ارزیابی آثار کلان اقتصادی مخارج جاری و عمرانی دولت و شیوه تامین مالی آن در ایران: رهیافت DSGE

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی آثار افزایش مخارج جاری و عمرانی دولت بر تولید و تورم در اقتصاد ایران با در نظر گرفتن شقوق تامین مالی هر یک از این مخارج است. برای دستیابی به این هدف، یک الگوی تعادل عمومی پویایی تصادفی با لحاظ واقعیت‏های اقتصادی ایران طراحی و سپس مقادیر ورودی مدل بر اساس داده‌های فصلی طی دوره 1397-1369 تعیین و مدل حل شده است. بررسی پویایی‌های مدل بیانگر آن است که تکانه افزایش مخارج مصرفی باعث بروز تورم و کاهش تولید می‏شود اما هر چه سهم انتشار اوراق مشارکت در تامین مالی این مخارج افزایش یابد از شدت رکود تورمی آن کاسته می‌شود. همچنین، تکانه افزایش مخارج عمرانی دولت، علاوه بر افزایش تورم،‌ به رونق تولید نیز کمک می‌کند، اما هر چه سهم استقراض از منابع بانک مرکزی برای تامین این مخارج افزایش یابد، فشارهای تورمی افزایش یافته و افزایش تولید نیز کمتر و کمتر خواهد شد. در مجموع نتایج موید آن است که در مقایسه با تکانه مخارج مصرفی دولت، مخارج عمرانی دولت دارای آثار تورمی کمتر، توام با رشد تولید است. همچنین افزایش سهم انتشار اوراق در تامین مالی مخارج دولت، سبب کاهش نوسانات تورم و بهبود شرایط تولید و یا به عبارت دیگر منجر به رشد غیرتورمی بخش حقیقی اقتصاد خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Macroeconomic effects of current and development expenditures of the government in Iran: DSGE approach

نویسندگان [English]

 • Mehdi Hadian 1
 • Hassan Dargahi 2
1 MBRI Monetary and Banking Research institute
2 Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effects of increasing government current and development expenditures on output and inflation in the Iranian economy, taking into account the financing of each of these expenditures. To achieve this goal, a DSGE model was designed and calibrated based on seasonal data over the period 1990-2018. Examining the dynamics of the model shows that the increase in current expenditures causes inflation and decreases production, but as the share of bonds in financing these expenditures increases, the severity of its inflationary recession decreases. Moreover, an increase in development expenditures generate inflation and boost production, but as the share of borrowing from central bank increases, inflationary pressures will increase and production will decrease.. Overall, the results confirm that, compared to the government consumption spending, government development expenditures have lower inflationary effects, along with production growth. Also, increasing the share of bonds in financing government spending will reduce fluctuations in inflation and improve production conditions, or in other words, will lead to non-inflationary growth in the real sector of the economy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fiscal Policy
 • Economic growth
 • Inflation
 • DSGE
 1. افشون، حبیب‌اله؛ هادیان، ابراهیم؛ صمدی، علی‌حسین . احمد صدرایی جواهری (۱۳۹۸)، بررسی اثرات مخارج عمومی بر متغیرهای کلان اقتصادی تحت قاعده بودجه متوزان در ایران، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، شماره ۹۲، سال بیست‌وهفتم، صص ۱۳۲-۸۹.
 2. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماگرهای مختلف.
 3. پروین، سهیلا، بهرامی، جاوید، و وحیدی، سحر (1391). تاثیر شوکهای مالی بر تولید و سطح قیمت در ایران با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 6(4)، 21-39.
 4. حیدری، حسن، و سعیدپور، لسیان (1393). تجزیه و تحلیل تأثیر شوک‌های سیاست مالی و ضرایب فزاینده مالی اقتصاد ایران در چارچوب مدل کینزین‌های جدید. فصلنامه پژوهش‏های رشد و توسعه اقتصادی، 5(20)، 61-78.
 5. خیابانی، ناصر و محبوبه دهقان (۱۳۹۶)، آثار تکانه مخارج مصرفی دولت بر متغیرهای کلان بخش خصوصی در ایران، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال هفدهم، شماره ۶۷، صص ۹۱-۶۷
 6. عادلی، محمدحسین؛ سلیمی‌فر، مصطفی؛ توکلیان، حسین و یکتا اشرفی (۱۳۹۷)، بررسی اثر مخارج دولت بر رفاه در ایران: کاربرد الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، شماره ۸۵، صص ۷-۵۵
 7. عرب‏مازار، علی‏اکبر، و چالاک، فرشته (1389). تحلیل پویای اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران. مجله تحقیقات اقتصادی، 45(2)، 219-238.
