تدوین شاخص پوپولیسم نفتی و ارزیابی سیاست های پوپولیستی بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از روش کنترل ساختگی (SCM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

3 استاد گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

4 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

کاهش رشد و رکود اقتصادی از جمله پیامدها و هزینههای پوپولیسم اقتصادی است. پوپولیسم نفتی پدیدهای است که در دولتهایی متکی بر نفت ظاهر میشود. این گونه دولتها تلاش میکنند که با اتکاء به درآمد نفتی حمایت تودهها را جذب کنند. با توجه به این که در ایران طی دهههای اخیر  نمادهایی از پوپولیسم ظاهر شده، در این پژوهش دو هدف دنبال شده است. ابتدا بر اساس ادبیات موضوعی پوپولیسم، پوپولیسم اقتصادی و پوپولیسم نفتی، هشت شاخص برای پوپولیسم نفتی پیشنهاد شده است. نتایج محاسبات شاخصهای هشت گانه برای ایران طی دوره 7531-7931نشان میدهد که برای دوره دولتهای نهم و دهم (سالهای 4831-2931) شش شاخص پیشنهادی پوپولیسم نفتی بیشترین مقدار را دارند. برای محاسبه شاخص کلی پوپولیسم نفتی، میانگین هندسی هشت شاخص فوق پیشنهاد شده و طی دوره مذکور محاسبه گردید. یافتههای پژوهش نشان میدهد که در سال 8831 این شاخص بیشترین مقدار را در مقایسه با طول دوره مورد مطالعه دارد. بعد از مشخص شدن این مطلب که در ایران طی سالهای 4831-2931 حاکمیت پوپولیسم اقتصادی بارزتر بوده است، از روش کنترل ساختگی برای ارزیابی سیاستهای پوپولیستی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره مذکور استفاده شده است. ایران به عنوان کشور تحت درمان یا سیاست و 31 کشور صادرکننده نفتی به عنوان گروه کنترلی انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان میدهد که روند واقعی و شبیه سازی شده رشد اقتصادی ایران از سال 4831(5002) به بعد اختلاف معناداری با هم دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Compilation of Petro Populism Index and Evaluation of Populist Policies on Iran's Economic Growth Using Synthetic Control Method (SCM)

نویسندگان [English]

 • Mohammad Meisam Mirfendereski 1
 • Alimorad Sharifi 2
 • Mohsen renani 3
 • Shahram Moeini 4
1 Ph.D. candidate of Economics at University of Isfahan
2 Associate Professor of Economics at University of Isfahan
3 Professor of Economics at University of Isfahan
4 Assistant Professor of Economics at University of Isfahan
چکیده [English]

Decreased growth and economic stagnation are among the consequences and costs of economic populism. Petro-populism is a phenomenon that appears in governments that rely on oil. Such governments try to attract the support of the masses by relying on oil income. Considering that symbols of populism have appeared in Iran in recent decades, two goals have been pursued in this research. First, based on the literature on populism, economic populism, and Petro-populism, eight indicators for oil populism have been proposed. The results of the calculations of the eight indicators for Iran during the period of 1978-2018 show that for the period of the ninth and tenth governments (2005-2013), the six suggested indicators of  Petro-populism have the highest values. To calculate the general petro-populism index, the geometric mean of the above eight indices was proposed and calculated during the mentioned period. The findings of the research show that in 2009, this index has the highest value compared to the length of the studied period. After it became clear that the rule of economic populism was more obvious in Iran during the years 2005-2013, the synthetic control method was used to evaluate the populist policies on Iran's economic growth during the mentioned period. Iran was selected as the country under treatment or policy and 13 oil exporting countries as the control group. The results of the research show that the real and simulated trends of Iran's economic growth from 2005 onwards have a significant difference

کلیدواژه‌ها [English]

 • Classical Populism
 • New Populism
 • Petro-populism
 • Synthetit Control Method
 • Economic Growth
 1. آشوری، داریوش (1386). دانشنامه سیاسی. چاپ چهاردهم: نشر مروارید.
 2. بهرامی کمیل، نظام (1400). توتالیتاریسم فرهنگی. چاپ اول: نشر کویر.
 3. ثمودی، علیرضا (1400). پوپولیسم اروپایی. چاپ اول: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
 4. سرزعیم، علی (1396). پوپولیسم ایرانی. چاپ دوم: نشر کرگدن.
 5. سوری، علی (1400). اقتصادسنجی. چاپ اول: نشر نور علم.
 6. سوری، علی (1384). آمار، احتمال و استنتاج آماری. چاپ اول: نشر نور علم.
 7. عادلی، عبدالحمید، غفاری، هادی و شایگانی، بیتا (1401). اثر تحریمهای اقتصادی بر صادرات ایران. مطالعات اقتصاد کاربردی ایران، 11 (41)، 127-97.
 8. کاویانی، زهرا (1396). مقدمهای بر اقتصاد کلان پوپولیسم. مرکز پژوهشهای مجلس.
 9. موسوی جهرمی، یگانه، رضوی، محمدرضا، خدادکاشی، فرهاد و ایزدی، سید حسین (1396). بررسی مشوقهای توسعهای منطقهای با رویکرد DID. پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، 82(3)، 33-05.

