بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر بازدهی دارایی‌ها در چهارچوب یک مدل قیمت‌گذاری دارایی مبتنی بر مصرف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 استادیار اقتصاد دانشگاه خلیج فارس بوشهر

4 استاد اقتصاد دانشگاه مازندران

چکیده

با افزایش تجارت بین کشورها، تغییرات نرخ ارز به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل ریسک در بازارهای مالی محسوب می‌شود لذا هدف از این مطالعه بررسی رابطه‌ بین تغییرات نرخ ارز و بازده دارایی‌ها در چارچوب یک الگوی نظری و تجربی مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مبتنی بر مصرف (CCAPM) است، بدین منظور از طریق بسط یک مدل پایه‌ای CCAPM و ورود کالای مصرفی وارداتی در تابع مطلوبیت بازگشتی اپستین و زین، این رابطه بررسی شده است. نمونه تحقیق شامل هشت پرتفوی و داده‌های ماهانه دوره 1382 تا 1393 است. در مرحله اول پارامترهای مدل قیمت‌گذاری طراحی شده با استفاده از معادلات اویلر و روش گشتاورهای تعمیم‌‌یافته (GMM) هنسن و سینگلتون برآورد شد، تخمین پارامترهای معادلات اویلر حاکی از ریسک گریز و شکیبا بودن عوامل اقتصادی، کشش جانشینی پایین بین کالای مصرفی داخلی و کالای مصرفی وارداتی و کشش جانشینی بین‌دوره‌ای بالا است. در مرحله دوم با استفاده از معادلات اویلر خطی شده به عنوان مدل قیمت‌گذاری دارایی و روش رگرسیون دو مرحله‌ای فاما و مکبث، اثرات صرف ریسک نرخ ارز، تورم، بازدهی بازار و رشد مصرف داخلی بر صرف بازده‌ دارایی‌ها بررسی شد، نتایج نشان می‌دهد که صرف ریسک نرخ ارز، تورم و بازدهی بازار اثر مثبت بر صرف بازدهی دارایی‌ها داشته است به این معنا که عوامل اقتصادی به منظور پذیرش بیشتر ریسک این متغیرها، درخواست صرف پاداش بیشتری در بازدهی دارایی‌ها را خواهند داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Exchange Rate Changes on Asset Returns in the Framework of a Consumption Based Capital Asset Pricing Model

نویسندگان [English]

 • Jaber Bahrami 1
 • Mosayeb Pahlavani 2
 • Reza Roshan 3
 • Saeed Rasekhi 4
1 Ph.D. Candidate in Economics, University of Sistan and Balochestan
2 Associate Professor of Economics, University of Sistan and Balochestan
3 Assistant Professor of Economics, University of Persian Gulf
4 Professor of Economics, University of Mazandaran
چکیده [English]