 1. Adeli, M.A., Salimfar, M., Tavakolian, H. and Ashrafi, H. (2018) Investigating the Effects of Government Expenditures on Welfare in Iran: Application of Dynamic Stochastic General Equilibrium Models. Quarterly journal of economic research and policies. 2018; 26 (85), 33-82. (In Persian)
 2. Afshoon,H., Hadian, E.,  Samadi, A. and A. Sadraei-Javaheri (2020). Investigate the Effects of Public Expenditure on Macroeconomic Variables under a Balanced Budget Rule in Iran: a DSGE Approach. Quarterly journal of economic research and policies; 27 (92), 89-132. (In Persian)
 3. Agénor, P. R., Alper, K., & da Silva, L. A. P. (2014). Sudden floods, macroprudential regulation and stability in an open economy. Journal of International Money and Finance, 48, 68-100.
 4. Al-Fawwaz, T. M. (2016). The impact of government expenditures on economic growth in Jordan (1980-2013). International Business Research, 9(1), 99.
 5. Angelini, P., Neri, S., & Panetta, F. (2014). The interaction between capital requirements and monetary policy. Journal of Money, Credit and Banking, 46(6), 1073-1112
 6. Annicchiarico, B., Giammarioli, N., & Piergallini, A. (2012). Budgetary policies in a DSGE model with finite horizons. Research in economics, 66(2), 111-130.
 7. Arabmazar, A., Chalak, F. (2010). Dynamic Analysis of Government Expenditure’s Effect on Economic Growth in Iran. Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi), 45(2), 219-238. (In Persian)
 8. Aschauer, D. A. (1985). Fiscal policy and aggregate demand. The American Economic Review, 75(1), 117-127.
 9. Beck, R., Jakubik, P., & Piloiu, A. (2015). Key determinants of non-performing loans: new evidence from a global sample. Open Economies Review, 26(3), 525-550.
 10. Barro, Robert J. 1990. Government spending in a simple model of endogenous growth. Journal of Political Economy 98(S5): 103-125.
 11. Baxter, M., & King, R. G. (1993). Fiscal policy in general equilibrium. The American Economic Review, 315-334.
 12. Benigno, P. (2009). New-Keynesian Economics: An AS-AD View. NBER Working Paper Series, No 14824.
 13. Bernanke, B. S. (1983). Non-monetary effects of the financial crisis in the propagation of the Great Depression. The American Economic Review, 73(3), 257-276
 14. Blanchard, O., & Perotti, R. (1999). An Empirical Characterization of the Dynamic Effects of Changes in Government Spending and Taxes on Output. The Quarterly Journal of Economics, 117(4), 1329-1368.
 15. Borio, C. (2014). The financial cycle and macroeconomics: What have we learnt?. Journal of Banking & Finance, 45, 182-198.
 16. Burriel, P., Fernández-Villaverde, J., & Rubio-Ramírez, J. F. (2010). MEDEA: a DSGE model for the Spanish economy. SERIEs, 1(1-2), 175-243.
 17. Calvo, G. A. (1983). Staggered prices in a utility-maximizing framework. Journal of monetary Economics, 12(3), 383-398.
 18. Canova, F. (1995). Sensitivity analysis and model evaluation in simulated dynamic general equilibrium economies. International Economic Review, 477-501.
 19. Canova, F., Finn, M. and Pagan, A. (1994). Evaluating a Real Business Cycle Model. C. Hargreaves (Ed.). Oxford University Press.
 20. Dargahi, H., & Hadian, M. (2016). Evaluation of fiscal and monetary shocks with emphasis on the interactions of banking system balance sheet and the real sector of Iran's economy: A DSGE approach. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics3(1), 1-28.. (In Persian)
 21. Devarajan, S., Swaroop, V., & Zou, H. (1996). The composition of public expenditure and economic growth. Journal of Monetary Economics, 37(2), 313–344.
 22. Dudzevičiūtė, G., Šimelytė, A., & Liučvaitienė, A. (2018). Government expenditure and economic growth in the European Union countries. International Journal of Social Economics, 45(2), 372-386.
 23. Drehmann, M., Borio, C. E., & Tsatsaronis, K. (2012). Characterising the financial cycle: don't lose sight of the medium term. BIS Working Paper, No. 380.
