نقش دولت در مبادله نابرابری درآمد-رشد اقتصادی: رویکرد خود‌رگرسیون برداری بیزین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه بزرگمهر قائنات

2 استادیار اقتصاد دانشگاه بیرجند

چکیده

هدف این مقاله بررسی رابطه بین نابرابری درآمد و رشد اقتصادی از طریق سیاست­های مالی است. برای این منظور، الگوی خودرگرسیون برداری بیزین برای داده­های سالانه دوره زمانی 1398-1363 برآورد می­گردد. نابرابری درآمد با شاخص اتکینسون اندازه­گیری شده و از مخارج جاری و عمرانی دولت و مالیات­های مستقیم و غیرمستقیم برای متغیرهای سیاست مالی استفاده شده است. نتایج بدست آمده از تحلیل تابع ضربه –واکنش شاخص اتکینسون و رشد اقتصادی به متغیرهای سیاست مالی حاکی از آن است که رشد اقتصادی به یک شوک مثبت مالیات مستقیم، مالیات غیرمستقیم و مخارج عمرانی با نرخ ملایمی تا پایان دو دوره اول مثبت و صعودی است و پس از آن در اندازه ثابت قرار می­گیرد.
همچنین تحلیل واکنش شاخص اتکینسون به شوک مثبت مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت تا پایان دو دوره اول مثبت و پس از آن این اثر منفی و کاهنده می‌شود. در سوی دیگر تکانه مالیات مستقیم بر توزیع درآمدی تا پایان سه دوره اول بی­­تأثیر است و پس از آن نسبت به آن واکنش منفی نشان می­دهد و در نهایت واکنش شاخص اتکینسون به تکانه مالیات غیر مستقیم شدیداً افزایشی بوده و بعد از پایان دو دوره از اثر آن کاسته شده است. با توجه به نتایج حاصل از برآورد الگو، دولت می­تواند با افزایش مخارج عمرانی مولد و کاهش مخارج جاری غیرمولد و غیرضروری و بهبود نظام مالیات­ستانی به هدف بهبود توزیع درآمد و همچنین افزایش رشد اقتصادی، دست پیدا کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of the Government in The Trade-off Between Income Inequality and Economic Growth: Bayesian Vector Auto Regression Approach

نویسندگان [English]

 • Hamid Lale Khezri 1
 • ZAHRA Shirzour Aliabadi 2
1 Assistant Professor of Economics, Bozorgmehr University of Qaenat
2 Assistant Professor of Economics,University of Birjand
چکیده [English]

The purpose of this article is to examine the relationship between income inequality and economic growth by financial policies. For this purpose, the Bayesian vector Auto Regression model is estimated for the annual data of the period 1984-2019. Income inequality has been measured with Atkinson's index and current and constructional governments expenses and direct and indirect taxes have been used for financial policy variables. The results obtained from the analysis of the Impulse-response function of the Atkinson index and economic growth to fiscal policy variables indicate that response of economic growth to a shock effect of direct taxes, indirect taxes and construction expenses at a mild rate until the end of the first two periods positive is positive and rising and then fixed.
Also, the reaction analysis of Atkinson's index to the positive shock of current and constructional governments Expenses is positive until the end of the first two periods, and after that this effect becomes negative and decreasing. Moreover, On the other hand, the impulse of direct tax on income distribution is unaffected until the end of the first three periods, and after that it shows a negative reaction to it, and finally, the reaction of the Atkinson index to the impulse of indirect tax has been strongly increasing. According to the results of model estimation, the government can achieve the goal of improving income distribution and increasing economic growth by increasing productive construction expenses and reducing unproductive and unnecessary current expenses and improving the provincial tax system

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bayesian Vector Auto Regression Model
 • Economic Growth
 • Fiscal Policy
 • Income Inequality
 1. اندرس (1389). اقتصادسنجی سری­های زمانی با رویکرد کاربردی. ترجمه مهدی صادقی‌شاهدانی و سعید شوال‌پور. انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
 2. پیش بهار، دشتی، قادر و فردوسی، رویا (1393). بررسی اثر تغییرات پایه پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی: رویکرد الگوی خودرگرسیون ‌برداری بیزین (BVAR). فصلنامهاقتصاد و توسعه کشاورزی، 28(3)، 282-291.
 3. پیش­بهار اسماعیل، قهرمان­زاده محمد و جعفری ثانی، مریم (1392). تأثیر شوک­های نقدینگی بر قیمت مواد غـذایی در ایران: کاربرد رهیافـت مدل خودرگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR). اقتصاد و توسعه کشاورزی، 27(4)، 327-319.
 4. ‎خردمندنیا منوچهر و طیبی، سید کمال (1386). تحلیل بیزی مدل اتورگرسیوبرداری. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
 5. رهبر، فرهاد و سرگلزایی، مصطفی (1390). بررسی آثار سیاست­های مالی بر رشد اقتصادی و فقر طی دوره 1386-1363، تحقیقات اقتصادی، 46 (96)، ‎110-89.
 6. صادقی، کمال، بهشتی، محمدباقر، رنج­پور، رضا و ابراهیمی، سعید (1396). سیاست‌های مالی و توزیع درآمد در ایران: رهیافت FAVAR، فصلنامه علمی-پژوهشی مدلسازی اقتصادی,11(39)، 98-75.
 7. صاحب­هنر، حامد، چشمی، علی و فلاحی، محمدعلی (1392). بررسی اثر شوک‌های پولی بر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران.پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 3(11)، 56-41.
 8. فلاحتی، علی، الماسی، مجتبی و آقایی، فاطمه (1399). تاثیر سیاست­های مالی بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی طی سال های 1352-1384. جستارهای اقتصادی، ‎6(11)، 131-109.
 9. مرکز آمار ایران (1390). نشریه عدالت اجتماعی.
 10. مرکز آمار ایران (1399). توزیع درآمد در ایران 98-1363. شکوفه قصوری، 23-1.