Along with increasing trade between countries, the changes in exchange rate is considered as one of the most important risk factors in the financial markets. Therefore, the aim of this study was to investigate the relationship between changes in exchange rates and asset returns in the theoretical and experimental framework of consumption based capital asset pricing model (CCAPM). For this purpose, we develop a basic CCAPM model by entry imported consumer goods in the recursive utility function of Epstein and Zin. The sample consisted of eight portfolios monthly data during the period 2003 to 2015. In the first stage, we used Euler equations and the generalized moments method (GMM) of Hansen and Singleton to estimate the parameters of the model, Estimating of the parameters of Euler equations indicate that economic agents are risk-averse and patient, the elasticity of substitution between domestic consumer goods and imported consumer goods is low and the inter-temporal elasticity of substitution is high. In the second stage, using by linear Euler equations as the asset pricing model and two-pass regression method of Fama and MacBeth, we investigated the impact of exchange risk premium, inflation, market returns and domestic consumption growth on the return premium. The results show that the exchange risk premium, inflation and market returns has a positive impact on return premium, This means that economic agents to accept more risk of these variables, apply to the more reward premium will be return on assets.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Recursive utility
 • Risk aversion
 • Elasticity of substitution
 • CCAPM model
 • GMM method
 1. شکی، سمیه، و توفیقی، حمید (1391). تأثیر نوسانات نرخ ارز بر بازدهی بازار سهام ایران. دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه‌ای، سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
 2. وکیلی‌فرد، حمیدرضا، و علی‌فرّی، ملیحه (1394). تأثیر نوسانات نرخ ارز بر بازدهی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران.  فصلنامهعلوماقتصادی،9(30)، 98-83.
 3. محمدزاده، اعظم، شهیکی‌تاش، محمدنبی، و روشن، رضا (1394). مقایسه مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مبتنی بر مصرف (CCAPM) و مبتنی بر مخارج مصرفی بخش مسکن (HCCAPM) در توضیح بازده سهام در ایران. فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد. 2(3)، 72-49.
 4. روشن، رضا، پهلوانی، مصیب، و شهیکی‌تاش، محمدنبی (1392). بررسی اهمیت مصرف نسبی و ریسک‎گریزی در الگوی مصرفی خانوارهای ایرانی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته.  فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 2(8)، 31-13.
 1. Antell, J., & Vaihekoski, M. (2007). International asset pricing models and currency risk: evidence from Finland 1970–2004. Journal of Banking and Finance, 31(9), 2571-2590.
 2. Aggarwal, R., & Harper, J. T. (2010). Foreign exchange exposure of "domestic" corporations. Journal of International Money and Finance, 29(8), 1619-1636.
 3. Aydemir, O., & Demirhan, E. (2009). The relationship between stock prices and exchange rates evidence from Turkey. International Research Journal of Finance and Economics, ISSN 1450-2887 Issue 23.
 4. Bach, C., & Moller, S. (2011). Habit-based asset pricing with limited participation consumption. Journal of Banking & Finance, 35(11), 2891–2901.
 5. Cohen, R. B., Polk, C., & Vuolteenaho, T. (2003). The value spread. Journal of Finance, 58(2), 609–641.
 6. Campbell, J. Y., & Cochrane, J. H. (2000). Explaining the poor performance of consumption-based asset pricing models. Journal of Finance, American Finance Association, 55(6), 2863-2878.
 7. Chaieb, I., & Mazzotta, S. (2013). Unconditional and conditional exchange rate exposure.  Journal of International Money and Finance, 32(1), 781-808.
 8. Chkili, W., & Nguyen, D. K. H. (2014). Exchange rate movements and stock marketreturns in a regime-switching environment: evidence for BRICS countries. Research in International Business and Finance,31 46-56.
 9. Cochrane, J. H. (1996). A cross-sectional test of an investment-based asset pricing model. Journal of Political Economy, 104 (3), 572-621.
 10. Dunn, K. B., & Singleton, K. J. (1986). Modeling the term structure of interest rates under non-separable utility and durability of goods. Journal of Financial Economics, 17(1), 27–55.
 11. Dreyer, J. K., Schneider, J., & Smith, W.T. (2013). saving-based asset-pricing. Journal of Banking & Finance, 37(9), 3704-3715.
 12. Epstein, L., & Zin, S. (1989). Substitution risk aversion and the temporal behavior of consumption and asset returns: a theoretical framework. Journal of Econometrica, 57, 937-968.
 13. Epstein, L., & Zin, S. (1991). Substitution, risk aversion and the temporal behavior of consumption and asset returns: an empirical investigation. Journal of Political Economy, 99(2), 263-286.
 14. Gutierrez C. E. C., & Issler, J. V. (2015). Evaluating the effectiveness of common-factor portfolios. MPRA Paper, No. 66077.
 15. Kreps, D. M., & Porteus, E. L. (1978). Temporal resolution of uncertainty and dynamic choice theory. Journal of  Econometrica, 46(1), 185–200.
 16. Lettau, M., & Ludvigson, S. (2001). Resurrecting the (C)CAPM: A cross-sectional test when risk premia are time-varying. Journal of Political Economy, 109(6), 1238-1287.
 17. Mehra, R., & Prescott, E. C. (1985). The equity premium: a puzzle. Journal of Monetary Economics, 15(2), 145-161.
 18. Miao, B., Zhou, S., Nie, J., & Zhang, Z. (2013). Renminbi exchange rate exposure: evidence from chinese industries. Journal of Chinese Economic And Business Studies, Taylor & Francis Journals, 11(4), 229-250.
 19. Mohammadzadeh, A., Shahikitash, M. N., & Roshan, R. (2015). Comparison of consumption based capital asset pricing (CCAPM) and housing CCAPM (HCCAPM) model in explaining stock returns in Iran. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 2(3), 49-72 (In Persian).
 20. Mouna, A., & Jarboui A, M.  (2013). The impact of interest rate and exchange rate volatility on bank’s returns and volatility: evidence from Tunisia, International Journal of Information Business and Management, 5(4), 73-90.
 21. Olufem, A. T. (2011). Exchange rate risks exposure of Negerian listed firms: an empirical examination. International Business Research, 4(2), 219-225.
 22. Ogaki, M., & Carmen, M. R. (1998). Measuring intertemporal substitution: the role of durable goods. Journal of Political Economy, 106 (5), 1078–1098.
 23. Pepin, D. (2015). Intertemporal substitutability, risk aversion and asset prices. Economics Bulletin, 35(4), 2233-2241.
 24. Reilly Frank, K., & Keith, C. (2000). Investment analysis and portfolio management. The Dryden press, 6Ed.
 25. Roshan, R., Pahlavani, M., & Shahikitash, M. N. (2013). Investigation on importance of relative consumption and risk aversion in consumption expenditures of Iranian households by GMM approach. Quarterly Journal of Applied Economic Studies in Iran, 2(8), 13-31(In Persian).
 26. Saleem, K. (2013). Inflation risk, exchange rate risk and asset returns: evidence from Korea, Malaysia, and Taiwan. The Journal of Applied Business Research, 29(4), 1209-1222.
 27. Shaki, S., & Tofighi, H. (2013). Impact of exchange rate fluctuations on stock market return in Iran. Second National Conference on Economic Development Strategies with a Focus on Regional Planning, Islamic Azad University of Sanandaj (In Persian).
 28. Sitkin, S. B., & Weingart, L. R. (1995). Determinants of risky of decision-making behavior: a test of the mediating role of risk perception and propensity. Academy of Management Journal, 8(6), 1573-1592.
 29. Xiao, Y., Faff, R., Gharghori, P., & Min, B. (2013). Pricing innovations in consumption growth: a re-evaluation of the recursive utility model. Journal of Banking & Finance, 37(11), 4465-4475.
 30. Stillwagon, J. R. (2015). Can the consumption capital asset pricing model account for traders' expected currency returns?. Review of International Economics, 23 (5), 1044–1069.
 31. Vakilifard, H. R., & Ali Farry, M. (2015). The effect of currency rate fluctuation on stock return of companies admitted in Tehran Stock Exchange. Quarterly Journal of Economics, 9(30), 83-98 (In Persian).
 32. Yogo, M. (2006). a consumption-based explanation of expected stock returns. Journal of Finance, American Finance Association, 61(2), 539-580.
 33. Yogo, M. (2004). Essays on consumption and expected returns. Ph.D. Thesis, Harvard university.
 34. Weil, P. (1989) The equity premium puzzle and the risk-free rate puzzle. Journal of monetary economics, 24(3), 401–421.