هدف‌گذاری تورم و تولید در دو قاعده نرخ رشد حجم پول و تیلور برای اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

کارایی سیاست‌های پولی یکی از چالش‌های بانک‌های مرکزی به شمار می‌آید. مطالعات حاکی از اثرگذاری متفاوت سیاست‌های پولی بسته به نوع قاعده مورد استفاده بانک‌‌های مرکزی است. در همین راستا در این مقاله سعی شده است با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی اثر شوک‌های بهره‌وری، نفتی و مخارج دولت بر اقتصاد ایران از مسیر سیاست‌های پولی در بازه 1393-1367 مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور قواعد پولی تیلور و نرخ رشد حجم پول برای ایران شبیه‌سازی شده‌اند که در هر قاعده، سیاست‌گذار قادر به انتخاب رژیم‌های هدف‌گذاری تورم و تولید برای هدایت سیاست پولی است. بنابراین هر مدل در سه سناریو مبنا، هدف‌گذاری تورم و هدف‌گذاری تولید مورد تحلیل قرار گرفته است. لازم به ذکر است اگر چه هیچ یک از قواعد مذکور برای ایران اتخاذ نشده‌اند، اما پارامترهای قواعد در حالات مبنا به ‌گونه‌ای تعیین شده‌اند که نتایج گشتاورهای مدل نزدیک گشتاورهای عملکرد اقتصاد ایران شود. بررسی گشتاورهای متغیرهای اصلی شبیه‌سازی شده در سناریو مبنا و توابع واکنش آنی نشان از موفقیت مدل‌ها در شبیه‌سازی اقتصاد ایران دارند. همچنین مقایسه نتایج سناریوها نشان می‌دهد که نرخ بهره ابزار مناسبتری نسبت به نرخ رشد حجم پول برای اثرگذاری بر روی متغیرهای بخش واقعی اقتصاد است و با بکارگیری قاعده تیلور برای سیاست‌گذاری پولی، رژیم سیاستی هدف‌گذاری تولید اسمی در متغیرهای بخش واقعی اقتصاد و هدف‌گذاری تورم در متغیر اسمی تورم ثبات بیشتری ایجاد کرده است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Inflation Targeting and Nominal GDP Targeting in Monetary Rules for Iran Economy

نویسندگان [English]

 • Neda Bayat 1
 • Javid Bahrami 2
 • Teymour Mohammadi 3
1 Ph.D. Candidate in Economics, Allameh Tabatabai University
2 Assistant Professor of Economics, Allameh Tabatabai University
3 Associate Professor of Economics, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

