کاربرد مدل رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نا متقارن برای تابع تقاضای پول در اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 استاد آمار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

با توجه به نقش سیاست­گذاری های پولی بر متغیرهای اقتصادی شناخت صحیح از متغیرهای تأثیرگذار بر تقاضای پول و میزان اثرگذاری هر یک از آنها، باعث م­ شود تا سیاست­گذاران اقتصادی بتوانند نیاز پولی جامعه را به درستی برآورد کنند. در این مقاله، با استفاده از مدل رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نا متقارن به تحلیل تابع تقاضای پول در اقتصاد ایران پرداخته شده است. در واقع هدف اصلی از این مطالعه به کارگیری روش خاص تجزیه و تحلیل تابع تقاضای پول در ایران برای دوره زمانی 1396-1370 است. همچنین برای تصریح مدل از مطالعه فریدمن و چوردی (1988و1996) بهره جسته­ایم. نتایج حاصل از برآورد نشان دهنده کارآیی فوق العاده مدل رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نامتقارن است براین اساس می­توان اظهار داشت که در برآورد مدل رگرسیون فازی با ضرایب متفارن، نمای تابع تقاضای پول برای تمام درجه های عضویت 1/0 تا9/0 یکسان است، حتی تغییر بسیار اندکی هم در مقدار نما مشاهده نمی­شود. که بیانگر نگهداری پول با انگیزه سفته­بازی و احتیاطی می­باشد و دارای اثر رکودی با منشا پولی بر اقتصاد خواهد بود. از سوی دیگر در این رگرسیون با تغییر ضرایب کشیدگی هیچ تغییری در مقدار تابع هدف (تقاضای پول) حاصل نشده است که بیانگر وجود ثبات در تابع تقاضای پول در ایران است. از آنجا که دوره زمانی در این مطالعه بلندمدت در نظر گرفته شده است، در درجه عضویت 8/0و 9/0 تابع تقاضای پول به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار را دارد که بیانگردام نقدینگی و شرایط عدم­اطمینان در اقتصاد می­باشد. همچنین پایداری ضرایب متغیرهای توضیح دهنده تقاضای پو ل در مدل رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نا متقارن در ایران تا حدودی مطابق با الگوی نظری سیدراسکی (1967) است. به عبارت دیگر این نظریه پولی می تواند شرایط اقتصاد ایران را توجیه کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of Linear Aegression Model with Symmetric and Assymmetric Fuzzy Coefficients for Money Demand Function in Iran Economy

نویسندگان [English]

 • Reza Ashraf Ganjoee 1
 • Hossin Akbari fard 2
 • Mashaallah Mashinchi 3
1 PhD student in Economics, Shahid Bahonar University of Kerman
2 Associate Professor of Economics, Shahid Bahonar University of Kerman
3 Professor of Statistics, Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

Considering the role of monetary policy in this paper, using linear regression model with symmetric and assymmetric fuzzy coefficients to analyze the money demand function in Iran economy for the period of 1396- 1375.We also used the Friedman and Chordiy study (1988 and 1996) to justify the model.The results of the estimation show the superior performance of the linear regression model with symmetric and asymmetric fuzzy coefficients. On this basis, it can be stated that in the estimation of the fuzzy regression model with the coefficients, the function of the money demand function is the same for all degrees of membership from 0.1 to 0.9. There is not even a very slight change in the mode value. Which implies keeping money with speculative and precautionary motives and will have a recession-induced monetary effect on the economy. On the other hand, in this regression, changes in the coefficients of elasticity have not resulted in any changes in the value of the objective function (money demand), which indicates the stability of the demand for money in Iran. Since the time period is considered in this long-term study, In terms of membership, 0.8 and 0.9, the demand for money is the highest and lowest, respectively, expressed in terms of liquidity and uncertainty conditions in the economy. Also, the stability of the coefficients of the explanatory variables of money demand in the linear regression model with symmetric and asymmetric fuzzy coefficients in Iran is somewhat consistent with the theoretical model of Sidrauski (1967). In other words, this monetary theory can justify the conditions of the Iran economy

کلیدواژه‌ها [English]

