تأثیر آستانه‌ای بدهی‌های خارجی بر رشد اقتصادی ایران: الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه لرستان

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه لرستان

3 مربی گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور

چکیده

 
مطالعات گذشته نشان دهنده نتایج متناقضی در مورد تاثیر بدهی‌های خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای مختلف می­باشند، این تناقض در نتایج می­تواند به دلیل وجود اثر غیرخطی از بدهی­های خارجی به رشد اقتصادی باشد. شناسایی این رابطه غیرخطی می­تواند کاربرد وسیعی در سیاست­های دولت در قبال بدهی­های خارجی داشته باشد. مطالعه حاضر به بررسی تاثیر غیرخطی بدهی‌های خارجی بر رشد اقتصادی ایران طی سال‌های 1359 تا 1393 می‌پردازد. به این منظور از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی STR، ضمن تأیید تأثیر غیرخطی بدهی‌های خارجی بر رشد اقتصادی، نشان داده که بدهی‌های خارجی در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانه‌ای حدود 18770 میلیون دلار، بر رشد اقتصادی اثر منفی گذاشته است؛ به‌گونه‌ای که شدت این اثرگذاری منفی با عبور از سطح آستانه و وارد شدن به رژیم دوم افزایش می‌یابد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Threshold Effects of External Debt on Economic Growth of Iran: Smooth Transition Regression (STR) Model

نویسندگان [English]

 • Mohammad Alizadeh 1
 • Abolghasem Golkhandan 2
 • Sahebeh Mohamadian Mansoor 3
1 Assistant Professor of Economics, Lorestan University
2 Ph.D. Student in Economics, Lorestan University
3 Lecturer, University of Payam-Noor
چکیده [English]

Previous studies show conflicting results about the effects of external debt on economic growth in different countries; this inconsistency in results could be due to nonlinear effects of external debt on economic growth. The identification of this nonlinear relationship can be widely used in government policies toward external debt. Thispaperinvestigates the impact of external debt on economic growth in Iran during the period 1970-2014. For this purpose,is used thesmooth transitionregression(STR) model. Results of the estimated Smooth Transition Regression (STR) model, approved the nonlinear effects of external debt on economic growth, also external debt had a negative effect on economic growth in the form of a two regime structures with a threshold level of about 18770 million dollars. Sothat increases the intensity ofthisnegativeimpact with crossingof threshold levelandentering thesecondregime.

کلیدواژه‌ها [English]

 • External Debt
 • Economic growth
 • Iran
 • Smooth Transition Regression (STR) Model
 1.  

  1- طهرانچیان، امیر منصور (1376). تأثیر بدهی خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه (با تأکید بر ایران). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.

  2- گزارش دفتر بررسی‌‌های اقتصادی (1376). وضعیت بدهی‌های خارجی ایران. مرکز پژوهش‌های مجلس، 32، 229-210.

  3- گزارش دفتر بررسی‌‌های اقتصادی (1377). کارکرد بدهی‌های خارجی در اقتصاد ایران. مرکز پژوهش‌های مجلس، 34-1.

  4- مولایی، محمد، و گل‌خندان، ابوالقاسم (1393). اثر بدهی‌های خارجی دولت بر رشد اقتصادی ایران.فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال دوم، 109-83.

   

   

  1. Babu, J. O., Kiprop, S., Kalio, A. M. & Gisore, M. (2014). External debt and economic in the East Africa community. African Journal of Business Management, 8(21), 1011-1018.

  2. Bacha, E. L. (1990). A three-gap model of foreign transfer and the GDP growth in developing countries. Journal of Development Economics, 32, 279-96.

  3. Checherita, W. C. & Rother, P. (2012). The impact of high government debt on economic growth and its channels: an empirical investigation for the Euro erea. European Economic Review, 56(7), 1392–1405.

  4. Chenery, H. B & Strout A. M. (1966). Foreign assistance and economic development. AmericanReview, 50, 4, 679-733.

  5. Chowdhury, A. R. (2004). External debt, growth and the HIPC initiative: is the country choice too narrow? In T. Addison (Ed.). Debt relief for poor countries (chap. 8). Henrik Hansen and Finn Tarp.

