رابطه نااطمینانی بازار پول و ارز با بی‌ثباتی اقتصادی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بزرگمهر قائنات

چکیده

ثبات اقتصاد کلان در عملکرد اقتصادی و رسیدن به رشد پایدار اقتصادی، دارای اهمیت است. یکی از مفاهیم مرتبط با موضوع عدم ثبات اقتصادی، نااطمینانی و نوسانات متغیرهای اقتصاد کلان است. نااطمینانی در بازار پول و ارز ممکن است باعث نوسان در سایر بازارها شود و اثر سیاست­گذاری­ها در ثبات اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. در این مطالعه، به عنوان معیار بی­ثباتی اقتصادی از تغییرپذیری تورم و تولید استفاده شده است. همچنین، نااطمینانی بازار پول و ارز به صورت نوسان حجم نقدینگی و نوسان نرخ ارز با استفاده از الگوی گارچ بدست آمده است. در نهایت، رابطه نوسانات بازار پول و ارز و شاخص بی­ثباتی اقتصادی در ایران طی دوره زمانی فصل اول 1369 تا فصل سوم 1400 با استفاده از الگوی همبستگی شرطی پویا برآورد شده است. نتایج پژوهش نشان می­دهد که در طی زمان رابطه همبستگی نوسان نرخ ارز با شاخص تغییرپذیری تورم اغلب مثبت است، اگرچه این رابطه در برخی دوره­ها اندازه و ضریب متفاوتی دارد. همچنین، نوسان حجم نقدینگی در بلندمدت با بی­ثباتی اقتصادی از هر دو جنبه تولید و تورم همراه است. بنابراین، کاهش بی­ثباتی اقتصاد کلان با توجه به تغییرپذیری تورم و تولید نیازمند کاهش نااطمینانی و نوسانات در بازار ارز و اعمال شوک­های مناسب سیاست پولی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Uncertainty of Money Market and Exchange Rate Market with Economic Instability in Iran

نویسندگان [English]

 • Malihe Ashena
 • Hamid Lale Khezri
Department of Humanity, Bozorgmehr Universitu of Qaenat
چکیده [English]

Economic stability is important for economic performance and achieving sustainable economic growth. One concept related to the subject of economic instability is uncertainty and fluctuations in macroeconomic variables. Uncertainty in the money and exchange markets may cause fluctuations in other markets and affect the result of policies toward economic stability. In this study, output and inflation variability are used as measures of economic instability. Additionally, uncertainty of money and foreign exchange markets are obtained as volatilities of liquidity volume and exchange rate using the GARCH model. Finally, the relationship between volatilities of money and exchange rate market and economic instability index has been estimated during the period of the first quarter of 1990 to the fourth quarter of 2021, using the dynamic conditional correlation model. The results indicate that over time, the correlation between exchange rate volatilities and inflation variability is often positive, although the coefficient of this relationship varies in some periods. Furthermore, the volatilities of liquidity volume in the long term are associated with economic instability from both production and inflation aspects. Therefore, reducing macroeconomic instability caused by variability of inflation and production requires addressing uncertainty and fluctuations in the exchange market and implementing appropriate monetary policy shocks

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic instability
 • Liquidity volatility
 • Exchange rate volatility
 • Inflation
 • Iran
 1. احمدی، تیرداد، عزتی شورگلی، احمد و صحرایی، پریسا (1397). خنثایی پول و عدم تقارن در شوک‌های پولی در اقتصاد ایران با در نظر گرفتن اندازه و جهت شوک‌ها. اقتصاد و الگو سازی، 9(4)، 59-33.
 2. آل عمران، رویا و آل عمران، سید علی (1396). بررسی تاثیر سیاست پولی و توسعه مالی بر تراز تجاری کشور ایران. اقتصاد مالی، 11(38)، 81-98.
 3. حقیقت، جعفر و قلی‌پور تپه، امید محمد (1393). بررسی تأثیر نااطمینانی رشد پول بر رشد اقتصادی ایران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی، 11(21)، 63-74.