 • money demand function
 • fuzzy regression
 • Symmetric coefficients and asymmetric
 1. اسلامی بیدگلی، غلامرضا و باجلان، سعید (1387). آزمون نظریه مقداری پول در ایران و بررسی اثر بخشی سیاست تثبیت قیمت­ها با استفاده از مدل­های گارچ. پژوهشنامه اقتصادی، 29،‎ 205-225.
 2. اشرف گنجویی، رضا، اکبری­فرد، حسین و ماشین­چی، ماشا الله (1397). کاربرد رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نامتقارن در بررسی رفتار نرخ ارز واقعی. هفتمین کنگره مشترک سیستم­های فازی و هوشمند ایران.
 3. امیر اشرفی، همایون (1375). برآورد تابع تقاضای پول در ایران با توجه به مشکلات نرخ بهره (1365-1346). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
 4. بافنده ایماندوست، صادق و قاسمی، حسام­الدین (2011). بررسی عامل تأثیرگذار بر تقاضای پول ایران با استفاده از رویکرد میانگین مدل بیزی، مجله پولی، 1(1)، 56-36.
 5. باستانی فر، ایمان (1395). برآورد تابع تقاضای پول تعدیل شده کیگان با تکانه­های برونزا در اقتصاد ایران. تحقیقات اقتصادی، 51(4)، 226-219.
 6. بیابانی، جهانگیر، ابوالحسنی هستیانی، اصغر، مهرگان، نادر و حسنوند، داریوش (1393). تأثیر ابداعات مالی در بخش بانکی بر تقاضای پول در ایران. پژوهش­های پولی و بانکی، 6(18)، 131-111.
 7. حسن پور، حسن، ملکی، حمیدرضا و یعقوبی، محمدعلی (1386). رگرسیون خطی فازی با استفاده از برنامه ریزی آرمانی. اندیشه آماری، 12(1)، 58-48.
 8. خلیلی عراقی، منصور، عباسی نژاد، حسین و گودرزی فراهانی، یزدان (1392). برآورد تابع تقاضای پول در ایران با رویکرد مدل­های تصحیح خطا و همجمعی. دو فصلنامه اقتصاد پولی، مالی، 3(1)، 26-1.
 9. دهمرده، نظر و ایزدی، حمیدرضا (2009). بررسی تقاضای پول در ایران. مجله تحقیقات اقتصادی، 9(2)، 169-153.
 10. رحمانی، تیمور (2004). اقتصاد کلان. جلد دوم، انتشارات: برادران.
 11. سامتی، مرتضی و یزدانی، مهدی (1386). تحلیل اقتصاد سنجی تقاضای پول در ایران. مجله تحقیقات اقتصاد، 10(2)، 122-99.
 12. شیرین بخش ماسوله، شمس­اله (1384). بررسی ارتباط تقاضای پول با عوامل موثر بر آن: رهیافت آزمون کرانه­ها. پژوهشنامه اقتصادی، 5(1)، 152-133.
 13. طاهری، سید محمود و ماشین­چی، ماشاالله (1392). مقدمه­ای بر احتمال و آمار فازی. چاپ دوم، انتشارات: دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 14. طبیبیان، محمد و سوری، داوود (1376). تقاضای بلندمدت پول. پژوهشنامه بازرگانی، 3، 107-81.
 15. طباطبایی یزدی، رویا (1375). برآورد تقاضای پول با استفاده از معادلات همزمان. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
 16. کمیجانی، اکبر (1374). مکانیزم اثرگذاری سیاست پولی در قالب الگوی اقتصاد باز: مورد ایران. فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، 4 و 5، 71-30.
 17. مصطفوی، مهدی و یاوری، کاظم (1386). پیش­بینی تقاضای پول در ایران با استفاده از سری زمان و رویکرد هم آمیزی. مجله توسعه و دانش، 6(20)، 145-125.
 18. مظهری، رضا (1394). نااطمینانی تقاضای پول در ایران. پژوهشنامه اقتصاد کلان، 10(20)، 5-5.
 19. میرزایی یگانه، شهره و ارقامی، ناصر رضا ( 1386 ). رگرسیون فازی: مروری بر چند رویکرد. اندیشه آماری، 12(1)، 47-35.
 20. نوفرستی، محمد (1387). ریشه واحد و همجمعی در اقتصادسنجی. موسسه خدمات فرهنگی رسا.
 21. نوفرستی، محمد (1390). تحولات جمعیتی و تقاضا برای پول در ایران. فصلنامه روند پژوهش­های اقتصادی، 19(58)، 32-15.
 22. ولایتی، محمد، حسین­زاده لطفی، فرهاد، شهریاری، محمدرضا و رهنمای رودپشتی، فریدون (1396). رویکرد داده­کاوی در بخش­بندی بازار مشتریان به منظور اتخاذ استراتژی های کارا (مطالعه موردی صنعت مخابرات). اقتصاد مالی، 11(41)، 266-243.
 23. هژبر کیانی، کامبیز (1376). بررسی ثبات تقاضای پول و جنبه­های پویایی آن در ایران تهران. مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، 45.

