بررسی تأثیر پس‌انداز بر سرمایه‌گذاری در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه‌یافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده

در ادبیات اقتصادی و به‌ویژه اقتصاد بین‌الملل، معمای فلدشتاین و هوری­اوکا که به اختصار معمای F-H نامیده می‌شود، از اهمیت خاصی برخوردار است. طبق معمای F-H، در کشورهای با تحرک بین‌المللی بالای سرمایه بین نرخ سرمایه‌گذاری و نرخ پس‌انداز داخلی ارتباط مثبت و ضعیف برقرار است. برای بررسی این معما، تأثیر آستانه‌ای نرخ پس‌انداز بر سرمایه‌گذاری کشورهای منتخب توسعه‌یافته و درحال ‌توسعه طی دوره زمانی 2012-1995 مورد مطالعه قرار گرفته است. جهت انجام این بررسی از مدل رگرسیون انتقال ملایم پنلی (PSTR) استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه را تأیید می‌کند. براساس نتایج به دست آمده حد آستانه‌ای پس­‌انداز برای کشورهای منتخب توسعه‌یافته و در حال‌ توسعه به ترتیب برابر 8/17 و 32 بوده و پارامتر شیب (سرعت انتقال) نیز به ترتیب برابر 1/0 و 3/10 برآورد شده است. در کشورهای توسعه‌یافته و در حال‌ توسعه متغیر نرخ پس‌انداز در هر دو رژیم تأثیر مثبت بر رشد سرمایه‌گذاری دارد. با این وجود میزان تأثیرگذاری آن در رژیم دوم نسبت به رژیم اول کم‌تر می­‌باشد. همچنین نتایج حاکی از عدم تأیید معمای F-H در کشورهای توسعه­‌یافته و نیز رد این معما در کشورهای در حال توسعه‌ می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Savings Rate on Investment in Selected Developed and Developing Countries

نویسندگان [English]

 • Behzad Salmani 1
 • Mohammad Mahdi Barghi Oskoee 2
 • Somayeh Razzaghi 3
 • Saber Khodaverdizadeh 3
1 Professor of Economics, University of Tabriz
2 Associate professor of Economics, University of Tabriz
3 Ph.D Candidate in Economics, University of Tabriz
چکیده [English]

In economic literature and especially in international economy literature, Feldstein and Hori Oka puzzle (briefly: F-H puzzle) has special consideration. According to F-H puzzle, in countries which have high international capital mobility, there is a positive but weak meaningful statically correlation between investment rate and domestic saving rate. We investigate threshold impact of saving rate on investment rate in selected developed and developing countries during 1995-2012 due to experiment F-H puzzle. We used Panel Smooth Transition Regression (PSTR) Model in order to study F-H puzzle in these countries. The results of linear relationship test strongly confirm nonlinear relationship between variables of the paper. According to the estimate results, threshold limit of saving calculated (for developed countries: 17.8 and for developing countries: 32) and slope parameter (Transfer Rate) also accounted (for developed countries: 0.1 and for developing countries: 10.3). In developed and developing countries saving rate has positive and meaningful statically effect on investment growth in both regimes. However in developing countries saving rate has less [positive and meaningful statically] effect on investment growth than developed countries. Paper results reject F-H puzzle in both developed and developing countries. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Feldstein and Hori Oka puzzle
 • Developed countries
 • Developing countries
 • Panel Smooth Transition Regression (PSTR) model
 1. شهرکی، مهدی، بهبودی، داوود، و قادری، سیمین (1389). بررسی تأثیر پس­انداز خانوار بر سرمایه­گذاری و مصرف در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه­پذیر. فصلنامه اقتصاد مقداری، 7(3)، 94-67.
 2. رنج پور، رضا، کریمی تکانلو، زهرا، و شکری، محمد (1390). بررسی رابطه پس­انداز و رشد اقتصادی در ایران. فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، 2(1)، 140-113.
 3. علیزاده، محمد، و گل­خندان، ابوالقاسم (1393). تحرک بین­المللی سرمایه و معمای فلدشتاین-هوری­اوکا. تحقیقات توسعه اقتصادی، 4(14)، 98-67.
 4. مجتهدی، احمد، و کرمی، افشین (1382). ارزیابی متغیرهای مؤثر بر رفتار پس­انداز ملی در اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهش­های بازرگانی، 7(27)، 28-1.
 5. هادیان، ابراهیم (1387). بررسی رابطه بین پس­انداز و سرمایه­گذاری در اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل تصحیح خطا. مجله برنامه­ریزی و بودجه، 45، 84-69.
 1. Baltagi, B. (2005). Econometric analysis of panel data. John Wiley & Sons Ltd.
 2. Bengake, C., & Eggoh. J. C. (2012). Pooled mean of group estimation on international capital mobility in African countries. Research in Economics, 66(1), 7–17.
 3. Colletaz, G., & Hurlin, C.) 2006). Threshold effects in the public capital productivity: an international panel smooth transition approach. Halshs-00724208.
 4. Chen, Shyh. W. Ch., & Shen, Chung. H. (2015). Revisiting the Feldstein–Horioka puzzle with regime switching: New evidence from European countries. Economic Modeling, 49(C), 260-269.
 5. Feldstein, M., & Horioka, C. (1980). Domestic saving and international capital flows. Economic Journal, 90(358), 314–329.
 6. Fok, D., van Dijk, D., & Franses, P.) 2004(. A multi-level panel star model for US manufacturing sectors. Working Paper University of Rotterdam.
 7. Fouquau, J., Hurlin, C., & Rabaud, I. (2008). The Feldstein-Horioka puzzle: panel smooth transition regression approach. Economic Modelling, 25(2), 284-99.
 8. González, A., Teräsvirta, T., & van Dijk, D. (2005). Panel smooth transition regression model. Working Paper Series in Economics and finance.
 9. Jude, E. (2010). Financial development and growth: panel smooth regression approach. Journal of Economic Development, 35(1), 15-33.
 10. Johnson, M.A., & Lamdin, D.J. (2014). Investment and saving and the euro crisis: a new look at Feldstein–Horioka. Journal of Economics and Business, 76(C), 101–114.
 11. Luukkonen, R. (1988). Testing linearity against smooth transition autoregressive models. Biometrika, 75(3), 491-499.
 12. Modigliani, Franco (1966). The life cycle hypothesis of saving, the demand for wealth and the supply of capital. Social Research, 33(2), 160–217.
 13. Nasiru, I., & Usman, H. M. (2013). The relationship between domestic saving and investment: The Feldstein–Horioka test using Nigerian data. CBN Journal of Applied Statistics, 4 (1), 75–88.
 14. Narayan, P.K., & Narayan, S. (2010). Testing for capital mobility: new evidence from a panel of G7 countries. Research in International Business and Finance, 24(1), 15-23.
 15. Penati, D., & Dooley, N. (1984). Current account imbalances and capital formation in the industrialized countries. IMF Stuff Papers, 31(1), 1-24.
 16. Petreska, A., & Blazevski, N. M. (2013). The Feldstein-Horioka puzzle and transition Economies. Economic Analysis, Volume LVIII, No. 197, 23-45.
 17. Terasvirta, T. (1998). Modeling Economic Relationships with Smooth Transition Regressions in A. Ullah & D.E. Giles (eds.), Handbook of Applied Economic Statistics, 507–55.