 

 1. Alesina, A., & Rodrik, D. (1994). Distributive politics and economic growth. The quarterly journal of economics, 109(2), 465-490.‏
 2. Alesina, A. (1998). The political economy of macroeconomic stabilizations and income inequality: myths and reality (pp. 299-326). Cambridge, Mass: MIT Press.‏
 3. Aremo, A. G., & Abiodun, S. T. (2020). Causal nexus among fiscal policy, economic growth and income inequality in Sub-Saharan African Countries (1995-2016). African Journal of Economic Review, 8(1), 1-25.‏
 4. Asawanuchit, S. S., Davoodi, M. H. R., & Tiongson, M. E. (2003). How useful are benefit incidence analyses of public education and health spending. International Monetary Fund.‏
 5. Bania, N., Gray, J. A., & Stone, J. A. (2007). Growth, taxes, and government expenditures: growth hills for US states. National Tax Journal, 60(2), 193-204.‏
 6. Babatunde, O. A., Ibukun, A. O., & Oyeyemi, O. G. (2017). Taxation revenue and economic growth in Africa. Journal of accounting and taxation, 9(2), 11-22.‏
 7. Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2004). Redistribution via taxation: The limited role of the personal income tax in developing countries. UCLA L. Rev., 52, 1627.‏
 8. Castelló, A., & Doménech, R. (2002). Human capital inequality and economic growth: some new evidence. The economic journal, 112(478), C187-C200.‏
 9. Chu, K. Y., Davoodi, H. R., & Gupta, S. (2000). Income distribution and tax and government spending policies in developing countries. International Monetary Fund, Fiscal Affairs Department.‏
 10. Ciccarelli, M. M., & Rebucci, M. A. (2003). Bayesian VARs: A survey of the recent literature with an application to the European Monetary System.‏
 11. Enddrs, W. (2004). Applied econometric time series 2nd ed (In Persian).
 12. Falahati, A., Almasi, M., & Aghaei, F. (2009). Impact of Fiscal Policy to Income Distribution and Economic Growth 1973-2003. Jostarhaye Eghtesadiye Iran, 6(11), 109-131 (In Persian).
 13. García‐Peñalosa, C., & Turnovsky, S. J. (2007). Growth, income inequality, and fiscal policy: What are the relevant trade‐offs?. Journal of Money, Credit and Banking, 39(2‐3), 369-394.‏
 14. Gunasinghe, C., Selvanathan, E. A., Naranpanawa, A., & Forster, J. (2021). Rising Income Inequality in OECD Countries: Does Fiscal Policy Sacrifice Economic Growth in Achieving Equity?. The European Journal of Development Research, 33, 1840-1876.‏
 15. Hassine, N. B. (2015). Economic inequality in the Arab region. World Development, 66, 532-556.‏
 16. Hur, S. (2014). spending and inclusive growth in developing Asia. ADB working paper series 415: 4-39.‏
 17. Introduction to poverty analysis. (2005). Washington, D.C.: World Bank Group. http://documents.worldbank.org/curated/en/775871468331250546/Introduction-to-poverty-analysis
 18. Karagöz, K., & Keskin, R. (2016). Impact of fiscal policy on the macroeconomic aggregates in Turkey: Evidence from BVAR Model. Procedia economics and finance, 38, 408-420.‏
 19. Kheradmandnia, M., & Tayebi, S. K. (2007). Bayesian Autoregressive Model, Master's thesis. Faculty of Science, University of Isfahan (In Persian).
 20. Kimaro, E. L., Keong, C. C., & Sea, L. L. (2017). Government expenditure, efficiency and economic growth: a panel analysis of Sub Saharan African low income countries. African Journal of Economic Review, 5(2), 34-54.
 21. Kneller, R., Bleaney, M. F., & Gemmell, N. (1999). Fiscal policy and growth: evidence from OECD countries. Journal of public economics, 74(2), 171-190.‏
 22. Khusaini, M., Wahyudi, T. S., & Utama, Z. S. (2018). Does trade openness and fiscal policy affect inequality and economic growth? A study in Indonesia. Regional Science Inquiry, 10(2), 215-226.‏
 23. Lopez, J. H. (2010). Pro-growth, pro-poor: Is there a trade-off? The World Bank. Policy Research Working Paper, 3378.‏
 24. Lundberg, M., & Squire, L. (2003). The simultaneous evolution of growth and inequality. The economic journal, 113(487), 326-344.‏
 25. Li, H., & Zou, H. F. (1998). Income inequality is not harmful for growth: theory and evidence. Review of development economics, 2(3), 318-334.‏
