بررسی اثر شوک های پولی و مالی در بخش واقعی اقتصاد ایران با لحاظ سپرده های قرض الحسنه بانکی در چارچوب یک مدل DSGE

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه ارومیه

2 استاد اقتصاد دانشگاه ارومیه

3 دانشیار اقتصاد دانشگاه ارومیه

چکیده

در تحقیق حاضر هدف بررسی اثر شوک­های پولی و مالی بر بخش واقعی اقتصاد ایران تحت دو سناریوی متفاوت است. برای این منظور، در چارچوب مدل تعادل عمومی تصادفی پویا DSGE بعد از بهینه­یابی و استخراج شروط مرتبه اول، شکل خطی- لگاریتمی معادلات به دست آمده و مدل شبیه­سازی شده است. نتایج، حاکی از آن بوده که نوسانات متغیرها تحت هر دو سناریوی شبیه­سازی شده، با مبانی تئوریک اقتصاد تطابق داشته که این نشان دهنده دقت بالای مدل در برازش اقتصاد ایران است. همچنین توابع عکس­العمل آنی متغیرهای شبیه‌سازی شده مدل نشان می‌دهند که فرض برقرای بحث رعایت منابع و مصارف قرض‌الحسنه بانکی در سناریوی اول، باعث کاهش قابل توجه دامنه نوسانات اقتصادی (چرخه­های تجاری) شده و تحت این سناریو اقتصاد بعد از مواجه شدن با شوک‌های برونزا، سریع­تر به تعادل بازگشته است. موضوعی که هدف نهایی هر نظام اقتصادی است چرا که در تعادل ماندن اقتصاد یعنی دست­یابی به رشد و توسعه پایدار. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study the effect of the monetary and financial shocks in the real sector of Iran's economy with considering of gharz-al -hasanah deposits in the context of a DSGE model

نویسندگان [English]

 • Solmaz Sadeghpour 1
 • Hassan Heidari 2
 • Seyyed Jamaledin Mohseni Zonouzi 3
1 Urmia University, Faculty of Economics and Management
2 Professor of Economics, Urmia University
3 Economics Department, Faculty of Economics & Management, Urmia University
چکیده [English]

In the present study, the aim is to investigate the effect of monetary and financial shocks on the real sector of Iran's economy under two different scenarios. For this purpose, in the framework of DSGE model, after optimizing and extracting the conditions of the first order, the linear-logarithmic shape of the equations has been obtained and the model has been simulated. The results indicate that the fluctuations of the variables under both simulated scenarios are consistent with the theoretical foundations of the economy, which shows the high accuracy of the model in fitting the Iranian economy. On the other hand, the instantaneous reaction functions of the variables show that the assumption of discussing the observance of bank resources and expenditures in the first scenario has significantly reduced the range of economic fluctuations (business cycles) and under this scenario the economy after facing shock. The outsiders are back in balance faster

کلیدواژه‌ها [English]

 • Resources and expenditure of gharz-al-hasanah
 • Financial shocks
 • Monetary shocks
 • DSGE model
 1. احمدیان، اعظم (1394). مدلسازی هجوم بانکی در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران، مجله سیاست گذاری اقتصادی، سال هفتم، شماره 14.
 2. پروین، س؛ شاکری، ع؛ احمدیان، ا. (1393). ارزیابی اثرات ترازنامه ای سیاست های پولی در شبکه بانکی کشور بر متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران (رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی)، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، 19 (58): 115-77.
 3. درگاهی، حسن؛ هادیان، مهدی (1395). ارزیابی آثار تکانه های پولی و مالی با تاکید بر تعامل ترازنامه نظام بانکی و بخش حقوقی اقتصاد ایران، فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد، دوره 3، شماره 1.
 4. شاه حسینی، سمیه؛ بهرامی، جاوید (1391). طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران با در نظر گرفتن بخش بانکی، پژوهش‌های اقتصادی ایران، 17 (53) : 55-84.
 5. غفاری، هادی؛ سعادت مهر، مسعود؛ سوری، علی؛ رنجبر فلاح، محمد رضا (1392). بررسی تاثیر افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی ایران در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی، اقتصاد مقداری، 10 (1): 1-31.
 6. مهرگان، نادر؛ دلیری، حسین (1392).  واکنش بانک­ها در برابر سیاست­های پولی بر اساس مدل DSGE، فصلنامه پژوهشها و سیاست­های اقتصادی، 21(66): 39-68.

