برآورد تمایل به پرداخت جهت استفاده از واکسن آنفلوانزا: کاربرد انتخاب دوگانه یک و نیم بعدی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش با عنایت به اهمیت بیماری واگیردار آنفلوانزا ، تمایل به پرداخت استفاده از واکسن آنفلوانزا و عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار گرفت. روش مورد استفاده برای محاسبه تمایل به پرداخت، روش ارزشگذاری مشروط بر مبنای استفاده از روش دوگانه یک و نیم بعدی (OOHB) است. در این رویکرد، ابتدا به وسیله پرسشنامه پیش آزمون، مبالغ پیشنهادی به روش کوپر (DWEABS) برآورد شده و حجم نمونه به تعداد 357 نفر از طریق معادله میچل و کارسون، تعیین گردید. در ادامه براساس توزیع لوگ – نرمال و روش حداکثر درست نمایی (MLE) میانه و میانگین تمایل به پرداخت استفاده از واکسن آنفلوانزا به ترتیب  108 و 123 هزار تومان برآورده شد. نتایج پژوهش نشان داد که سابقه واکسن زدن، اهمیت به مسائل بهداشتی، درآمد، تحصیلات و سابقه بیماری زمینه ای متغیرهای تاثیر گذار بر تمایل به پرداخت استفاده از واکسن آنفلوانزا است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimating Willingness to Pay for Influenza Vaccine: An Application One-One Half Bounded (OOHB) Dichotomous Choice in Iran

نویسندگان [English]

 • Siavash Jani 1
 • Mohsen Mehara 2
 • Farhad Khodhdhd 3
 • Yasha Soleimani 4
1 Associate Professor, Department of Economics, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Economics, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Economics, Payame Noor University, Tehran, Iran
4 Phd student of Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this research, due to the importance of the infectious disease of influenza, the willingness to pay for the use of the influenza vaccine and the factors affecting it were investigated. The method used to calculate the willingness to pay is the contingent valuation survey based on the use of the  One-One Half Bounded(OOHB) Dichotomous Choice method. In this method, first, by using a pre-test questionnaire, the bid amounts were estimated using Cooper's method (DWEABS). Through the Mitchell and Carson formula, the sample size of 357 people was determined for the whole country. In the following, based on the log-normal distribution and the maximum likelihood method (MLE), the median and mean willingness to pay for the use of influenza vaccine were estimated to be 10800000 and 12300000 IRR, respectively. The results of the research showed that getting the influenza vaccine before, the importance of health issues, income, education, and disease background are the influencing variables on willingness to pay for the influenza vaccine

کلیدواژه‌ها [English]

 • Consumer Preferences
 • Contingent Valuation
 • Willingness to Pay
 • One-One Half Bounded (OOHB) Dichotomous Choice
 • Influenza Vaccine
 1.  

  1. دهقان نژاد، مرتضی و کثیری، مسعود (1389). مروری بر تاریخچه مشکلات ایجاد قرنطینه در ایران در دوره ناصرالدین شاه (1264-1313هـ..ق/1847-1896م).پژوهش‌های تاریخی، 2(4)، 14-1.
  2. عادلی، امید علی و رحیمی کاه کشی، ساناز (1400). برآورد تمایل به پرداخت برای واکسن کووید–19 با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط.پایش، 20(2)، 236-223.
  3. محمودی، ابوالفضل، جماعتی گشتی، مهیار، یاوری، غلامرضا، مهرآرا، محسن و یزدانی، سعید (1398). برآورد ارزش تفرجی پارک جنگلی قلعه رودخان: کاربرد انتخاب دوگانه یک و نیم بعدی.اقتصاد و توسعه کشاورزی، 33(3)، 327-313.
  4. مهرآرا، محسن، موسوی جهرمی، یگانه، خدادادکاشی، فرهاد و شیرمحمدی، پگاه (1401). الگوی رفتار مصرفی کاربران زن شبکه اجتماعی اینستاگرام در شهر تهران.مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان، 20(4)، 36-7.
  5. موسوی جهرمی، یگانه، مهرآرا، محسن، خداداد کاشی، فرهاد و شیرمحمدی، پگاه (1401). ارزش‌گذاری شبکه اجتماعی اینستاگرام با رویکرد ارزش‌گذاری‌ مشروط (مطالعه موردی کاربران در شهر تهران).مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 9(4)، 137-155.
  6. میرزایی، عباس و زیبایی، منصور (1398). تخمین منافع اقتصادی برنامه‌های‌ احیا و حفظ تالاب جازموریان. تحقیقات اقتصاد کشاورزی،11(41)، 80-53.‎