 4. درگاهی، حسن و صداقت پرست، الدار (1392). بررسی تأثیر تکانه‌های قیمتی و سیاستی بر تولید و تورم در اقتصاد ایران: یک رویکرد SVAR. اقتصاد و الگو سازی، 4(13)، 33-1.
 5. دهقان منشادی محمد و پوررحیم، پروین (1392). بررسی رابطه‌ی بین بی‌ثباتی اقتصاد کلان و رشد اقتصادی در ایران. فصلنامه پژوهش­ها وسیاست­های اقتصادی، ۲۱ (۶۷)، 192-171.
 6. راسخی، سعید و منتظری، مجتبی (1394). اثر بی­ثباتی اقتصاد کلان بر عبور نرخ ارز: شواهدی از انتقال رگرسیون ملایم (STR). مدلسازی اقتصادی، 22، 7-31.
 7. شریفی رنانی، حسین، کمیجانی، اکبر و شهرستانی، حمید (1388). بررسی سازوکار انتقال پولی در ایران: رویکرد خودرگرسیونی برداری ساختاری. پول و اقتصاد، 1(2)، 145-176.
 8. صادقی، سید کمال، عبدالملکی، حامد و وفائی، الهام (1394). بررسی اثرات نامتقارن نااطمینانی برعملکرد اقتصاد کلان در ایران: مشاهداتی بر پایه مدل VARMA،MVGARCH-M . سیاست­گذاری اقتصادی، (14)، 159-181.
 9. عباسیان، عزت اله، مرادپور اولادی، مهدی و مهرگان، نادر (1391). تأثیرعدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی. تحقیقات اقتصادی، 47(1)، 153-169.
 10. عبدی سیّدکلایی، محمد و فیروزبخش، سجاد (1402). بررسی نقش نااطمینانی سیاست پولی در اثرگذاری آن بر تولید و تورم در اقتصاد ایران.فصلنامه علمی نظریه های کاربردی اقتصاد،10(1)،165-190.
 11. علائی، رضا، صلاح منش، احمد و آرمن، سید عزیز (1399). بررسی کارایی سیاست پولی تحت شرایط نااطمینانی اقتصادی (پژوهشی در اقتصاد ایران). فصلنامه علمی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 11(41)، 34-15.
 12. فرزین‌وش، اسدالله و محسنی زنوزی، سید جمال‌الدین (1388). نقش قیمت دارایـی‌ها در مکــانیسم انتقال پولی ایران. دوفصلنامه علمی مطالعات و سیاست‌های اقتصادی، 15، 23-3.
 13. کاظمی، مجتبی، جلایی اسفندآبادی، سید عبدالمجید و اکبری‌فرد، حسین (1393). بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از شبکه‌ها‌ی عصبی. فصلنامه علمی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 4(15)، 40-25.
 14. مهدیلو، علی و اصغرپور، حسین (1398). نقش کانال نرخ ارز در مکانیزم انتقال غیرخطی سیاست پولی در ایران؛ رویکرد (MS-VAR). فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد مقداری، 17(1)، 153-121.
 15. هیبتی، رضا، شجری، هوشنگ و صمدی، سعید (1395). اندازه­گیری نااطمینانی در اقتصاد کلان. فصلنامه پژوهش­های پولی- بانکی، 28، 250-223.
 16. یاوری، کاظم، سحابی، بهرام، عاقلی، لطفعلی و شفیعی، سعید (1395). نااطمینانی نسبت به سیاست‏های پولی و آثار اقتصادی آن: ترکیب رهیافت‏های GARCH وVAR . فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد مقداری، 13(1)، 96-69.

 

 1. Abbasian, E., Moradpour Auladi, M., & Mehregan, N. (2012). The Effects of Real Exchange Rate Uncertainty on Economic Growth in Iran. Journal of Economic Research, 47(1), 153-169 (In Persian).
 2. Abdi Seyyedkolaee, M., & Firoozbakhsh, S. (2023). Investigating the Role of Monetary Policy Uncertainty in its Effectiveness on Production and Inflation in Iran. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 10(1), 165-190 (In Persian).