At present, conducting monetary policies to achieve the central bank's goals is an important problem among policymakers. However most of central banks have used inflation targeting regime, there is a challenging discussion that it should be replaced with nominal GDP targeting. This paper simulates two alternative monetary policy rules, Taylor rule and money growth rate rule, in new Keynesian stochastic dynamic general equilibrium models for Iran economy (1988–2014). Further, it compares the monetary policy regimes: inflation targeting and nominal GDP targeting for each rule. However, neither of these rules has been applied to Iran monetary policy yet, the parameters of the rules are determined in which the moments of simulations approximately equal to the moments of real economy. Analyzing the moments of simulated parameters and comparing them with the real world’s data demonstrate that the presented models are properly matched with both theoretical principles and Iran economy. The results show that interest rate is proper than the money growth rate for affecting the economic real sector variables. Also, in case of applying Taylor rule for monetary policy, NGDP targeting creates more stability on these variables and Inflation targeting creates more stability on inflation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dynamic Stochastic General Equilibrium
 • Taylor rule
 • Inflation targeting
 • Nominal GDP targeting
 1. تشکینی، احمد، و شفیعی، افسانه (1384). متغیرهای پولی و مالی آزمون خنثایی پول. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 35، 125-152.
 2. شاهمرادی، اصغر، و صارم، مهدی (1392)، سیاست پولی و هدف­گذاری تورم در ایران. فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 2، 25-42.
 3. قریشی، نیره (1390). تحلیل سیاست پولی در ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی.
 4. کمیجانی، اکبر، و توکلیان، حسین (1391). سیاست­گذاری پولی تحت سلطه مالی و تورم هدف ضمنی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصادایران. فصلنامه تحقیقات مدل­سازی اقتصادی، 8، 87-117.
 5. کمیجانی، اکبر، سبحانیان،  محمد هادی، و بیات، سعید (1391). اثرات نامتقارن رشد درآمدهای نفتی بر تورم در ایران با استفاده از روش VECM. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی (رویکرد اسلامی-ایرانی)، 45، 201-226.
 6. مجاب، رامین، و برکچیان، مهدی (۱۳۹۰). تاثیر شوک های درآمد نفت بر تولید حقیقی بدون نفت. فصلنامه پژوهش‌های پولی- بانکی، ۹، 45- 86.
 7. متوسلی، محمود، ابراهیمی، ایلناز، شاهمرادی اصغر، و کمیجانی، اکبر (1389). طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، 10(4)، 87-116.
 8. موسوی، میرحسین، و مستعانی، زهرا (1391). هدف­گذاری تورم:کاربردی از نظریه کنترل بهینه. فصلنامه مدل­سازی اقتصادی، 3(19)، 41-58.
 9. همتی، مریم (1390). ابزارهای سیاست پولی مبتنی بر نرخ بهره در مقایسه با ابزارهای سیاست پولی غیر ربوی. فصلنامه تازه‌های اقتصاد (گزارش سخنرانی دکتر جلالی نائینی). پژوهشکده پولی و بانکی، 132، 70-75.
 10. یداله­زاده طبری، ناصرعلی، و برادران شرکاء، حمیدرضا (1390). اثر هدف­گذاری تورم بر عملکرد اقتصاد کلان: تورم و رشد تولید. فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 95، 272-243.
 1. Atkeson, A., Chari, V. V., & Kehoe, P. J. (2007). On the optimal choice of a monetary policy instrument (No. w13398). National Bureau of Economic Research.
 2. Bhandari, P., & Frankel, J. (2014). The best of monetary rules and discretion: a case for Nominal GDP targeting in India. Harvard Kennedy School, May
 3. Bernanke, B. S., & Mishkin, F. S. (1997). Inflation targeting: a new framework for monetary policy? (No. w5893). National Bureau of Economic Research.
 4. Combes, J. L., Debrun, M. X., Minea, A., & Tapsoba, R. (2014). Inflation targeting and fiscal rules: do interactions and sequencing matter? (14-89). International Monetary Fund.
 5. Dib, A. (2002). Nominal rigidities and monetary policy in Canada since 1981. Bank of Canada.
 6. Ebeke, C., & Fouejieu, A. (2015). Inflation targeting and exchange rate regimes in emerging markets. International Monetary Fund, WP/15/228.
 7. 6.Friedman, B. M. (1976). Targets, instruments, and indicators of monetary policy. Journal of Monetary Economics, 1(4), 443-473
 8. Garín, J., Lester, R., & Sims, E. (2016). On the desirability of nominal GDP targeting. Journal of Economic Dynamics and Control, 69, 21-44.
 9. Ghoreyshi, N. (2011). Analysis of monetary policy in Iranian economy using a dynamic stochastic general equilibrium model. PhD thesis, Allameh Tabataba'i (In Persian).
 10. Hassan, S., & Loewald, C. (2013). Nominal GDP targeting and the monetary policy framework (No. 392).
 11. Hemmati, M. (2011). Interest rate-based monetary policy instruments compared to non-criticized usury instruments. Tazehaye Eghtesad, Bank and Monetary Research Institute, 132, 70-75 (In Persian).
 12. Ireland, P. N. (2001). Money's role in the monetary business cycle (No. w8115). National Bureau of Economic Research.
 13. Kydland, F. E., & Prescott, E. C. (1977). Rules rather than discretion: The inconsistency of optimal plans. Journal of political economy, 85(3), 473-491.
 14. King, R. G., Plosser, C. I., & Rebelo, S. T. (2002). Production, growth and business cycles: Technical appendix. Computational Economics, 20(1-2), 87-116.
 15. Komijani, A. & Tavakolian, H. (2012). Monetary policy under fiscal dominance and implicit inflation target in Iran: A DSGE approach. Journal of Economic Modeling Research. 2(8), 87-117 (In Persian).
 16. Komijani, A. Sobhanian, M. & Bayat, S. (2012). Asymmetric Effects of Oil Income Growth on Inflation in Iran: VECM Approach, Journal of Economics Research (Iranian-Islamic approache). 45, 201-226 (In Persian).
 17. Lester, R. (2015). Optimality of inflation and nominal output targeting.
 18. Mishkin, F. S. (2004). Can inflation targeting work in emerging market countries? (No. w10646). National Bureau of Economic Research.
 19. Mishkin, F. S. (2000). Inflation targeting in emerging market countries (No. w7618). National Bureau of Economic Research.
 20. Mojab, R. & Barakchian, M. (2011). The Effects of Oil Revenues Shocks on Real Non-oil Output. Journal of Monetary and Banking Research, 9, 45-86 (In Persian).
 21. Motavaseli, M., Ebrahimi, E., Shahmoradi, A. & Komijani, A. (2011). A New Keynesian Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) Model for an Oil Exporting Country. The Economic Research. 10(4), 87-116 (In Persian).
 22. Mousavi, M. & Mostaani, Z. (2012). Inflation Targeting: Optimal Control Approach. Journal of Economic Modeling Research. 3(19), 41-58 (In Persian).
 23. Poole, W. (1970). Optimal choice of monetary policy instruments in a simple stochastic macro model. The Quarterly Journal of Economics, 84(2), 197-216.
 24. Salter, A. W., & Young, A. T. (2015). Would a free banking system target NGDP growth?
 25. Shahmoradi, A. & Sarem M. (2013). Optimal Monetary Policy and Inflation Targeting. Tahghighate Eghtesadi. 2, 25-42 (In Persian).
 26. Sivák, T. (2013). Inflation targeting vs. Nominal GDP targeting. Macroeconomic Issues, Ročník, 21(3), 2013.
 27. Sumner, S. B. (2014). Nominal gdp targeting: A simple rule to improve fed performance. Cato Journal, 34, 315.
 28. Sun, S., Gan, C., & Hu, B. (2012). Evaluating McCallum rule as a policy guideline for China. Journal of the Asia Pacific Economy, 17(3), 527-545.
 29. Yadollahzadeh Tabari, N.A., & Baradaran Shoraka, H. (2011). The Effects of Inflation Targating on Macroeconomic Performance: Inflaction and Growth, Tahghighate Eghtesadi, 95, 243-272 (In Persian).
 30. Tashkini, A. & Shafiei, A. (2006). Monetary and fiscal variables and neutrality test. Iranian Journal of Trade Studies, 35, 125-152 (In Persian).
 31. Taylor, J. B. (1998). Monetary policy guidelines for employment and inflation stability. Inflation, Unemployment, and Monetary Policy, 29-54.
 32. Tovar, C. E. (2009). DSGE models and central banks.
 33. Vredin, A. (2015). Inflation targeting and financial stability: providing policymakers with relevant information.