دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، آذر 1394 

مقاله پژوهشی

تأثیر شهرنشینی و سرریزهای آن بر توزیع درآمد استان‌های ایران با رهیافت اقتصاد سنجی فضایی

صفحه 1-26

علیرضا شکیبایی؛ محمدرضا احمدی نژاد؛ زهرا کمال‌الدینی؛ فاطمه طالقانی


مقایسه تطبیقی قدرت انحصاری در صنعت لاستیک و پلاستیک ایران

صفحه 27-48

فرهاد خداداد کاشی؛ سمانه نورانی آزاد؛ خدیجه گراوند