 

 1. Aghevli, B. B., Khan, M. S., Narvekar, P. R., & Short, B. K. (1979). Monetary policy in selected Asian countries. Staff Papers26(4), 775-824.
 2. Amir Ashrafi, H. (1996). Estimation of money demand function in Iran with respect to interest rate problems (1366-65). Master Thesis. Shahid Beheshti University (In Persian).
 3. Asai, H. T. S. U. K., Tanaka, S., & Uegima, K. (1982). Linear regression analysis with fuzzy model. IEEE Trans. Systems Man Cybern12, 903-907.
 4. Ashraf Ganjavi, R., Akbarifard, H., & Mashinchi, M. (2018). Application of linear regression with symmetric and asymmetric fuzzy coefficients in the study of real exchange rate behavior. 7th Joint Congress of Fuzzy and Intelligent Systems of Iran (In Persian).
 5. Bafandeh Imandoust, S., & Ghasemi, H. (2011). Study of the Factor Affecting Iran's Money Demand Using Bayesian Model Mean Approach. Monetary Journal, 1 (1), 36-56 (In Persian).
 6. Barros, C. P., Faria, J. R., & Gil-Alana, L. A. (2017). The demand for money in Angola. Journal of Economics and Finance41(2), 408-420.
 7. Bastani Far, I. (2016). Estimation of Keegan's adjusted money demand function with exogenous shocks in the Iranian economy. Economic research, 51(4), 226-219 (In Persian).
 8. Ben-Salha, O., & Jaidi, Z. (2014). Some new evidence on the determinants of money demand in developing countries–A case study of Tunisia. The Journal of Economic Asymmetries11, 30-45.
 9. Biabani, J., Abolhassani Hastiani, A., Mehregan, N., & Hassanvand, D. (2014). The Impact of Financial Innovations in the Banking Sector on Money Demand in Iran. Monetary and banking research, 6(18), 111-131 (In Persian).
 10. Dehmardeh, N., & Izadi, H. R. (2009). Study of money demand in Iran. Journal of Economic Research, 9(2), 153-169 (In Persian).
 11. Friedman, M. (1959). The demand for money: some theoretical and empirical results. Journal of Political economy67(4), 327-351.
 12. Goldfeld, S. M., Fand, D. I., & Brainard, W. C. (1976). The case of the missing money. Brookings papers on economic activity1976(3), 683-739.
 13. Hassanpour, H., Maleki, H. R., Yaghoubi, M. A. (2007). Fuzzy Linear Regression Using Ideal Program ming Statistical Thought. Statistical Thought, 12(1), 48-58 (In Persian).
 14. Hsing, Y. (2007). Roles of stock Price and exchange rate in Slovakia's money demand function and policy implications. Transition Studies Review14(2), 274-282.
 15. Islami Bidgoli, Gh. R., & Bajlan, S. (2008). Testing the theory of quantity of money in Iran and examining the effectiveness of the price stabilization policy using GARCH models. Journal of Economic Research, 29, 205-225 (In Persian).
 16. Jawadi, F., & Sousa, R. M. (2013). Money demand in the euro area, the US and the UK: Assessing the role of nonlinearity. Economic Modelling32, 507-515.
 17. Khalili Iraqi, M., & Yavari, K. (2013). Estimating the Money Demand Function in Iran with the Approach of Error Correction and Cumulative Models, Bi-Quarterly. Journal of Monetary Economics, 4 & 5, 31-70 (In Persian).
 18. Kumar, S., Webber, D. J., & Fargher, S. (2010). Money demand stability: A case of Nigeria. Munich Personal RePEc Archives.