   

  1. Adeli, O. A. (2021). Estimating willingness to pay for the Covid-19 vaccine using the conditional valuation method. Payesh (Health Monitor), 20(2), 223-236.‏
  2. Aizaki, H., Nakatani, T., & Sato, K. (2014). Stated preference methods using R. CRC Press.‏
  3. Aizaki, H., Nakatani, T., Sato, K., & Fogarty, J. (2022). R package DCchoice for dichotomous choice contingent valuation: a contribution to open scientific software and its impact. Japanese Journal of Statistics and Data Science, 5(2), 871-884.‏
  4. Alberini, A. (1995). Optimal designs for discrete choice contingent valuation surveys: Single-bound, double-bound, and bivariate models. Journal of Environmental Economics and management, 28(3), 287-306.‏
  5. Alberini, A., & Kahn, J. (2006). Handbook on contingent valuation. Edward Elgar Publishing.‏
  6. Asgary, A. (2012). Assessing households’ willingness to pay for an immediate pandemic influenza vaccination programme. Scandinavian journal of public health, 40(5), 412-417.‏
  7. Bishop, R. C., & Heberlein, T. A. (1979). Measuring values of extramarket goods: Are indirect measures biased?. American journal of agricultural economics, 61(5), 926-930.‏
  8. Boyle, K. J. (2017). Contingent valuation in practice. A primer on nonmarket valuation, 83-131.‏
  9. Boyle, K. J., Welsh, M. P., & Bishop, R. C. (1988). Validation of empirical measures of welfare change: Comment. Land Economics, 64(1), 94-98.‏
  10. Carson, R. T., & Hanemann, W. M. (2005). Contingent valuation. Handbook of environmental economics, 2, 821-936.‏
  11. Connolly, S., & Munro, A. (1999). The economics of the public sector. Prentice Hall.‏
  12. Cooper, J. (2001). Flexible-form and Semi-nonparametric Estimation of Willingness to Pay Using Dichotomous Choice Data. Journal of Environmental Economics and Management, forthcoming.‏
  13. Cooper, J. C. (1993). Optimal bid selection for dichotomous choice contingent valuation surveys. Journal of Environmental Economics and Management, 24(1), 25-40.‏
  14. Cooper, J. C., Hanemann, M., & Signorello, G. (2002). One-and-one-half-bound dichotomous choice contingent valuation. Review of Economics and Statistics, 84(4), 742-750.‏
  15. Cooper, J., & Loomis, J. (1992). Sensitivity of willingness-to-pay estimates to bid design in dichotomous choice contingent valuation models. Land economics, 211-224.‏
  16. Dehghan Nejad, M., & Kasiri, M. (2009).An overview of the history of quarantine problems in Iran during the period of Naser al-Din Shah (1313-1264 AH...1847-1896 AD).Historical Research, 2(4), 1-14 (in Persian).    
  17. Duffield, J. W., & Patterson, D. A. (1991). Inference and optimal design for a welfare measure in dichotomous choice contingent valuation. Land Economics, 67(2), 225-239.‏
  18. Hanemann, W. M., & Kanninen, B. (1996). The statistical analysis of discrete-response CV data.‏
  19. Hanemann, M., Loomis, J., & Kanninen, B. (1991). Statistical efficiency of double‐bounded dichotomous choice contingent valuation. American journal of agricultural economics, 73(4), 1255-1263.‏
  20. Hanemann, W. M. (1984). Welfare evaluations in contingent valuation experiments with discrete responses. American journal of agricultural economics, 66(3), 332-341.‏
  21. Hole, A. R. (2007). A comparison of approaches to estimating confidence intervals for willingness to pay measures. Health economics, 16(8), 827-840.‏
  22. Hou, Z., Chang, J., Yue, D., Fang, H., Meng, Q., & Zhang, Y. (2014). Determinants of willingness to pay for self-paid vaccines in China. Vaccine, 32(35), 4471-4477.‏
  23. Jiang, M., Gong, Y., Fang, Y., Yao, X., Feng, L., Zhu, S., ... & Shi, X. (2022). Parental preferences of influenza vaccination for children in China: a national survey with a discrete choice experiment. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(4), 2145.‏
