موضوعات = بهره‌­وری و کارایی
تاثیر کیفیت خدمات بر کارایی: شواهدی از شرکت‌های توزیع برق ایران

دوره 10، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 129-164

10.22034/ecoj.2023.53475.3104

رضا خلفی؛ محسن پورعبادالهان کویچ؛ زهرا احمدلو


بررسی تاثیر تکانه‌های دائمی و موقت بهره‌وری بر درجه‌ی جذب سرریزهای تکنولوژی

دوره 7، شماره 3، آذر 1399، صفحه 51-70

10.22034/ecoj.2020.11348

سرور چهرازی مدرسه؛ سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی


بررسی کارایی نظام مالیاتی ایران با تأکید بر شناوری و کشش مالیاتی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-26

10.22034/ecoj.2020.11040

زهرا محمدی احمدآبادی؛ باقر درویشی


‏ اثر بهره‌وری بر رفتار نرخ ارز حقیقی با تأکید بر ‏فراوانی نیروی کار ماهر و غیرماهر

دوره 5، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 85-112

سیدباقر فضایل اردکانی؛ حسین اکبری فرد؛ سیدعبدالمجبد جلایی


اثر خصوصی‌سازی خدمات عمومی بر کارایی اقتصادی و درآمد دولت

دوره 4، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 143-168

فرید فیاض‌منش؛ علی رنجبرکی


شدت یادگیری در بخش صنعت و اثرات آن بر عملکرد صنایع کارخانه‌ای ایران

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 173-196

سمانه نورانی آزاد؛ فرهاد خدادادکاشی