فصلنامه علمی نظریه های کاربردی اقتصاد (ECOJ) - اصول اخلاقی انتشار مقاله