بررسی اثرات تحریم‌های مالی بر ترکیب نهاده‌های تولیدی در ایران: رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور تهران

2 گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

هدف این تحقیق، ارزیابی اثرات تحریم­های مالی بر ترکیب نهاده­های تولید و در نهایت بررسی اثرات اقتصادی آن در ایران است. این تحقیق با استفاده از تحلیل تعادل عمومی قابل محاسبه و با تمرکز بر سرمایه­گذاری، نیروی کار، تولید و سطح قیمت­ها انجام گرفته است. پس از کالیبره کردن مدل تعادل عمومی قابل محاسبه و اندازه­گیری مقادیر پارامترها و متغیرهای برون­زا، اثرات اقتصادی تحریم در اقتصاد ایران با استفاده از  جدول داده ستانده سال 1395 و سایر اطلاعات آماری، بر اساس سناریوسازی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار گمز نسخه 34 و در قالب دو سناریو تحقیق، نشان می­دهد که تحریم مالی، ترکیب نهاده­های تولیدی در ایران را تغییر داده و منجر به افزایش سهم نیروی کار، در مقایسه با عامل سرمایه در اقتصاد می­شود. این تغییرات منجر به کاهش تولید و افزایش عمومی سطح قیمت­ها می­شود به طوریکه در سناریو اول و دوم به ترتیب 4.42 و 11.11 درصد موجب کاهش رشد اقتصادی و 1.84 و 4.72 درصد موجب افزایش سطح عمومی قیمت­های طرف تولید می­گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Financial Sanctions on the Composition of Production Inputs in Iran: A Computable General Equilibrium Approach

نویسندگان [English]

 • Shahram Vasfi Asfestani 1
 • Asghar Abolhassani Hastiani 2
 • Minoo Amini Milani 2
1 Department of Economics, Payam Noor University, Tehran
2 Associate Professor, Department of Economics, Payame Noor University
چکیده [English]

The main objective of this study is to assess the impacts of financial sanction on combination of the factors of production in Iran. This analysis was performed using the computable general equilibrium (CGE) model and it focused on investment, employment, production, and price levels. After calibrating the CGE model and measuring the values of exogenous parameters and variables, the study assessed the economic impacts of sanctions on Iran’s economy using the 2016 input-output table (IO) and other statistical information based on scenario building. The results obtained using GAMS 34 revealed that Financial sanctions change the composition of production inputs in Iran and lead to an increase in the share of labor, compared to the capital factor in the economy. These changes lead to a decrease in production and an increase in the general level of prices, so that in the first and second scenarios, 4.42 and 11.11 percent, respectively, reduce economic growth and 1.84 and 4.72 percent, increase the general level of production prices

کلیدواژه‌ها [English]

 • Computable General Equilibrium
 • Sanctions
 • Economic Growth
 • Inflation
 1. سالواتوره، دو مینیک (2007). تجارت بین الملل. ترجمه حمیدرضا ارباب (1393)، نشر نی: چاپ ششم
 2. گرشاسبی، علی­رضا و یوسفی دیندارلو، مجتبی (1395). بررسی اثرات تحریم بین­المللی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران. فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 25، 129-182
 3. نفیو، ریچارد (2018). هنر تحریم­ها نگاهی از درون. ترجمه معاونت پژوهش­های اقتصادی مرکز پژوهش­های مجلس (1397).

 

 1. Afesorgbor, S. K., & Mahadevan, R. (2016). The impact of economic sanctions on income inequality of target states. World Development, 83, 1-11.‏
 2. Besedeš, T., Goldbach, S., & Nitsch, V. (2021). Cheap talk? Financial sanctions and non-financial firms. European Economic Review, 134, 103688.‏
 3. Böhringer, C., Rutherford, T. F., & Wiegard, W. (2003). Computable general equilibrium analysis: Opening a black box. None.‏
 4. Bollen, J. Trade Wars: Economic impacts of US tariff increases and retaliations An international.‏
 5. Bush, G. H., & Scowcroft, B. (2011). A world transformed. Vintage.‏
 6. Crozet, M., & Hinz, J. (2020). Friendly fire: The trade impact of the Russia sanctions and counter-sanctions. Economic Policy, 35(101), 97-146.‏
 7. O’Driscoll, D. (2017). Impact of Economic sanctions on poverty and economic growth.‏
 8. Eyler, R. (2007). Economic sanctions: international policy and political economy at work. Springer.‏
 9. Frank, J. (2018). The effects of economic sanctions on trade: New evidence from a panel PPML gravity approach (No. 17-2018). Hohenheim Discussion Papers in Business, Economics and Social Sciences.‏
 10. Gharibnavaz, M. R., & Waschik, R. (2018). A computable general equilibrium model of international sanctions in Iran. The world economy, 41(1), 287-307.‏
 11. Gurvich, E., & Prilepskiy, I. (2015). The impact of financial sanctions on the Russian economy. Russian journal of economics, 1(4), 359-385.‏
 12. Hosoe, N., Gasawa, K., & Hashimoto, H. (2010). Textbook of computable general equilibrium modeling: programming and simulations. Springer.‏
 13. Hufbauer, G., Schott, J., Elliott, K., & Oegg, B. (2007). Economic sanctions reconsidered. Washington, DC. Peterson Institute for International Economics.‏
 14. Kaempfer, W. H., & Lowenberg, A. D. (2007). The political economy of economic sanctions. Handbook of defense economics, 2, 867-911.‏
 15. Lofgren, H., Harris, R. L., & Robinson, S. (2002). A standard computable general equilibrium (CGE) model in GAMS (Vol. 5). Intl Food Policy Res Inst.‏
 16. Madies, T., Laurila, H., & Golliard, M. (2013). Economic Sanctions: Embargo on Stage. Theory and Empirical Evidence. Universitas Friburgensis, University of Tampere, Fribourg, 127.‏
 17. Golliard, M. M. (2013). Economic sanctions: Embargo on stage. Theory and Empirical Evidence, University of Tampere.‏
 18. Miller, R. E., & Lahr, M. L. (2001). A taxonomy of extractions. Contributions to Economic Analysis, 249, 407-441.‏
 19. Naghavi, A., & Pignataro, G. (2015). Theocracy and resilience against economic sanctions. Journal of Economic Behavior & Organization, 111, 1-12.‏
 20. Nikolaos, T. (2015). The Impact of Economic and Political Sanctions on Economic Growth A panel Data Analysis. Wageningen University, Department of Development Economics.
 21. Nguyen, T. T., & Do, M. H. (2021). Impact of economic sanctions and counter-sanctions on the Russian Federation’s trade. Economic Analysis and Policy, 71, 267-278.‏
 22. Yang, J., Askari, H., Forrer, J., & Zhu, L. (2009). How do US economic sanctions affect EU's trade with target countries?. World Economy, 32(8), 1223-1244.‏