 3. Ahmadi, T., Ezzati Shourgholi, A., & sahraiee, P. (2019). Neutrality of Money and Asymmetry in Monetary Shocks in the Iranian Economy, Considering the Size and Direction of Shocks. Journal of Economics and Modeling9(4), 33-59 (in Persian).
 4. Anggara, W., Shawab, N., Majid, M. S. A., & Harahap, I. (2023). Economic Stability in Islamic View: Approach to Controlling Inflation. International Journal of Science, Technology & Management4(5), 1366-1372.
 5. Alaei, R., Salahmanesh, A., & Arman, S. (2020). Monetary Policy Efficiency Under Economic Uncertainty (Research in Iranian Economy). Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 11(41), 34-15 (In Persian).
 6. Aleemran, R., & Aleemran, S.A. (2017). Investigating the impact of monetary policy and financial development on trade balance. Financial Economics11(38), 81-98 (in Persian).
 7. Aastveit, K. A., Natvik, G. J., & Sola, S. (2017). Economic uncertainty and the influence of monetary policy. Journal of International Money and Finance76, 50-67.
 8. Aisen, A., & Veiga, F. J. (2013). How does political instability affect economic growth?. European Journal of Political Economy29, 151-167.
 9. Bahmani‐Oskooee, M., & Mohammadian, A. (2016). Asymmetry effects of exchange rate changes on domestic production: evidence from nonlinear ARDL approach. Australian Economic Papers55(3), 181-191.
 10. Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of econometrics31(3), 307-327.
 11. Bathalomew, D., & Kargbo, S. M. (2009). Exchange rates and monetary dynamics in Sierra Leone: Evidence from a modified money demand function. Journal of Monetary and Economic Integration9(2), 114-137.
 12. Bollerslev, T. (1987). A conditionally heteroskedastic time series model for speculative prices and rates of return. The review of economics and statistics, 542-547.
 13. Bowdler, C., & Malik, A. (2017). Openness and inflation volatility: Panel data evidence. The North American Journal of Economics and Finance41, 57-69.
 14. Bussiere, M. (2013). Exchange rate pass‐through to trade prices: The role of nonlinearities and asymmetries. Oxford Bulletin of Economics and Statistics75(5), 731-758.
 15. Cecchetti, S. G., & Krause, S. (2002). Central bank structure, policy efficiency, and macroeconomic performance: exploring empirical relationships. Review-Federal Reserve Bank of Saint Louis84(4), 47-60.
 16. Cecchetti, S. G., Flores‐Lagunes, A., & Krause, S. (2006). Has monetary policy become more efficient? A cross‐country analysis. The Economic Journal116(511), 408-433.
 17. Cecchetti, S. G., McConnell, M. M., & Perez–Quiros, G. (2002). Policymakers’ revealed preferences and the output–inflation variability trade–off: Implications for the european system of central banks. The Manchester School70(4), 596-618.
 18. Chen, H., & Tillmann, P. (2021). Monetary policy uncertainty in China. Journal of International Money and Finance110, 102309.
 19. Creal, D. D., & Wu, J. C. (2017). Monetary policy uncertainty and economic fluctuations. International Economic Review58(4), 1317-1354.
 20. Cerda, R., Silva, A., & Valente, J. T. (2018). Impact of economic uncertainty in a small open economy: the case of Chile. Applied Economics50(26), 2894-2908.
 21. Cogley, T., & Nason, J. M. (2013). Effects of the Hodrick-Prescott filter on trend and difference stationary time series Implications for business cycle research: Journal of Economic Dynamics and Control 19 (1-2), January-February 1995, pp. 253–278. In Real Business Cycles(pp. 626-651). Routledge.
 22. Cobham, D., Macmillan, P., & Mcmillan, D. G. (2004). The inflation/output variability trade-off: further evidence. Applied Economics Letters11(6), 347-350.
 23. Cupriak, D., Kuziak, K., & Popczyk, T. (2020). Risk management opportunities between socially responsible investments and selected commodities. Sustainability12(5), 2003.
