فصلنامه علمی نظریه های کاربردی اقتصاد (ECOJ) - پرسش‌های متداول