1-    Ahmadian, A. (2015). Modeling Bank Attack in the Context of Random Dynamic Accidental General Equilibrium for Iran. Journal of Economic Policy, 7(14) (In Persian).

2-    Bernanke, B., Gertler, M., Gilchrist, S., Taylor, J. B., & Woodford, M. (1999). Handbook of macroeconomics. The financial accelerator in a quantitative business cycle framework. Elsevier, 1341-1393.

3-    Bernanke, B. S., & Gertler, M. (1986). Agency costs, collateral, and business fluctuations.

4-    Bhattarai, K., & Trzeciakiewicz, D. (2017). Macroeconomic impacts of fiscal policy shocks in the UK: A DSGE analysis. Economic Modelling61, 321-338.

5-    Calvo, G. A. (1983). Staggered prices in a utility-maximizing framework. Journal of monetary Economics12(3), 383-398.

6-    Christiano, L. J., Motto, R., & Rostagno, M. (2010). Financial factors in economic fluctuations.

7-    Dargahi, H., & Hadian, M. (2016). Evaluation of the effects of monetary and financial shocks with emphasis on the interaction of the balance sheet of the banking system and the legal department of Iran's economy. Quarterly Journal of Applied Economic Theories, 3(1), 1-28 (In Persian).

8-    Dib, A. (2010). Banks, credit market frictions, and business cycles (No. 2010, 24). Bank of Canada Working Paper.

9-    Falagiarda, M., & Saia, A. (2017). Credit, endogenous collateral and risky assets: a DSGE model. International Review of Economics & Finance49, 125-148.

10-    Folawewo, A. O., & Osinubi, T. S. (2006). Monetary policy and macroeconomic instability in Nigeria: A rational expectation approach. Journal of Social sciences12(2), 93-100.

11-    Ghaffari, H., SaadatMehr, M., Souri, A., & Ranjbar Fallah, M. R. (2013). Investigating the Impact of Increasing the Interest Rate of Banking Facilities on Iran's Economic Growth in the Form of a New Dynamic Dynamic Dynamic General Equilibrium Model. Quantitative Economics, 10(1), 1-31 (In Persian).

12-    Goodfriend, M., & McCallum, B. T. (2007). Banking and interest rates in monetary policy analysis: A quantitative exploration. Journal of Monetary Economics54(5), 1480-1507.

13-    Hafstead, M., & Smith, J. (2012). Financial shocks, bank intermediation, and monetary policy in a dsge model. Unpublished Manucript9, 1-77.

14-    Kiyotaki, N., & Moore, J. (1997). Credit cycles. J. Polit. Econ. 105(2), 211–248.

15-    Mehregan, N., & Daliri, H. (2013). Banks' Response to Monetary Policy Based on the DSGE Model. Quarterly Journal of Economic Research and Policy, 21(66), 39-68 (In Persian).

16-    Parvin, S., Shakeri, A., & Ahmadian, A. (2014). Assessing the Balancing Effects of Monetary Policies on the Banking Network on Key Iranian Economic Variables (Accidental Dynamic Dynamic General Equilibrium Approach. Iranian Economic Research Quarterly, 19(58), 115-77 (In Persian).

17-    Shahhosseini, S., & Bahrami, J. (2012). Designing a new Keynesian dynamic dynamic general equilibrium model for the Iranian economy. taking into account the banking sector. Iranian Economic Research, 17(53), 55-84 (In Persian).

Zanetti, F. (2012). Banking and the role of money in the business cycle. Journal of Macroeconomics34(1), 87-94.