سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

علاقه‌مندان به اشتراک فصلنامه علمی‌– پژوهشی «نظریه‌های کاربردی اقتصاد»، مبلغ 200000 ریال جهت اشتراک سالانه نشریه را به شماره حساب  2177220402008 با شناسه 05600801302544023 نزد بانک ملی (شعبه دانشگاه تبریز) به نام مجله اقتصاد واریز و تصویر فیش واریزی را همراه با تکمیل فرم فوق ارسال نمایید.

همچنین این پرداخت به صورت الکترونیکی و مطابق با توضیحات ارائه شده در بخش راهنمای نویسندگان قابل انجام است. 
با تشکر