اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر زهرا کریمی تکانلو

اقتصاد دانشیار اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

z.karimitabrizu.ac.ir
04133392351-52

سردبیر

دکتر جعفر حقیقت

استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

jhaghighat79gmail.com

مدیر داخلی

دکتر سکینه سجودی

اقتصاد استادیار دانشگاه تبریز

sakinehsojoodigmail.com

کارشناس نشریه

خدیجه نعمت پور

دانشگاه تبریز

tuaesjgmail.com
04133392360

اعضای هیات تحریریه بین المللی

آقای دکتر محسن بهمنی اسکوئی

عضو هیات علمی دانشگاه ویسکانسین-میلواکی

bahmaniuwm.edu

آقای دکتر بهرام آدرنگی

عضو هیات علمی دانشگاه پورتلند

adrangiup.edu

آقای دکتر محمدرضا فرزانگان

عضو هیات علمی دانشگاه فیلیپس ماربوگ آلمان

farzaneganuni-marburg.de

اعضای هیات تحریریه

دکتر احمد اسدزاده

اقتصاد دانشیار اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

assadzadehgmail.com

دکتر کریم اسلاملوئیان

استاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

keslamlorose.shirazu.ac.ir

دکتر علی اصغر بانوئی

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

banouei7yahoo.com

دکتر داود بهبودی

اقتصاد استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

dbehbudigmail.com

دکتر حسین پناهی

اقتصاد استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

panahitabrizu.ac.ir
041-33392351-52

دکتر محسن پورعبادالهان کویچ

اقتصاد دانشیار اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

mohsen_p51hotmail.com

دکتر جعفر حقیقت

استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

jafarhaghighatyahoo.com

دکتر حسن حیدری

استاد اقتصاد دانشگاه ارومیه

heidari.hassangmail.com

دکتر سعید راسخی

استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

saeed_rasekhiyahoo.com

دکتر بهزاد سلمانی

اقتصاد استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

behsalmanigmail.com

دکتر کیومرث شهبازی

اقتصاد استاد اقتصاد دانشگاه ارومیه

kiumars_shahbaziyahoo.com

دکتر سید کمال صادقی

دانشیار اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

sadeghiseyedkamalgmail.com

دکتر قهرمان عبدلی

اقتصاد استاد اقتصاد دانشگاه تهران

abdoliut.ac.ir

دکتر محمد حسن فطرس

استاد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

fotrosbasu.ac.ir

دکتر محمد علی فلاحی

استاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

falahium.ac.ir

دکترسید علیرضا کازرونی

استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

ar.kazeroonigmail.com

دکتر محمدعلی متفکرآزاد

اقتصاد استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

m.motafakkergmail.com

دکتر پرویز محمدزاده

اقتصاد استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

pmohamadzadehyahoo.com

دکتر زهرا نصرالهی

اقتصاد دانشیار اقتصاد دانشگاه یزد

nasrolazyahoo.com

آقای دکتر میثم موسائی

علوم اقتصادی استاد دانشگاه تهران

mousaaeiut.ac.ir