تأثیر زیان بین نسلی کسری تراز عملیاتی بودجه جاری بر رشد اقتصادی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه مازندران

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه مازندران

3 استاد اقتصاد دانشگاه مازندران

4 استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مقاله حاضر به بررسی زیان بین­نسلی کسری تراز عملیات بودجه جاری بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده­های فصلی سری زمانی طی دوره 1397:4-1369:1 (بر اساس آخرین داده­های فصلی منتشر شده در سال 1401) می­پردازد. بدین منظور از الگوی خودبازگشت­برداری بیزین (BVAR) استفاده شد. در اقتصاد ایران به منظور تأمین مالی انباشت بدهی بودجه جاری، دولت برای حفظ سطح رفاه نسل فعلی از دارایی‌های نسل‌ آینده می­کاهد و موجب کاهش رفاه نسل آینده می­شود که از آن به عنوان زیان بین­نسلی تبدیل دارایی نفت و گاز به هزینه جاری یاد می‌کنند. بر اساس نتایج، انباشت بدهی ناشی از کسری تراز عملیات جاری اثر منفی بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی دارد. علاوه بر آن زیان بین­نسلی بودجه جاری تأثیر مثبت بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی، همچنین در کوتاه مدت تأثیر منفی و در بلندمدت تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. به عبارتی دیگر، اگر دارایی­های نفت و گاز که صرف مخارج جاری دولت می­شود، در سرمایه­گذاری­های مولد اختصاص یابد نه تنها منجر به کاهش انباشت بدهی بودجه جاری دولت می­گردد، بلکه در بلندمدت باعث افزایش رشد اقتصادی پایدار خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Intergenerational Loss of Current Budget Operating Balance Deficit on Iran's Economic Growth

نویسندگان [English]

 • Mohadeseh Moghadasi 1
 • Alireza Pourfaraj 2
 • Ahmad Jafari Samimi 3
 • Mohammad Ali Falahi 4
1 Ph.D Student of Economics, Mazandaran University
2 Associate Professor of Economics, Mazandaran University
3 Professor of Economics, Mazandaran University
4 Professor of Economics, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

This article examines the intergenerational loss of current budget operation balance deficit on Iran's economic growth using time series quarterly data during the period of 1369:1-1397:4 (based on the latest quarterly data published in 1401). For this purpose, the Bayesian autoregressive model (BVAR) was used. In Iran's economy, in order to finance the accumulation of current budget debt, the government reduces the assets of the future generation to maintain the welfare level of the current generation and causes a decrease in welfare of the future generation, which is referred to as an intergenerational loss of turning oil and gas assets into current costs. Based on the results, the accumulation of debt caused by the current budget deficit has a negative effect on private sector investment and economic growth. In addition, the intergenerational loss of the current budget has a positive effect on private sector investment, as well as it has negative effect in the short term and a positive effect on economic growth in the long term. In other words, if the oil and gas revenues are allocated for productive investment, it will not only reduce the accumulation of current budget debt, but also increase sustainable economic growth in the long run

