مقایسه الگو‌های رشد لجستیک، لجستیک هاروی و هاروی در پیش‌بینی مصرف برق بخش‌های اقتصادی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

با توجه به نقش انرژی برق در فرایند رشد اقتصادی و روند افزایشی مصرف آن به ویژه در کشورهای در حال توسعه، پیش‌بینی مصرف آتی برق، در تدوین سیاست‌های انرژی نقش مهمی دارد. مطالعات تجربی در زمینه پیش‌بینی مصرف برق، از الگو‌های گوناگونی بهره گرفته­اند. در این مقاله دقت الگو‌های منحنی رشد (الگو‌های لجستیک، لجستیک هاروی و هاروی) در پیش‌بینی مصرف برق بخش‌های اقتصادی ایران بررسی شده است. برای این منظور مصرف برق بخش­های خانگی، کشاورزی، صنعت، خدمات و کل طی دوره 90-1346 و با بکارگیری سه الگوی مذکور برآورد شده و از نتایج این برآوردها جهت پیش‌بینی مصرف برق در این بخش‌ها و در سال‌های 1400- 1391استفاده شده است. به منظور ارزیابی کارایی برآوردها، از آماره دوربین واتسون و معیار میانگین قدر مطلق درصد خطا استفاده شده است.  نتایج نشان می‌دهد که الگوی هاروی از دو الگوی دیگر کاراتر و دقیق‌تر بوده و در مجموع پیش‌بینی‌های نزدیک به واقعیت و مطمئن­تری را ارائه می‌دهد. به طور کلی الگوی هاروی رشد متوسط سالانه‌ 96/3، 76/5، 34/7، 02/5 و 58/4 درصدی را به ترتیب برای مصارف خانگی، کشاورزی، صنعتی، خدمات و کل پیش‌بینی کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Logistic, Harvey-logistic and Harvey Models for forecasting electricity consumption of Consumer Sectors in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Lotfalipour
  • Ali Cheshmi
  • Behnam Pakroo
چکیده [English]

According to the strong relationship between a country's economic growth and energy consumption and also due to high flexibility of Electricity and the rising share of its in countrie’s total energy - particularly in the developing world, Predict of future trend of electricity consumption, plays an important role in formulation of energy policy. There have been a number of forecasting models based on various forms of the logistic growth curve. This paper investigates the effectiveness of two forms of Harvey models and a Logistic model for forecasting electricity consumption in  Iran for the period 1391-1400. The three growth curve models are applied to the Domestic, Agriculture, Industry and service sectors and Total electricity consumption in Iran. Mean absolute percentage error (MAPE) and the Durbin Watson statistic (DW) are used in the comparison of  the three models; In order to investigate goodness of fit to historical data and forecasting accuracy. The comparison revealed that the Harvey model is a very appropriate candidate for forecasting electricity consumption in Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forecasting
  • Electricity Consumption
  • Growth curve models
  • Logistic growth
  • Harvey growth