اخبار و اعلانات

بر اساس مصوبه مورخ 94/3/20 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز از بهار 1394 دارای رتبه علمی-پژوهشی است.

بر اساس مصوبه مورخ 94/3/20 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز از بهار 1394 دارای رتبه علمی-پژوهشی است.

مطالعه بیشتر