تحلیل اقتصادی-سیاسی موانع تأثیرگذاری وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استاد اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده

رشد اقتصادی کندتر برخی از کشورهای درحال توسعه­ برخوردار از منابع طبیعی در مقایسه با کشورهای فاقد منابع و تایید وجود رابطه منفی بین وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی در برخی مطالعات اخیر، یک معمای اقتصادی را مطرح نموده که بعضاً از آن به عنوان بلای منابع طبیعی یاد می­شود. در این مطالعه در چهار گروه از کشورها و با استفاده از تحلیل توصیفی، نحوه اثرگذاری وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی از خلال عوامل اقتصادی و سیاسی شناسایی گردیده است. نتایج حاکی از آن است که وفور منابع طبیعی باعث کندی رشد اقتصادی نیست بلکه نحوه برخورد با این منابع است که موجبات توسعه­نیافتگی برخی از کشورهای دارای منابع را فراهم می­نماید. یافته­ها نشان می­دهد که بیماری هلندی، ضعف سرمایه انسانی، رانت­جویی، فساد و ارتشاء، به عنوان کانال‌های کندی رشد اقتصادی، همگی از حکمرانی بد ناشی می­شود. همچنین حکمرانان بد که برخورد نامطلوبی با منابع طبیعی کشور خود دارند، عموماً مستبد و تحت‌الحمایه قدرت‌های خارجی سلطه­گر هستند.. بنابراین، عدم توفیق این کشورها در بهره­مندی از مزیت وفور منابع طبیعی علاوه بر ضعف مدیریت داخلی، از استعمار نو خارجی نیز ناشی می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economical - Political Analysis of Barriers of Natural Resources Abundance Effect on Economic Growth

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Motafakker Azad
  • Siab Mamipour
چکیده [English]

Some empirical studies show that some resource rich countries have a slow economic growth than resource poor countries, which in during late decade, this subject comes to an economic puzzle. In this paper is tried to recognize transmission from natural resources abundance to economic growth by economic and political factors. Some main channels of transmission from abundant natural resources to stunted economic growth are discussed: the Dutch disease, neglect of human capital, rent seeking, corruption and bad government. The findings of this study show that this transmission channels which cause to different countries with together is derived of bad governments. In other word, bad governments that often navigate by authoritative countries have inappropriate policy with natural resource abundance. Hence, we cannot conclude that natural resource abundant directly has a negative effect on economic growth; rather it is caused slow economic growth in some countries by bad government from the named channels of transmission.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic growth
  • Natural Resource Abundant
  • Human Capital
  • Dutch Disease
  • Rent Seeking
  • Corruption
  • Bad Government