  24. Jiang, M., Li, P., Yao, X., Hayat, K., Gong, Y., Zhu, S., ... & Fang, Y. (2021). Preference of influenza vaccination among the elderly population in Shaanxi province, China. Human Vaccines & Immunotherapeutics, 17(9), 3119-3125.‏
  25. Kanninen, B. J. (1993). Design of sequential experiments for contingent valuation studies. Journal of Environmental Economics and Management, 25(1), S1-S11.‏
  26. Kanninen, B. J. (1993). Optimal experimental design for double-bounded dichotomous choice contingent valuation. Land Economics, 138-146.‏
  27. Kanninen, B. J. (1995). Bias in discrete response contingent valuation. Journal of environmental economics and management, 28(1), 114-125.‏
  28. Kjaer, T. (2005). A review of the discrete choice experiment-with emphasis on its application in health care (pp. 1-139). Denmark: Syddansk Universitet.‏
  29. Krinsky, I., & Robb, A. L. (1986). On approximating the statistical properties of elasticities. The review of economics and statistics, 715-719.‏
  30. Krinsky, I., & Robb, A. L. (1990). On approximating the statistical properties of elasticities: A correction. Review of Economics & Statistics, 72(1), 189-190.‏
  31. Lai, X., Rong, H., Ma, X., Hou, Z., Li, S., Jing, R., ... & Fang, H. (2020). Willingness to pay for seasonal influenza vaccination among children, chronic disease patients, and the elderly in China: a national cross-sectional survey. Vaccines, 8(3), 405.‏
  32. Lampejo, T. (2020). Influenza and antiviral resistance: an overview. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, 39(7), 1201-1208.‏
  33. Lopez-Feldman, A. (2012). Introduction to contingent valuation using Stata.‏
  34. Mahmoodi, A., Jamaati Gashti, M., Yavary, G. R., Mehrara, M., & Yazdani, S. (2019). Application of One and One-half Bound (oohd) dichotomous choice contingent valuation for estimating the recreational value of Ghaleh-Roodkhan Forest Park. Journal Of Agricultural Economics and Development, 33(3), 313-327 (in Persian).  
  35. Mehrara, M., Mousavi Jahormi, Y., Khodadadkashi, F., & Shirmohammadi, P. (2022).Consumption behavior pattern of female users of social network Instagram in Tehran.Social Psychological Studies of Women, 20(4), 7-36 (in Persian).        
  36. Minkin, S. (1987). Optimal designs for binary data. Journal of the American Statistical Association, 82(400), 1098-1103.‏
  37. Mirzaei, A., & Sabeti, M. (2018).Estimating the economic benefits of Jazmurian wetland restoration and preservation programs.Agricultural Economics Research, 11(41), 53-80(in Persian).        
  38. Mitchell, R. C., & Carson, R. T. (2013). Using surveys to value public goods: the contingent valuation method. Rff press.‏
  39. Molaei M. 2013. Comparison of Optimal Bid Design in Single Bounded Dichotomous Choice Contingent Valuation Method. Quarterly Journal of Agricultural Economics and Development 21(81): 131-152. (In Persian with English abstract).
  40. Mousavi Jahormi, Y., Mehrara, M., Khodadad Kashi, F., & Shirmohammadi, P. (2022).Valuing Instagram social network with conditional valuation approach (case study of users in Tehran). Studies in Consumer Behavior, 9(4), 137-155 (in Persian).  
  41. Mordini, E., & Green, M. (Eds.). (2013). Internet-based Intelligence in Public Health Emergencies: Early Detection and Response in Disease Outbreak Crises (Vol. 105). Ios Press.‏
  42. Seller, C., Stoll, J. R., & Chavas, J. P. (1985). Validation of empirical measures of welfare change: a comparison of nonmarket techniques. Land economics, 61(2), 156-175.‏
  43. Worasathit, R., Wattana, W., Okanurak, K., Songthap, A., Dhitavat, J., & Pitisuttithum, P. (2015). Health education and factors influencing acceptance of and willingness to pay for influenza vaccination among older adults. BMC geriatrics, 15, 1-14.‏