دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 36، خرداد 1402، صفحه 1-350 
بررسی تاثیر تسهیلات نظام بانکی بر اهداف اقتصاد اسلامی در ایران

صفحه 33-58

10.22034/ecoj.2022.49577.2988

امید محمدقلی پور تپه؛ محمدعلی متفکرآزاد؛ پرویز محمدزاده؛ حبیب آقاجانی


آزمون اثرات تکانه‌های داخلی و خارجی بر تراز تجاری کشور ایران

صفحه 289-322

10.22034/ecoj.2023.55453.3166

عادل کریمی؛ فرزین اربابی؛ منیژه هادی نژاد دارسرا؛ خشایار سیدشکری