  6. Claessens S. (1996). The debt Laffer curve: some empirical estimates. World Dev, 18(12), 38-45.

  7. Clements, B., Bhattacharya, R. & Nguyen, T. Q. (2003). External debt, public investment, and growth in low-income countries. IMF Working Paper No. 03/249.

  8. Daud, S. N. M., Ahmad, A. H. & Azman-Saini, W. N. W. (2014). Does external debt contribute to Malaysia economic growth? Ekonomska Istrazivanja, 26(2), 51–68.

  9. Daud, S. N. M. & Podivinsky, J. M. (2012). Debt-growth nexus: a spatial econometrics approach for developing countries. Transition Studies Review,18(1), 1–15.

  10. Doğan, I. & Bilgili, F. (2014). The non-linear impact of high and growing government external debt on economic growth: a Markov regime-switching approach. Economic Modelling, 39, 213–220.

  11. Elbadawi, I. A., Benno, J. N. & Njuguna N. (1996). Debt overhang and economic growth in Sub-Saharan Africa (chap. 5). In Z. Iqbal, & R. Kanbur (Eds.). External finance for low-income countries. Washington, D.C.: IMF Institute.

  12. Ibi, E. E. & Aganyi, A. (2014). Impacts of external debt on economic growth in Nigeria: a VAR approach. Journal of Business Management and Administration, 3(1),1-5

  13. Irandoust, M. & Ericsson, J. (2005). Foreign aid, domestic savings and growth in: an application of likelihood-based panel cointegration. Economic Modeling, 22, 616-627.

  14. Karakoy, C., Kabadayi, B. & Emsen, O. S. (2012). The impacts of external debt on economic growth in Transition economies. Chinese Business Review, 11(5), 1507-1536.

  15. Krugman, P. (1988). Financing vs. forgiving a debt overhang. Journal of Development Economics,29(3), 253–268.

  16. Lee, S. P. & Ng, Y. L. (2015). Public debt and economic growth in Malaysia. Asian Economic and Financial Review, 5(1): 119-126.

  17. Narayan, P.K. & Narayan, S. (2008). Does military expenditure determine Fiji’s exploding debt levels? Defense and Peace Economics, 19(1), 77–87.

  18. Ogunmuyiwa, M. S. (2011). Does external debt promote economic growth in Nigeria? Current Research Journal of Economic Theory, 3(1), 29-35.

  19. Oleksander, D. (2003). Nonlinear impact of external debt on economic growth: the Case of Post-Soviet Countries. A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master Arts in Economics.

  20. Oryema, J. B. (2009). The impact of external debt on economic growth in Sub Saharan Africa: a panel data analysis. Unpublished master dissertation, Maker ere University, Kampala, Uganda.

  21. Osinubi, T. S. & Olaleru, O. E. (2006). Budget deficits, external debt and economic growth in Nigeria. Applied Econometrics and International Development, 6(3),159-185.

  22. Pattillo, C., Poirson, H. & Ricci, L. (2002). External debt and growth, IMF Working Paper, WP/02/69,1-48.

  23. Safdari, M. & Mehrizi, M. A.  (2011). External debt and economic growth in Iran, Journal of Economic and International Finance, 3(5), 322-327.

  24. Panizza, U. & Presbitero, A. F. (2012). Public debt and economic growth in advanced economies: a survey. Working paper, No. 78, 1-23.

  25. Taylor, L. (1991). Foreign resource flows and developing country growth (No. 8). World Institute for Development Economics Research of the United Nations University.

  26. Terasvirta,T.(2004),Smoothtransitionregressionmodeling,inH.L¨utkepohl andM.Kratzig(eds). Appliedtimeserieseconometrics,CambridgeUniversity Press, Cambridge, Vol. 17.

  27. Van Dijk, D.(1999).Smoothtransition models:extensionsand outlierrobust inference. PhD Thesis, Erasmus University Rotterdam.

  28. Zaman, R. & Arslan, M. (2014). The role of external debt on economic growth: evidence from Pakistan economy. Journal of Economics and Sustainable Development, 5(24), 140-149.

  29. Zouhaier, H. & Fatma, M. (2014). Debt and economic growth. International Journal of Economics and Financial Issues,4 (2), 440-448.