بررسی تاثیر سوگیریهای شناختی (اثر دست گرمی و نرخ تنزیل هذلولوی) بر روی نگرش و رفتارهای زیست محیطی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

ادبیات نظری و تجربی اقتصاد رفتاری نشان می‌دهند که افراد در تصمیم‌گیریهای خود دچار سوگیریهای رفتاری و شناختی می شوند. لذا رفتار واقعی آنها همواره با رفتار انسان اقتصادی و عقلایی سازگار نیست. دو مورد از مهمترین سوگیریهای رفتاری که می‌تواند نقش مهمی در نگرش و رفتار زیست محیطی افراد داشته باشد عبارتند از اثر دست‌گرمی و نرخ تنزیل زمانی هذلولوی. در این مطالعه تلاش شد تا با استفاده از روش مطالعه نیمه آزمایشی و رگرسیون تفاضل در تقاضل به بررسی اثر این دو سوگیری در نگرش و رفتار زیست محیطی افراد در ایران پرداخته شود. در این راستا از نمونه ۹۰ تایی که در دو گروه مختلف ( گروه کنترل و درمان) تقسیم‌بندی شده بودند، استفاده شد. در دو مرحله پیش از آزمون و پس از آزمون اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شد، و رگرسیون تفاضل در تفاضل انجام شد.پس از انجام آزمونهای خوبی برآزش مانند آزمون ناهمسانی واریانس و همخطی نتایج نشان دادند که : نخست، آمورش و آگاهی رساندن در مورد سوگیری‌های رفتاری و شناختی، نگرش و رفتار زیست محیطی افراد را بهبود می‌دهد. لذا سیاست گذاران باید اطلاع رسانی و آموزش در مورد سوگیریهای شناختی را مد نظر قرار دهند. دوم، متغیرهای جمعیتی مانند سطح تحصیلات،‌ سن، جنسیت و تاهل اثر معنی‌داری در تفاوتهای نگرش و رفتار زیست محیطی افراد ندارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Cognitive biases (hot-hand effect and Hyperbolic discount Rate) on Environmental Attitudes and Behaviors in Iran

نویسندگان [English]

 • Habib Morovat 1
 • Mostafa Sharif 1
 • Peyman Nezakat 2
1 َAssistant Professor of Economics, Faculty Member of Economics, Allameh Tabataba’i University
2 M.A. Student in Economics, Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

The theoretical and empirical literature of behavioral economics shows that people in their decision making have a behavioral and cognitive bias. Therefore, the actual behavior of individuals is not always consistent with economic and rational human behavior. Two of the most important behavioral biases that can play an important role in people's environmental attitudes and behavior are the hot-hand effect and hyperbolic discount rate. In this study, we tried to study the effect of these two biases on the attitude and environmental behavior of individuals in Tehran using the semi-experimental approach and difference in difference regression. In this regard, a sample of 90 subjects was divided into two groups (control and treatment group). The data were collected through a questionnaire in two stages before and after the test. And the difference in difference regression was done. the results showed that: First, the training and awareness of behavioral and cognitive bias improve the environmental attitudes and behavior of individuals. Therefore, policymakers should consider information and education about cognitive bias. Second, demographic variables such as level of education, age, gender, and marriage do not have a significant effect on differences in environmental attitudes and behaviors of individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cognitive bias
 • Environment
 • Difference in difference
 • hot-hand effect
 • Hyperbolic discount rate
 1.  

