مقایسه مدل­های قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه ­ای مبتنی بر مصرف (CCAPM) و مبتنی بر مخارج مصرفی بخش مسکن (HCCAPM) در توضیح بازده سهام در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد مالی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 استادیار اقتصاد دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده

  
 
یکی از مهم­ترین مسائل مهم در حوزه اقتصاد مالی، قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای است. به طوری ­که در این زمینه مدل­های گوناگونی معرفی شده و در اقتصادهای مختلف مورد آزمون قرار گرفته است. از جمله این مدل­ها مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای مبتنی بر مصرف (CCAPM) است که در آن تغییراتبازدهسهمبهتغییرات مخارج مصرفی ارتباط دارد. مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای مبتنی بر مصرف مسکن (HCCAPM) یکی از مشتقات مدل CCAPM است که در سال 2007 توسط پیازسی و همکاران معرفی شده است. در این مدل مخارج مصرفی به دو بخش مخارج مصرفی بخش مسکن و سایر مخارج مصرفی تفکیک شده است. هدف اصلی این مقاله مقایسه مدل­های HCCAPM وCCAPM  برای داده­های فصلی دوره 1367 تا 1391 بورس اوراق بهادار تهران با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و روش فاصله هنسن- جاناتان است. نتایج تخمین مدل­ها نشان می­دهد که مخارج مصرفی بخش مسکن و کل مخارج مصرفی بر بازده سهام اثر معنی­داری دارند. تخمین پارامترهای دو مدل حاکی از شکیبا بودن عوامل اقتصادی (افراد مصرف آتی را به مصرف کنونی ترجیح می­دهند) و ریسک­گریزی بالای آن­ها است. مقایسه مدل­ها با روش فرم کاهشی لگاریتم خطی و تابع فاصله هنسن- جاناتان نشان می­دهد که مدل CCAPM نسبت به مدلHCCAPM  در توضیح بازده سهام کاراتر عمل می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Consumption Based Capital Asset Pricing (CCAPM) and Housing CCAPM (HCCAPM) Model in Explaining Stock Returns in Iran

نویسندگان [English]

 • Azam Mohammadzadeh 1
 • Mohammad Nabi Shahikitash 2
 • Reza Roshan 3
1 Ph.D. Student in Financial Economics, University of Sistan and Baluchestan
2 Associate Professor of Economics, University of Sistan and Baluchestan
3 Assistant Professor of Economics, University of Persian Gulf
چکیده [English]

One of the most important issues in financial economics is the capital asset pricing since in this context various models have been introduced and tested in different economies. One of these models is consumption-based capital asset pricing model (CCAPM) which in this model changes in stock returns related to changes in consumption. Housing CCAPM (HCCAPM) is a derivative of CCAPM model that was introduced in 2007 by Piazzesi et al (2007). In this model representative agent’s utility is function of aggregate of non-housing consumption and housing service consumption while in the model CCAPM, total consumer expenditure considered as a macroeconomic variable. The main purpose of this paper is to investigate effect of housing services and a nonhousing consumption good on stock returns. In this paper HCCAPM and CCAPM model is estimated for quarterly data 1367 to 1391 period of the Iran with generalized method of moments (GMM). The results show that all parameters are significant. Estimation of parameters in both models indicates economic factors are patient and very risk-averse. Comparison of these models using loglinear reduced formandHansen and Jagannathan (HJ)-distance function indicate that CCAPM model explains stock returns more better than HCCAPM model.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Capital asset pricing
 • CCAPM model
 • HCCAPM model
 • GMM method
 1.  

  1. رستمیان، فروغ، و جوانبخت، شاهین (1390). مقایسه کارایی مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای (CAPM) با مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای مبتنی بر مصرف (CCAPM) در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال 9، شماره 31، 157-143.

   

  1. Breeden, D. T. (1979). An inter temporal asset pricing model with stochastic consumption and investment opportunities. Journal of Financial Economics, 7(3), 265-296.

  2. Bach, Ch, & Moller, S. (2011). Habit-based asset pricing with limited participation consumption. Journal of Banking & Finance, 35(11), 2891–2901.

  3. Cochrane, J. H. (2000). Asset pricing: Princeton university press.

  4. Davis, M. A., & Martin, R. F. (2009). Housing, house prices, and the equity premium puzzle. FEDS working paper, 2005–13.

  5. Epstein, L. G, & Zin, S. E. (1991). Substitution, risk aversion, and the temporal behavior of consumption and asset returns: an empirical analysis. Journal of Political Economy, 99, 263-286.

  6. Flavin, M., & Liang, X. (2013). The housing CCAPM with adjustment costs and heterogeneous agents. Journal of the Econometric Society, 10(2), 31-52.

  7. Flavin, m, & nakagawa, s. (2007). A model of housing in the presence of adjustment costs: a structural interpretation of habit persistence, american economic review, 98(1), 474-495.

  8. Grossman, S. J. & Laroque, G. (1990). Asset pricing and optimal portfolio choice in the presence of illiquid durable consumption goods. econometrica, 58(1), 25-51.

  9. Hansen, L. P., & Singleton, K. J. (1982). Generalized instrumental variables estimation of nonlinear rational expectations models. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1269-1286.

  10. Janecek, K. (2004). What is a realistic Aversion to Risk for real-worldindividual Investors? Working Paper, Carnegie Mellon University, 1-20.

  11. Kwan, Y. K., Leung, C. K. Y., & Dong, J. (2015). Comparing consumption-based asset pricing models: The case of an Asian city. Journal of Housing Economics, 28, 18-41.

  12. Lustig, H. N., & Van Nieuwerburgh, S. G. (2005). Housing collateral, consumption insurance, and risk premia: an empirical perspective. The Journal of Finance, 60(3), 1167-1219.

  13. Mehra, R, & Prescott, E. C. (1985). The equity premium: a puzzle. Journal of monetary Economics, 15(2), 145-161.

  14. Piazzesi, M, Schneider, M, Tuzel, S. (2007). Housing, consumption and asset pricing. Journal of Financial Economics, 83(3), 531–569.

  15. Xiao, Y., Faff, R., Gharghori, P., & Min, B. K. (2013). Pricing innovations in consumption growth: A re-evaluation of the recursive utility model. Journal of Banking & Finance, 37(11), 4465-4475.