 19. Mazhari, R. (2015). Money Demand Uncertainty in Iran, Journal of Macroeconomics. Journal of Economic Sciences, 10(20), 5-5 (In Persian).
 20. Laidler, D. (1966). Some evidence on the demand for money. Journal of Political Economy74(1), 55-68.
 21. LIN, K. P., & Oh, J. S. (1984). Stability of the US Short‐Run Money Demand Function, 1959–81. The Journal of Finance39(5), 1383-1396.
 22. Meltzer, A. H. (1963). The demand for money: the evidence from the time series. Journal of political Economy71(3), 219-246.
 23. Mirzaei Yeganeh, Sh., & Arghami, N. R. (2007). Fuzzy Regression: A Review of Several Approaches. Statistical Thought, 47, 23-35 (In Persian).
 24. Mostafavi, M., & Yavari, K. (2007). Predicting Money Demand in Iran Using Time Series and Combined Approach. Journal of Development and Knowledge, 6(20), 125-145 (In Persian).
 25. Nofaresti, M. (2011). Demographic Changes and Demand for Money in Iran Quarterly. Journal of Economic Research Trend, 19(58), 15-23 (In Persian).
 26. Nofaresti, M. (2008). The Root of Unity and Collectivity in Econometrics. Rasa Cultural Services Institute (In Persian).
 27. Rahmani, T. (2004). Publications: Baradaran (In Persian).
 28. Samati, M., & Yazdani, M. (2007). Analysis of econometrics of money demand in Iran. Journal of Economic Research, 10(2), 99-122 (In Persian).
 29. Shirin Bakhsh Masouleh, Sh. A. (2005). Investigating the Relationship between Money Demand and Factors Affecting It: Boundary Test Approach. Economic Research Journal, 5(1), 133-152 (In Persian).
 30. Singh, P., & Pandey, M. K. (2012). Is Long-Run Demand for Money Stable in India?-An Application of the Gregory-Hansen Model. IUP Journal of Applied Economics11(2), 59.
 31. Tabatabaei Yazdi, R. (1996). Estimation of Money Demand Using Simultaneous Equations. Sc. Thesis, University of Tehran (In Persian).
 32. Taheri, S. M., & Machin Chi, M. A. (2013). Introduction to Probability and Fuzzy Statistics. Second Edition, Shahid Bahonar University of Kerman (In Persian).
 33. Tanaka, H. (1984). A formulation of fuzzy linear programming problem based on comparison of fuzzy numbers. Control and cybernetics13, 185-194.
 34. Tin, J. (2000). Life-cycle hypothesis, propensities to save, and demand for financial assets. Journal of economics and finance, 24(2), 110-121.‏
 35. Thornton, J. (1998). Real stock prices and the long-run demand for money in Germany. Applied Financial Economics8(5), 513-517.
 36. Tabibian, M., & Souri, D. (1997). Long-Term Money Demand. Business Research Journal, 3, 81-107 (In Persian).
 37. Velayati, M., Hosseinzadeh Lotfi, F., Shahriari, M. R., & Roodposhti, F. (2017). Data Mining Approach in Customer Market Segmentation in order to Adopt Efficient Strategies (Case Study of Telecommunication Industry). Journal of Economics, 11(41), 243-266 (In Persian).
 38. Hojbar Kiani, K. (1997). Investigating the Stability of Money Demand and Its Dynamic Aspects in Iran Tehran. Monetary and Banking Research Institute, 45. (In Persian).
 39. Komijani, A. (1995). The mechanism of the impact of monetary policy in the form of an open economy model: the case of Iran. Quarterly Journal of Economic Research and Policy, 4 & 5, 30-71 (In Persian).