پرسش‌های متداول

در صورتی که مقاله به دلیل عدم ارسال صحیح به نویسنده بازگردانده شود، چگونه باید مجدداً ارسال شود؟

وارد حساب کاربری نویسنده مسئول شوید


روی کد مقاله کلیک کنید

از بخش اضافه کردن فایل‌ها نسخه جدید و فایلهای ضروری را اضافه و ارسال فرمایید.