 

 1. Abadie, A., Diamond, A., & Hainmueller, J. (2010). Synthetic control methods for comparative case studies: Estimating the effect of California’s tobacco control program. Journal of the American statistical Association, 105(490), 493-505.‏
 2. Abadie, A., & Gardeazabal, J. (2003). The economic costs of conflict: A case study of the Basque Country. American economic review, 93(1), 113-132.‏
 3. Acemoglu, D., Egorov, G., & Sonin, K. (2013). A political theory of populism. The quarterly journal of economics, 128(2), 771-805.‏
 4. Adeli, A. H., Ghafari, H., & Shaygani, B. (1401). The effect of economic sanctions on Iran's exports. Iranian Applied Economics Studies, 11 (41), 97-127 (in Persian).     
 5. Alizadeh, P., & Hakimian, H. (Eds.). (2013). Iran and the global economy: Petro populism, Islam and economic sanctions. Routledge.‏
 6. Ball, C. P., Freytag, A., & Kautz, M. (2019). Populism-what next? A first look at populist walking-stick economies.‏
 7. Ashuri, D. (2007). Political encyclopedia. 14th edition: Marwarid Publishing (in Persian).     
 8. Bahrami Komail, N. (1400). Cultural totalitarianism. First edition: Nash Kavir (in Persian).     
 9. Bittencourt, M. (2009). Polarisation, populism and hyperinflation [s]: some evidence from Latin America.‏
 10. Bresser-Pereira, L. C. (1993). Economic reforms and economic growth: efficiency and politics in Latin America. Economic reforms in new democracies, 15-76.‏
 11. Pereira, L. B., & Dall’Acqua, F. (1991). Economic populism versus Keynes: reinterpreting budget deficit in Latin America. Journal of Post Keynesian Economics, 14(1), 29-38.‏
 12. Cortés, R. O. (2010). THE DANGER OF POPULISM. MACROECONOMIC POPULISM IN LATIN AMERICA, IS COLOMBIA THE EXCEPTION?. Prolegómenos. Derechos y Valores, 13(26), 99-122.‏
 13. Dornbusch, R., & Edwards, S. (1990). Macroeconomic populism. Journal of Development Economics, 32(2), 247-277.‏
 14. Dornbusch, R., & Edwards, S. (1991). The macroeconomics of populism. In The macroeconomics of populism in Latin America (pp. 7-13). University of Chicago Press.‏
 15. Edwards, S. (2019). On Latin American populism, and its echoes around the world. Journal of Economic Perspectives, 33(4), 76-99.‏
 16. Farzanegan, M. R. (2009). Macroeconomic of populism in Iran MPRA Paper No. 15546. Munich University Library, Munich.‏
 17. Funke, M., Schularick, M., & Trebesch, C. (2020). Populist leaders and the economy.‏
 18. Frisell, L., & Lagerlöf, J. N. (2004). Lobbying, Information Transmission and Unequal Representation (No. 4313). CEPR Discussion Papers.‏
 19. Grier, K., & Maynard, N. (2016). The economic consequences of Hugo Chavez: A synthetic control analysis. Journal of Economic Behavior & Organization, 125, 1-21.‏
 20. Gunning, J. P. (2003). Understanding democracy: an introduction to public choice. Nomad Press.‏
 21. Guiso, L., Herrera, H., Morelli, M., & Sonno, T. (2017). Demand and supply of populism. London, UK: Centre for Economic Policy Research.‏
 22. Harris, R., & Sollis, R. (2003). Applied Time Series Modelling and Forecasting.‏
 23. Hawkins, K. A., Aguilar, R., Silva, B. C., Jenne, E. K., Kocijan, B., & Kaltwasser, C. R. (2019, June). Measuring populist discourse: The global populism database. In EPSA Annual Conference in Belfast, UK, June (pp. 20-22).‏
 24. Kaviani, Z. (2016). Introduction to Populism Macroeconomics. Majlis Research Center (in Persian).    
 25. Karl, T. L. (1997). The paradox of plenty: Oil booms and petro-states (Vol. 26). Univ of California Press.‏
 26. Krueger, A. O. (1974). The political economy of the rent-seeking society. The American economic review, 64(3), 291-303.‏
 27. Matsen, E., Natvik, G. J., & Torvik, R. (2016). Petro populism. Journal of Development Economics, 118, 1-12.‏
 28. McClelland, R. T. (2017). Confronting emerging new technology.‏
 29. Moeeni, S., Sharifi, A., Mozafari Shamsi, H., & Mohammadi, V. (2021). The impact of iran oil sanctions on the exchange rates: An analysis using google search index. Iranian Economic Review, 25(3), 397-417.‏
 30. Mousavi Jahormi, Y., Razavi, M. R., Khodadakashi, F., & Izadi, S. H. (2016). Investigating regional development incentives with the DID approach. Economic Growth and Development Research, 82(3), 33-50 (in Persian).    
 31. Mudde, C., & Rovira Kaltwasser, C. (2018). Studying populism in comparative perspective: Reflections on the contemporary and future research agenda. Comparative political studies, 51(13), 1667-1693.‏
 32. Müller, J. W. (2016). What is populism? Pennsylvania.‏
 33. Ocampo, E. (2015). Commodity price booms and populist cycles. An Explanation of Argentina’s decline in the 20th century (Documentos de Trabajo No. 562). Buenos Aires.‏
 34. Sarzaim, A. (2016). Iranian populism. Second edition: Rhino Publishing (in Persian).    
 35. Sachs, J. D. (1989). Social conflict and populist policies in Latin America.‏
 36. Seghezza, E., & Pittaluga, G. B. (2018). Resource rents and populism in resource-dependent economies. European Journal of Political Economy, 54, 83-88.‏
 37. Suri, A. (1400). Econometrics. First edition: Noor Alam Publishing (in Persian).    
 38. Suri, A. (2005). Statistics, probability and statistical inference. First edition: Noor Alam Publishing (in Persian).     
 39. Thamodi, A. R. (1400). European populism. First edition: Cultural Institute of Cultural Studies and Research (in Persian).     
 40. Taggart, P. (2004). Populism and representative politics in contemporary Europe. Journal of political ideologies, 9(3), 269-288.‏