  1. انصاری سامانی، حبیب، پورفرج، علی‌رضا، زارع، مسعود و امینی، عباس (۱۳۹۴). مقدمه‌ای بر اقتصاد رفتاری: مفهوم، روش‌شناسی و شیوه‌های استخراج ترجیحات. اقتصاد تطبیقی، 2(1)، ۳۷-۶۹.
  2. جهانبخش گنجه، مهدی، سادات، نعمت، جاتن، رضا و جهانبخش گنجه، سحر (۱۳۹۲). تغییر نگرش سیاست گذاری محیط زیست بر اساس روانشناسی اجتماعی و اقتصاد رفتاری، اولین همایش ملی برنامه ریزی حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار ( ص ص. ۲۵۰-۲۵۹). همدان: انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه.
  3. حسابی، حدیث، خورسندی، مرتضی، عباسی نژاد، حسین، و دهقان شورکند، حسن (1397). اثر عملکرد محیط زیست بر شادی: تحلیل بین کشوری. مدلسازی اقتصادی، 12 (2)، 49-72.
  4. حسین‌زاده، علی(۱۳۹۰). خطاهای شناختی و نقش آن در نارضایتی از زندگی. فصلنامه روان‌شناسی و دین، ۴(3)، ۱۲۵-۱۴۴.
  5. حسینی، حمید (۱۳۸۳). اقتصاد رفتاری در دهه ۱۹۵۰ و اوائل دهه ۱۹۶۰ در کجا شکل گرفت: دانشگاه میشیگان یا کارنگی؟. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، ۲۹(1)، ۳-۳۴.
  6. رحیمی،  افسانه، مروت، حبیب، و فریدزاد، علی (1395). بررسی نقش نگرش ها وعقاید بر مصرف انرژی الکتریکی خانوارها در ایران. پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 6(3)، 162-129.
  7. رهبر، فرهاد،‌ متوسلی، محمود و امیری، میثم (۱۳۹۲). اقتصاددانان رفتاری و نظریه‌های آن‌ها. فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، ۱۸(1)، ۱۳۳-۱۶۵.
  8. سعیدی، علی، و فرهانیان، سید محمد جواد (1391). مبانی اقتصادی و مالی رفتاری. تهران:  انتشارات شرکت اطلاع­رسانی و خدمات بورس.
  9. نادری، عزت الله، و سیف نراقی، مریم (1373). روشهای تحقیق و چگو.نگی ارزشیابی آن در علوم انسانی. تهران: انتشارات آگاه.
  1. Ansari, S., Pourfarj, H., Zare, M., & A., Amini (2015). Introduction to behavioral economics: The concept, methodology and methods of extracting preferences. Adaptive Economics, 2(1). 37-69 (In Persian).
  2. Baddeley, M. (2016). Behavioral approaches to managing household energy consumption. In New Perspectives for Environmental Policies Through Behavioral Economics (pp. 213-235). Springer International Publishing.
  3. Cartwright, Edward. (2018). Behavioral economics. Abingdon, Oxon: Routledge.
  4. Dhami, S. (2016). The foundations of behavioral economic analysis. New York, NY, US: Oxford.
  5. Gilad, B., Kaish, S., & P. D., Loeb (1984). From economic behavior to behavioral economics: The behavioral uprising in economics. Journal of Behavioral Economics, 13(1), 1-22.
  6. Gribbons, B. (1997). True and quasi experimental designs. Retrived March 2009 from : http//PAREonlion.net/getvn. asp?
  7. Hesabi, H., Khorsandi, M., Abbasinejad, H., & H., Dehghan Shurkand (2018). The Effect of Environmental Performance on Happiness: An Inter-country Analysis. Economic Modeling, 12(2), 49-72 (In Persian).
  8. Hossein Zadeh, A. (2011). Cognitive biases and their role in dissatisfaction with life. Journal of Psychology and Religion, 4(3), 125-144 (In Persian).
  9. Hosseini, H. (2004). Where did the behavioral economy emerge in the 1950s and early 1960s: the university of michigan or carnegie?.  Quarterly Journal of Economic Research and Policy, 29(1), 3-34 (In Persian).
  10. Jahanbakhsh Ganjeh, M.,  Sadat, N., Jatan, R., & S., Jahanbakhsh Ganjeh (1392). Changing the attitude of policy-making environment based on social psychology and behavioral economics. the First National Conference on Conservation Planning, Environmental Protection and Stable Development (pp 250-259).Hamedan: Anjoman Arzyaban Mohite zist Hegmataneh (In Persian).
  11. Just, D, R ( 2014). Introduction to behavioral economics: noneconomic factors That Shape Economic Decisions, Wiley; edition 1.
  12. Karp, L. (2005). Global warming and hyperbolic discounting. Journal of Public Economics, 89(2), 261-282.
  13. Laibson, D. (1997). Golden eggs and hyperbolic discountingQuarterly Journal of Economics, 112(2), 443-477.
  14. MacKerron, G, J., & Mourato, S (2009). life satisfaction and air quality in London. Ecological Economics, 68 (5), 1441-1453.
  15. MacKerron, G, J., and Mourato, S (2013). happiness is greater in natural environments. Global Environmental Change, 23 (5). 992-1000.
  16. Naderi, E., & Seif Naraghi. M (1373). Research methods and their evaluation in human science. Tehran: Agah Publication (In Persian).
  17. Rahbar, F., Motavassel, M., & M., Amiri (1392).  Behavioral economists and their theories. Journal of Planning and Budget, 18(1), 133-165 (In Persian).
  18. Rahimi, A., Morovat, H., & A., Faridzad (1395). The role of attitudes and belives on electricity consumption of households in iran.  Journal of Energy Economics of Iran, 6(3), 162-129. (In Persian)
  19. Saeedi, A.,  & Farhanian S. M. J. (1391). fundamentals of behavioral economics and finance. Tehran: Information Company And Stock Exchange Services (In Persian).
  20. Sunstein, C. R., & Reisch, L. A. (2016). Behaviorally green: Why, which and when defaults can help. In New Perspectives for Environmental Policies Through Behavioral Economics (pp. 161-194). Springer International Publishing.
  21. Thaler, R. (1980). Toward a positive theory of consumer choice. Journal of Economic Behavior and Organization, 1(2), 39-60.
  22. Wilkinson, N.,&  Klaes, M. (2018). An interodution to behavioral economics, Hampshire: Palgrave Macmillan.