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic Growth
 • Operating Balance
 • Intergenerational loss
 • BVAR
 1. احمدیان یزدی، فرزانه، همایونی­فر، مسعود، مهدوی عادلی، محمد حسین، فلاحی، محمدعلی و حسینی، سید محمد (1396). انباشت سرمایه­های ملموس و ناملموس در ایران با تأکید بر نقش رانت منابع طبیعی. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 105-75.
 2. امامی، کریم و احمدی، لیلا (1390). تأثیر نااطمینانی مخارج جاری و عمرانی دولت بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران.  فصلنامه مدل­سازی اقتصادی، 4، 56-41.
 3. باباجانی، جعفر، پیفه، احمد و تقوی فرد، محمد تقی (1394). ارزیابی روند تحقق حقوق بین­نسلی حاکم بر مصرف عواید حاصل از فروش نفت و مشتقات آن از دیدگاه اقتصادی. دانش حسابرسی، 58، 27-5.
 4. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1401). بانک اطلاعات سری­های زمانی.
 5. ترکمنی، اسماعیل و فطرس، محمدحسن (1398). سیاست افزایش سرمایه­گذاری عمومی و تأثیر آن بر اقتصاد ایران با رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی- دوره زمانی 1394-1357. فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش­های رشد و توسعه پایدار، 36، 76-57.
 6. جمشیدی نوید، بابک (1397). مطالعه وضعیت تعادل نسلی در نظام بودجه­ریزی دولتی ایران با استفاده از مدل بومی حسابداری نسلی. حسابداری دولتی، 1(9)، 38-21.
 7. خیاط رسولی، مینا، آل عمران، رؤیا، مهرگان، نادر و محمدزاده، پرویز (1399). ارزیابی اثربخشی دولت و سیستم­های مالی بر رشد بخش صنعت در ایران: کاربرد رویکرد BVAR. فصلنامه علمی پژوهش­های اقتصاد صنعتی، 12، 88-73.
 8. سرگل­زایی، علی، لطفعلی­پور، محمدرضا و صالح­نیا، نرگس (1401). بررسی تأثیر رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر رفاه کشورهای در حال توسعه: پدیده نفرین رفاه و رویکرد رگرسیون کوانتایل. فصلنامه نظریه­های کاربردی اقتصاد، 2، 34- 1.
 9. سرمست، بهرام، رضایان قیه­باشی، احد، معینیان، امین و عباسی، افسانه (1400). الزامات محیط زیستی عدالت بین­نسلی برای تحقق توسعه پایدار، فصلنامه علمی، آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، 4، 84-73.
 10. سوری، علی (1392). اقتصاد سنجی ( پیشرفته). تهران: نشر فرهنگ­شناسی.
 11. فیاضی، محمد تقی، اژدری، علی اصغر و باقری تودشکی، مجتبی. (1398). پایداری بودجه بر اساس برقراری عدالت بین­نسلی در بهره­برداری از منابع نفتی (رهیافتی برای ایران). فصلنامه علمی  پژوهشی جستارهای اقتصادی ایران، 32، 59-35.
 12. وزارت امور اقتصاد و دارایی (1401). بانک داده­های اقتصادی و مالی.
 13. هادیان، مهدی و درگاهی، حسن (1400). ارزیابی آثار کلان اقتصادی مخارج جاری و عمرانی دولت و شیوه تأمین مالی آن در ایران: رهیافت DSGE. فصلنامه نظریه­های کاربردی اقتصاد. 1، 272- 241.

 