 24. Jeong, S. H., Lee, Y., & Kang, S. H. (2020). Government spending and sustainable economic growth: Based on first-and second-level COFOG data. Public Money & Management, 40(2), 140-148.
 25. Galí, J., López-Salido, J. D., & Vallés, J. (2007). Understanding the effects of government spending on consumption. Journal of the european economic association, 5(1), 227-270.
 26. Gali, J., & Monacelli, T. (2008). Optimal monetary and fiscal policy in a currency union. Journal of International Economics, 76(1), 116-132.
 27. Gechert, S. (2015). What fiscal policy is most effective? A meta-regression analysis. Oxford Economic Papers, gpv027.
 28. Gemmell, N., Kneller, R., & Sanz, I. (2011). The timing and persistence of fiscal policy impacts on growth: Evidence form OECD countries. Economic Journal, 121 (550), 33–58.
 29. Gerali, A., Neri, S., Sessa, L., & Signoretti, F. M. (2010). Credit and Banking in a DSGE Model of the Euro Area. Journal of Money, Credit and Banking, 42(s1), 107-141.
 30. Hajamini, M., & Falahi, M. A. (2014). The nonlinear impact of government consumption expenditure on economic growth: Evidence from low and low-middle income countries. Cogent Economics & Finance, 2(1), 948122.
 31. Heidari, H., saeidpour, L. (2015). Analyze the Effects of Fiscal Policy Shocks and Fiscal Multipliers of Iran’s Economy in the New-Keynesian Framework. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 5(20), 78-61. (In Persian)
 32. Juillard, M., Karam, P. D., Laxton, D., & Pesenti, P. A. (2006). Welfare-based monetary policy rules in an estimated DSGE model of the US economy. European central bank working paper, No. 613.
 33. Khiabani, N., delfan, M. (2017). The Effects of Fiscal Policy on Macroeconomic Activities: Evidence from Iran. Economics Research, 17(67), 67-91. (In Persian)
 34. Kydland, F. E., & Prescott, E. C. (1990). Business cycles: real facts and a monetary myth. Real business cycles: a reader, 383.
 35. Kydland, F. E., & Prescott, E. C. (1996). The computational experiment: an econometric tool. The Journal of Economic Perspectives, 10(1), 69-85.
 36. Linnemann, L., & Schabert, A. (2003). Fiscal policy in the new neoclassical synthesis. Journal of Money, Credit and Banking, 911-929.
 37. Lucas, R. E. (1976, December). Econometric policy evaluation: A critique. In Carnegie-Rochester conference series on public policy (Vol. 1, pp. 19-46). North-Holland.
 38. Messai, A. S., & Jouini, F. (2013). Micro and macro determinants of non-performing loans. International journal of economics and financial issues, 3(4), 852.
 39. Musaba, E. C., Chilonda, P., & Matchaya, G. (2013). Impact of government sectoral expenditure on economic growth in Malawi, 1980-2007. Journal of Economics and Sustainable Development, 4(2), 71-78.
 40. Parvin, S., Bahrami, J., Vahidi, S. (2012). The Effect of Fiscal Shocks on Output and the Level of Price in Iran: A SVAR Approach. Economic Modeling, 6(20), 21-39. (In Persian)
 41. Poole, W. (1993). Credit veils and credit realities. Federal Reserve Bank of New York Quarterly Review no. 18(1), 83-85.
 42. Ravenna, F., & Walsh, C. E. (2006). Optimal monetary policy with the cost channel. Journal of Monetary Economics, 53(2), 199-216.
 43. Samadi, A., Oujimehr, S. (2011). Evaluation of Nature and Cyclicality of Fiscal Policy in I. R. IRAN (1974-2007) (Text in Persian). Journal of Iran's Economic Essays, 8(16), 49-75. (In Persian)
 44. Turnovsky, S. J. (1999). Productive government expenditure in a stochastically growing economy. Macroeconomic Dynamics, 3(4), 544-570.
 45. Uhlig, H. (1999). A Toolkit for analyzing nonlinear dynamic rational expectations models easily. Computational Methods for the Study of Dynamic Economics, 150-200.
 46. Walsh, C. E. (2010). Monetary theory and policy. MIT press.
 47. Woodford, M., & Walsh, C. E. (2005). Interest and prices: Foundations of a theory of monetary policy. Cambridge University press.
 48. Yang, W., Fidrmuc, J., & Ghosh, S. (2012). Macroeconomic Effects of Government Spending Shocks: New Evidence Using Natural Disaster Relief in Korea. CESifo Working Paper No. 3943.