 24. Dargahi, H., & Sedaghatparast, E. (2013). The Impacts of Price and Policy Shocks on Output and Inflation In the Iranian Economy: SVAR Approach. Journal of Economics and Modeling4(13), 1-33 (in Persian).
 25. Dehghan manshadi, M., & Pourrahim, P. (2013). The Examination of the Relationship between Macroeconomic Instability and Economic Growth in Iran. Quarterly Journal of Economic Research and Policies, 21 (67), 171-192 (in Persian)
 26. de Mendonca, H. F., & Nascimento, N. C. (2020). Monetary policy efficiency and macroeconomic stability: Do financial openness and economic globalization matter?. The North American Journal of Economics and Finance51, 100870.
 27. Edition, T., & Walsh, C. E. Monetary Theory and Policy.
 28. Enders, W. (1994). Applied Econometric Time Series, 2nd (Second) edition, Wiley, John & Sons, Incorporated.
 29. Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica: Journal of the econometric society, 987-1007.
 30. Engle, R. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business & Economic Statistics20(3), 339-350.
 31. Engle III, R. F., & Sheppard, K. (2001). Theoretical and empirical properties of dynamic conditional correlation multivariate GARCH.
 32. Farzinvash, A., & M. Zonouzi, (2009). The Role of Assets Prices in Monetary Transmission Mechanism of Iran. The Journal of Economic Studies and Policies, 15, 3-32 (In Persian).
 33. Fackler, J. S., & McMillin, W. D. (2011). Inflation Forecast Targeting: An Alternative Approach to Estimating the Inflation‐Output Variability Tradeoff. Southern Economic Journal78(2), 424-451.
 34. Fatàs, A., & Mihov, I. (2013). Policy volatility, institutions, and economic growth. Review of Economics and Statistics, 95(2), 362–376.
 35. Fischer, S. (1993). The role of macroeconomic factors in growth. Journal of monetary economics32(3), 485-512.
 36. Furceri, D., & Karras, G. (2007). Country size and business cycle volatility: Scale really matters. Journal of the Japanese and International Economies, 21(4), 424–434.
 37. Gerlach, A. &. Svensson,L. E. (2001). Money and Inflation in the Euro Area: A Case for Monetary Indicators. NBER Working Paper No. 98 January 2001.
 38. Greenspan, A. (2003). Opening remarks at “monetary policy under uncertainty,” symposium sponsored by the Federal Reserve Bank of Kansas City. Jackson Hole, Wyoming284.
 39. Haghighat, J., & gholipour Tappeh, O. M. (2014). Investigating the effect of money growth uncertainty on economic development of Iran. Journal of Iran's Economic Essays (JIEE)11(21), 63-74 (in Persian).
 40. Haghighi, H. K., Sameti, M., & Isfahani, R. D. (2012). The effect of macroeconomic instability on economic growth in Iran. Research in Applied Economics4(3), 39-61.
 41. He, Y., Wang, B., Wang, J., Xiong, W., & Xia, T. (2013). Correlation between Chinese and international energy prices based on a HP filter and time difference analysis. Energy Policy62, 898-909.
 42. Heibati, R., Shajari, H., & Samadi, S. (2016). Measuring Uncertainty in Macroeconomics. Journal of Monetary and Banking Research, 9 (28), 223-250 (In Persian).
 43. Hodrick, R. J., & Prescott, E. C. (1997). Postwar US business cycles: an empirical investigation. Journal of Money, credit, and Banking, 1-16.
 44. Hogan, T. L. (2015). Has the Fed improved US economic performance?. Journal of Macroeconomics43, 257-266.
 45. Hussain, I., Hussain, J., Ali Khan, A., & Khan, Y. (2019). An analysis of the asymmetric impact of exchange rate changes on GDP in Pakistan: application of non-linear ARDL. Economic research-Ekonomska istraživanja32(1), 3094-3111.
 46. Jha, R., & Dang, T. N. (2012). Inflation variability and the relationship between inflation and growth. Macroeconomics and Finance in Emerging Market Economies5(1), 3-17.