 1. Abiad, A., Furceri, P., & Topalova, P. (2016). The macroeconomic effects of public investment: Evidence from advanced economies. Journal of Macroeconomics, 50, 224-240.
 2. Adamson Sigalla King, N. (2017). Non-renewable resources and the intergenerational equity problem in Saudi Arabia. International Journal of Global Sustainability. 44-54.
 3. Afonso, A., & St. Aubyn, M. (2008). Macroeconomic rates of return of public and private investment: crowding-in and Crowding-out effects. European Central Bank Working paper n864. University of Lisbon.
 4. Ahmadian Yazdi, F., Homayounifar, M., Mahdavi Adeli, M. H., Fallahi, M. A., Hosseini, S. M. (2017). Accumulation of Tangible and Non-Tangible Capital in Iran: Emphasizing on Resource Rents. Quarterly Journal of The Economic Research (Sustainable Growth and Development), 1, 75-105 (In Persian).
 5. Andrade, J. S., & Duarte, A. P. (2014). Crowding-in and Crowding-out Effects of Public Investments in the Portuguese Economy. GEMF Working paper nº 24. University of Coimbra.
 6. Argimón, I., González-Páramo, J. M., & Roldán, J. M. (1997). Evidence of public spending crowding-out from a panel of OECD countries. Applied Economics, 29(8), 1001-1010.
 7. Asheim, Geir B., Buchholz,W. & Withagen,C. (2003). The Hartwick Rule: Myths and facts, Environmental and Resource Economics, 25, 129-150.
 8. Babajani, J., Pifeh, A., & Taghavifard, M. T. (2015). Evaluation of the process of realization of intergenerational rights governing the consumption of proceeds from the sale of oil and its derivatives from an economic point of view. Audit knowledge, 58, 5-27 (In Persian).
 9. Barbosa, D., Carvalho, V. M., & Pereira, P. J. (2016). Public stimulus for private investment : An extended real options model. Economic Modelling, 52, 742-748.
 10. Catrina, I. L. (2013). Intergenerational equity of public debt. European Journal of Science and Theology, Vol.9, Supplement 2, 167-174.
 11. Carrillo, A. L. B., Pino, V. M. V., & Heredia, L. C. A. (2018). Analysis of the Relationship Between Private Investment and Public Investment in Mexico. International Journal of Economic, Finance and Management Sciences, 6(4), 174-184.
 12. Central bank of Islamic Republic of Iran. (1401). Database of time series (In Persian).
 13. Chipaumire, G., Ngirande, H., Method, M., & Ruswa. Y. (2014). The Impact of Government Spending on Economic Growth : Case South Africa, Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(1), 109–118.
 14. Cicarelli, M., & Rebucci, A. (2003), Bayesian VARs: A survey of the recent literature with an application to the European Monetary System, IMF Working Paper, WP/03/102.
 15. Dixit, A,. Hammond, P., & Hoel, H. (1980). On Hartwick’s rule for regular maximin paths of capital accumulation and resource depletion, Review of Economic Studies, 47(3), 551-556.
 16. Dreger, C., & Reimers, H. E. (2016). Does public investment stimulate private investment? Evidence for the euro area. Economic Modelling, 58, 154–158.
 17. Erden, L., & Holcombe, R. G. (2005). The effects of public investment on private investment in developing economies. Public Finance Review, 33(5), 575-602.
 18. Emami, K., & Ahmadi, L. (2011). The effect of uncertainty in the current and constructional governments expenses on the investment of private section in iran economy. Quarterly Journal of Economic Modeling, 4, 41-56(In Persian).
 19. Fayyazi, M. T., Ajdari, A. A., & Bagheri Tudashki, M. (2020). Sustainability of budget based on intergenerational justice in exploiting oil resources; an approach for Iran. Biquarterly Journal of Iran's Economic Essays, 32, 35-59 (In Persian).
 20. Hadian, M., & Dargahi, H. (2021). Macroeconomic effects of current and development expenditures of the government in Iran: DSGE approach. Quarterly Journal Applied Theories of Economic, 1, 241-272(In Persian).
 21. Hartwick, J.M. (1977. (Intergenerational Equity and the Investing of Rents from Exhaustible Resources, The American Economic Review, 67, 972-974.
 22. Jamshidinavid, B. (2018). Studying the State of Equilibrium in the State Budgeting System of Iran Using the Native Generation Accounting Model, Governmental Accounting, 1(9), 21-38 (In Persian).
