فصلنامه علمی نظریه های کاربردی اقتصاد (ECOJ) - اخبار و اعلانات