 47. Jetter, M., Nikolsko-Rzhevskyy, A., & Smith, W. T. (2013). The effects of wage volatility on growth. Journal of Macroeconomics37, 93-109.
 48. Khyareh, M. M. (2017). Asymmetric Effects of Exchange Rate Changes in Iran. Journal of Money and Economy12(3), 317-344.
 49. Kazemi, M., Jalaee Esfand Abadi, S., & Akbarifard, H. (2014). Investigation the Impact of Exchange Rate Uncertainty on Economic Growth in Iran by Neural Networks. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 4(15), 25-40 (In Persian).
 50. Khan, M. (2019). Does macroeconomic instability cause environmental pollution? The case of Pakistan economy. Environmental Science and Pollution Research26, 14649-14659.
 51. Mahdiloo, A., & Asgharpur, H. (2020). Nonlinear Transmission Mechanism of Monetary Policy from Exchange Rate Channel in Iran: Approach (MS-VAR). Quarterly Journal of Quantitative Economics, 17(1), 121-153 (In Persian).
 52. Memon, S., & Qureshi, I. A. (2021). Income inequality and macroeconomic instability. Review of Development Economics25(2), 758-789.
 53. Mishkin, F. S., & Schmidt-Hebbel, K. (2007). Does inflation targeting make a difference?.
 54. Prabheesh, K. P., Anglingkusumo, R., & Juhro, S. M. (2021). The dynamics of global financial cycle and domestic economic cycles: Evidence from India and Indonesia. Economic Modelling94, 831-842.
 55. Pesaran, M. H., & Shin, Y. (1995). An autoregressive distributed lag modelling approach to cointegration analysis(Vol. 9514). Cambridge, UK: Department of Applied Economics, University of Cambridge.
 56. Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of applied econometrics16(3), 289-326.
 57. Ramey, G., & Ramey, V. A. (1994). Cross-country evidence on the link between volatility and growth.
 58. Rasekhi, S., & Montazeri, M. (2015). The Impact of Macroeconomic Instability on Exchange Rate Pass Through: Some Evidence from Smooth Transition Regression (STR) Model. jemr, 6(22), 7-31 (in Persian).
 59. Sadeghi, S. K., Abdolmaleki, H., & Vafaei, E. (2016). The Effects of Uncertainty on Macroeconomic Performance in Iran: Evidence from a VARMA, MVGARCH-M Model. The Journal of Economic Policy7(14), 159-181 (in Persian).
 60. Sahay, M. R., & Goyal, R. (2006). Volatility and growth in Latin America: an episodic approach (EPub)(No. 6-287). International Monetary Fund.
 61. Sharifi Renani, H., Komeyjani, A., & Shahrestani, H. (2008). Investigation of money transfer mechanism in Iran: Structural vector autoregression approach. Money and Economic, 1(2), 145-176 (In Persian).
 62. Siklos, P. L., & Barton, A. G. (2001). Monetary aggregates as indicators of economic activity in Canada: empirical evidence. Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d'économique34(1), 1-17.
 63. Sriram, M. S. S. (1999). Survey of literature on demand for money: theoretical and empirical work with special reference to error-correction models.
 64. Svensson, L. E. (2000). How should monetary policy be conducted in an era of price stability?.
 65. Tse, Y. K., & Tsui, A. K. C. (2002). A multivariate generalized autoregressive conditional heteroscedasticity model with time-varying correlations. Journal of Business & Economic Statistics20(3), 351-362.
 66. Yavari, K., Sahabi, B., Agheli, L. & Shafiei, S. (2016). Uncertainty in Monetary Policy and its Economic Impacts: a combination of VAR and GARCH. Quarterly Journal of Quantitative Economics, 13(1), 69-96 (in Persian).
 67. Zheng, G., Shang, Y., Wu, Y., & Wang, J. (2014). A Study on the Asymmetry in the Role of Monetary Policy by Using STR model. Journal of Systems Science and Information2(3), 236-243.