 23. Khayyat Rasouli, M., Aleemran, R., Mehregan, M., & Mohammaz Zadeh, P. (2020). Evaluating the Effevtiveness of Gowenment and Financial systems on the Growth of Industrial Sector: Application of BVAR. Quarterly Journal of Industrial Economics Researches, 12, 73-88 (In Persian).
 24. koop, G. (2013). A New Index of Financial Conditions. University of Glasgow, Adam Smith Business School, Gilbert Scott building. Glasgow.
 25. Litterman, R. B. (1980), A Bayesian procedure for forecasting with Vector Autoregressions, MIT Working Paper.
 26. Litterman, R. B. (1986), Forecasting with Bayesian vector autoregressions: Five years of experience, Journal of Business and Economic Statistics, 4, 25 – 38.
 27. Llavador, H., &  Romer, J.    And Silvestre, J. (2012). Should we sustain? And if so, sustain what? Consumption or the quality of life? University of California, Department of Economics, Working Paper, 12-22.
 28. Luetkepohl, H. (2011), Vector autoregressive models, European University Institute, Department of Economics, Working Paper, 2011/30.
 29. Marcos, S. (2019). The Impact of Public Investment on Private Investment in 21 OECD Countries Over The Period 2000-2017, Lisboa: ISCTE-IUL, Dissertação de mestrado.
 30. Ministry of Economic Affairs and Finance. (1401). economic and financial data bank (In Persian).
 31. Pawa, K., & Gee, Ch. (2021). Public Debt and Intergenerational Equity in Singapore. IPS Working Papers, 38.
 32. Pearce, D.W. (1998). Economics and Environment: Essays on Ecological Economics and Sustainable Development, Edward Elgar, Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA.
 33. Pinheiro, J. (2021). Generational Accounting in Portugal an assessment of long-term fiscal sustainability and intergenerational inequality, Portuguese Economic Journal, 20, 181–221.
 34. Rabanal, P., & Rubio-Ramirez, J. F. (2005), Comparing new Keynesian models of the business cycle: A Bayesian approach, Journal of Monetary Economics, 52 (6), 1151 – 1166.
 35. Saeed, N., Hyder, K.. & Ali, A. (2006) The Impact of Public Investment on Private Investment: A Disaggregated Analysis. The Pakistan Development Review, 45(4), 639-663.
 36. Sargolzaei, A., Lotfalipour, M. R., & Salehnia, N. (2022). Investigating the Impact of Natural Resource Rents and Good Governance on the Welfare of Developing Countries: The Welfare Curse Phenomenon and the Quantile Regression Approach. Quarterly Journal Applied Theories of Economic, 33, 1-34(In Persian).
 37. Sarmast, B., Rezayan Ghayehbashi, A., Moeinian, A., & Abbasi, A. (2021). Environmental Requirements of Intergenerational Justice for Sustainable Development. Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 4, 73-84 (In Persian).
 38. Sims, C. (1972), Money, income and causality, American Economic Review, 62 (1), 540 – 553.
 39. Sims, C. (1980), Macroeconomics and reality, Econometrica, 48, 1 – 48.
 40. Solow, R. M. (1986), On the Intergenerational Allocation of Natural Resources, Scandinavian Journal of Economics, 1, 141-149.
 41. Souri, A. (2013). Econometrics (advanced). Tehran: Publication of cultural studies (In Persian).
 42. Sun, D., & Ni, S. (2004), Bayesian analysis of vector-autoregressive models with noninformative priors, Journal of Statistical Planning and Inference, 121, 291 – 309.
 43. Todd, R. M. (1984), Improving economic forecasting with Bayesian vector autoregression, Federal Reserve Bank of Minneapolis, Quartely Review, 8 (4), 18 – 29.
 44. Torkamani, E., & Fotros, M. H. (2019). The Policy of Increasing Public Investment in Iran: A DSGE Approach. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 36, 57-76 (In Persian).
 45. Veldhuizen, R., & Sonnemans, J. (2014). Nonrenewable Resources, Strategic Behavior and the Hotelling Rule: An Experiment, Provided in Cooperation with: WZB Berlin Social Science Center.
 46. Venables, A. J. (2016), Using Natural Resources for Development: Why Has It Proven So Difficult?, Journal of Economic Perspectives, 1, 161–184.
 47. Xu, J., & Lv, C.,  Yao, L., Hou, S. (2018). Intergenerational equity based optimal water allocation for sustainable development: a case study on the upper reaches of Minjiang River, China. Journal of  Hydrology. 1-37