 26. Liu, Y., & Martinez‐Vazquez, J. (2015). Growth–inequality tradeoff in the design of tax structure: Evidence from a large panel of countries. Pacific Economic Review, 20(2), 323-345.‏
 27. Nuru, N. Y., & Zeratsion, M. G. (2022). The effects of government spending shocks on income distribution in South Africa. Journal of Economic and Administrative Sciences, 38(4), 692-703.‏
 28. Mahon, J. (2012). Tax incidence and tax reforms in Latin America. Woodrow Wilson Center Update on the Americas.‏
 29. Martinez-Vazquez, J., & Vulovic, V. (2012). Government Fiscal Policies and Redistribution in Asian Countries.‏
 30. Martinez-Vazquez, J., Moreno-Dodson, B., & Vulovic, V. (2012). The impact of tax and expenditure policies on income distribution: Evidence from a large panel of countries. Andrew Young School of Policy Studies Research Paper Series, (12-30).‏
 31. Meltzer, A. H., & Richard, S. F. (1981). A rational theory of the size of government. Journal of political Economy, 89(5), 914-927.‏
 32. Milanovic, B. (1994). The Gini‐Type Functions: An Alternative Derivation. Bulletin of Economic Research, 46(1), 81-90.‏
 33. Morakinyo, F. O., David, J. O., & Alao, J. A. (2018). Impact of fiscal policy instrument on economic growth in Nigeria. International Journal of Economics and Financial Management, 3(1), 14-29.‏
 34. Muinelo-Gallo, L., & Roca-Sagalés, O. (2013). Joint determinants of fiscal policy, income inequality and economic growth. Economic Modelling, 30, 814-824.‏
 35. Muinelo-Gallo, L., & Roca-Sagalés, O. (2011). Economic growth, inequality and fiscal policies: a survey of the macroeconomics literature. Theories and Effects of Economic Growth, 99-119.‏
 36. Muinelo‐Gallo, L., & Roca‐Sagalés, O. (2011). Economic growth and inequality: the role of fiscal policies. Australian Economic Papers, 50(2‐3), 74-97.‏
 37. Ndubuisi, P. Dynamic Relationship Between Fiscal Policy and Economic Growth in Nigeria (Long and Short Run Analysis).‏
 38. Okun, A. M. (2015). Equality and efficiency: The big tradeoff. Brookings Institution Press.‏
 39. Ostry, J. D., Berg, A., & Tsangarides, C. G. (2014). Redistribution, Inequality, and Growth, IMF Staff Discussion Note. International Monetary Fund.‏
 40. Pal, D., Chakraborty, C., & Ghose, A. (2019). Joint estimation of fiscal policy, income inequality, trade and economic growth: Evidence from emerging market economy. In The Gains and Pains of Financial Integration and Trade Liberalization. Emerald Publishing Limited.‏
 41. Persson, T., & Tabellini, G. (1994). ls lnequality Harmful for Growth. American Economic Review, 84(3), 600-621.‏
 42. Pishbahar, E., Dashti, G., & Ferdosi, R. (2014). The Effect of Macroeconomic Variables on Value-Added Agriculture: Approach of Vector Autoregresive Bayesian Model (BVAR). Journal Of Agricultural Economics and Development28(3), 282-291 (In Persian).
 43. Pishbahar, E., Ghahremanzadeh, M., & Jafari Sani, M. (2014). The Effect of Monetary Policy on Food Price Index: An Application of Factor Augmented Vector Autoregressive (FAVAR) Approach. Journal Of Agricultural Economics and Development27(4), 319-327 (In Persian).
 44. Rahbar, F., & sargolzai, M. (2012). Effects of Fiscal Policy on Economy Growth and Poverty During the Period 1386-1363 in Iran. Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi)46(3), 89-110 (In Persian).
 45. Sadeghi, S. K., Beheshti, M. B., Ranjpour, R., & Ebrahimi, S. (2017). Fiscal Policies and Income Distribution in Iran: FAVAR Approach. Economical Modeling11(39), 75-98 (In Persian).
 46. Sahebhonar, H., Cheshomi, A., & Falahi, M. A. (2013). The Effects of Monetary Shocks on Iran Economic Sectors. Economic Growth and Development Research3(11), 56-41 (In Persian).
 47. Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica: journal of the Econometric Society, 1-48.‏
 48. Tanzi, V. (1974). Redistributing income through the budget in Latin America. PSL Quarterly Review, 26(108).‏
 49. Yeboua, K. (2021). Fiscal policy and growth-inequality tradeoffs: Bayesian evidence from Cote d'Ivoire. Theoretical & Applied Economics, 28(1