فصلنامه علمی پژوهشی نظریه های کاربردی اقتصاد (ECOJ) - اخبار و اعلانات