries with spatial econometric approach and considering the geo-spatial dependence in 2001-2012 has been investigated. The results show that foreign trade and economic growth have-not significant effect on democracy and the spatial proximity effect on the level of democracy in these countries is approved. Also, the effects of foreign aid on democracy in these countries are negative and significant. In general, the results support the positive effects of geo and trade spatial on democracy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Democracy
 • Foreign Trade
 • Geographical distance
 • Spatial econometrics
 • Islamic countries
 1. 1. عسکری، محسن (1389). تأثیر درآمدهای نفتی بر ایجاد دولت رانتی و دموکراسی، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، 13(1389)، 197-181.

  1. Acemoglu, D., & James A. Robinson. (2000). Why did the west extend the franchise? growth, inequality and democracy in historical perspective, Quarterly Journal of Economics, 115, 1167-1199.
  2. Acemoglu, D., & James A. Robinson. (2001). Theory of political transitions, American Economic Review, September, 91 (4), 938-963.
  3. Acemoglu, D., Johnson, S, Robinson, A., & Yared, P. (2007). Income and democracy. American Economic Review, 98 (3), 808–842.
  4. Alesina, A., & Dollar, D. (2000). Who gives aid to whom and why? Journal of Economic Growth, 5, 33–63.
  5. Anselin L (1988). Spatial econometrics: methods and models. Kluwer, Dordrecht.
  6. Anselin, L., Le Gallo, J., & Jayet, H. (2008). Spatial panel econometrics. InThe econometrics of panel data (pp. 625-660). Springer Berlin Heidelberg.
  7. Barrington, Moore (1966), Social origins of dictatorship and democracy book, Wesleyan university, 15(2), 146-175.
  8. Barro, Robert J. (1997). Democracy and economic growth: A cross-country empirical study. Cambridge, MA, MIT Press.
  9. Barro, Robert J. (1999). Determinants of democracy, Journal of Political Economy, 107(6), 158-83.
  10. Beck, Nathaniel, Kristian S. Gleditsch, & Kyle Beardsley. (2006). Space is more than geography: Using spatial econometrics in the study of political economy. International Studies Quarterly, 50(1), 27–44.
  11. Bjella, B. (2012). The political economy of growth, Democracy and foreign aid, American Quarterly Journal of Economics, 47(2), 333–347.
  12. Boix, Carles, & S. Stokes. (2003). Endogenous democratization. World Politics, 55 (July), 517-49.
  13. Boone, P. (1996). Politics and the effectiveness of foreign aid, European Economic Review, 40 (2), 289–329.
  14. Boone, Peter. (1996). Political and gender oppression as a cause of poverty.Manuscript. London: London School Econ.
  15. Corrado, L., & Fingleton, B. (2012) Where is the economics in spatial econometrics? J Reg Sci, 52(2), 210–239.
  16. Crozet, M., & P. Koenig (2004). EU enlargement and the internal geography of countries, Journal of Com- parative Economics, 32(2), 265–279.
  17. Csordas, S., & Ludwig, M. (2011). An empirical investigation of the determinants of democracy: trade, aid and the neighbor effect. Economic Letters, 110, 235-237.
  18. Dahl, Robert. (1971). Polyarchy: Participation and opposition. New Haven, Connecticut, Yale University Press.
  19. Elhorst, J.P. (2014). Spatial econometrics: from Cross-sectional data to Spatial Panels. Springer, Heidelberg, New York, Dordrecht, and London.
  20. Epstein, David L. Robert Bates, Jack Goldstone, Ida Kristensen, & Sharyn O’Halloran. (2006). Democratic transitions, American Journal of Political Science, 50 (July), 551‐569.
  21. Gabriel Almond, & Sidney Verba (1963), The civic culture or the civic culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations is a 1963 non-fiction political science book Princeton University, SAGE Publications.
  22. Getis, A. (2007). Reflections on spatial autocorrelation. RegSci Urban Econ, 37, 491–496.
  23. Gibbons S, & Overman HG (2012).Mostly pointless spatial econometrics? J Reg Sci, 52(2), 172–191.
  24. Getis, A (2007) Reflections on spatial autocorrelation. Reg Sci Urban Econ 37, 491–496.
  25. Glaeser, Edward, & Raven Saks. (2004). Corruption in America. NBER Working Paper no. 10821. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, October.
  26. Huntington, Samuel P. (1991). The Third wave: Democratization in the late twentieth century. norman: University of Oklahoma press. American Journal of Political Science, 47, 368–387.
  27. Lipset, Seymourm (1959). Political man: The social bases of politics. garden city, ny, Anchor.
  28. McMillen, DP (2012) Perspectives on spatial econometrics: Linear smoothing with structured models. J Reg Sci, 52(2), 192–209.
  29. Partridge MD, Boarnet M, Brakman S, Ottaviano G. (2012) Introduction: whither spatial econometrics? J Reg Sci, 52(2), 167–171.
  30. Przeworski, Adam & Fernando Limongi. (1997). Modernization: Theories and facts, World Politics 49 (January).
  31. Svensson, J. (1999), Aid, growth and democracy, Economics and Politics, 11(3), 275–297.