شدت یادگیری در بخش صنعت و اثرات آن بر عملکرد صنایع کارخانه‌ای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه پیام نور

2 استاد اقتصاد دانشگاه پیام نور

چکیده

در این مقاله شدت یادگیری به مفهوم میزان صرفه‌جویی در هزینه نیروی‌کار و رشد بهره‌وری در اثر تجربه، با استفاده از منحنی یادگیری اندازه‌گیری و اثرات آن بر عملکرد صنایع کارخانه‌ای ایران مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. بدین منظور از داده‌های 130 صنعت فعال کد چهاررقمی ISIC ایران طی سال‌های 1392- 1375 استفاده شده تا اثرات یادگیری و میزان مزایای هزینه‌ای نیروی‌کار در اثر افزایش تجربه مورد بررسی قرار گیرد. نتایج پژوهش دلالت بر آن دارد که شیب منحنی یادگیری در تمامی زیر بخش‌های صنعت ایران مطابق انتظار منفی است. همچنین ضریب نرخ یادگیری در زیر بخش‌های صنعتی متفاوت بوده که این امر منجر به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه تولید محصول در بخش صنعت ایران شده است. البته این ضریب در بخش عمده‌ای از صنایع کمتر از متوسط شدت یادگیری در بخش صنعت ‌است. علاوه بر این اثر شدت یادگیری همانند بقیه متغیرهای مؤثر بر سودآوری مثبت و معنی‌دار است. بررسی‌های تکمیلی نیز مؤید آن است که در صنایع با ارزش‌افزوده بالا به دلیل استفاده از تکنولوژی برتر میزان یادگیری بالاتر از متوسط یادگیری در بخش صنعت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Learning Intensity and Its Effects on Performance of Iranian Manufacturing Industries

نویسندگان [English]

 • Samaneh Norani Azad 1
 • Farhad Khodadad Kashi 2
1 Assistent Professor of Economics, Payame Noor University
2 Professor of Economics, Payame Noor University
چکیده [English]

In this paper lerning intensity refers to cost-saving of labor force and productivity growth that associate with experience. This process measured by using learning curve. Moreover, this article sought to examine the effects of learning rate in Iran’s manufacturing industries performance. To meet this ends the data of 130, 4-digit industries over the periods of 1996-2013 were used to identify learning effects and the extent of cost advantage of labor force owing to increased experience. The results indicated that the learning curve in all sub-sectors of industry had a negative slope as expected. Also, there was different learning rate in sub-sectors of industry, so that differences of learning rate coefficient led to increased productivity and reduced the cost of production. Of course in the majority of industries this coefficient was less than the average intensity of learning in industrial sector. In addition, similar to other variables, the effect of learning intensity on profitability was positive and significant in Iranian industries. Also, further investigation showed that in industries with high added value, due to the use of superior technology, learning rate was higher than the average intensity of learning in Iran’s industries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Learning intensity
 • Profitability rate
 • Productivity of labor force
 • Panel Data
 1. راسخی، سعید، و حق­جو، مریم (1394). آزمون فرضیه یادگیری ضمن صادرات: مطالعه موردی برای صنایع کارخانه­ای ایران. فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی. 73، 68-53.
 2. مرکز آمار ایران (1386-1375). طرح­های آمارگیری از کارگاه­های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر کشور طی سال­های
 3. مرکز آمار ایران (1392- 1387). نتایج آمارگیری از کارگاه­های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر کشور. تهران: دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری­های بین­الملل، چاپ اول.
 1. Anzanello, M. J., & Fogliatto, F. S. (2011). Selecting the best clustering variables for grouping mass-customized products involving workers learning. International Journal of Production Economics, 130(2), 268-276.
 2. Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some test of specification for panel data. The Review of Economic Studies, 58, 277-297.
 3. Arrow, K. J. (1962). The economic implications of learning by doing. The Review of Economic Studies, 29(3), 155-173.
 4. Asher, H. (1956). Cost-quantity relationships in the airframe industry. The Rand Corporation, Santa Monica, R-291.
 5. Badiru, A. B. (1992). Manufacturing cost estimation: A multivariate learning curve approach. Journal of Manufacturing Systems, 10(6), 431-441.
 6. Bahk, B. H., & Gort, M. (1993). Decomposing learning-by-doing in new plants. Journal of political Economy, 110(4), 561-583.
 7. Balasubramanian, N., & Lieberman, M. (2010). Industry learning enviroments and heterogeneity of firm performance. Strategic Manegment Journal, 31, 390-412.
 8. Balasubramanian, N., & Lieberman, M. (2011). Learnin-by-Doing and market structure. The Journal of Industrial Economics, 4(2), 177-198
 9. Baloff, N. (1971). Extension of learning curve some empirical results. Operational Research Quaterly, 22(4), 329-340.
 10. Bollinger, B., & Gillingham, K. (2014, December). Learning-by-Doing in the solar photovoltaic industry. Paper presented at the Annual Meeting on Advances in Environmental Economics, University of Pennsylvania Wharton, America.
 11. Carr, W. (1946). Parametric cost estimating requires new learning curves. Aviation, 45, 76-77.
 12. Clarke, A. (2008). Learning-by-doing and productivity dynamics in manufacturing industries: Department of Economics, University of Melbourne. Working paper series, 1032, 1-50.
 13. Conway, R. W., & Schultz, J. (1959). The manufacturing progress function. Journal of Industrial Engineering, 1, 39-53.
 14. Dejong. R. J. (1957). The effect of increasing Skill on Cycle time and its consequence for time standards. Ergonomics, 1(1), 51-60.
 15. Franceschini, F., & Galetto, M. (2002). Asymptotic defectiveness of manufacturing plants: An estimate based on process. International Journal of production Research, 40(3), 537-545.
 16. Gruber, H. (1992). The learning curve in the production of Semiconductor memory Chips. Applied Economics, 24(8), 885-894.
 17. Heng, T. M. (2010, January). Learning curve & productivity in Singapore manufacturing industries. Paper presented at the Second Annual Conference of Academic Network for Development in Asia (ANDA), Phnom Penh, Cambodia.
 18. Heng, T. M., & Low, L. (1995). Estimating and comparing learning curve in three Asian economics. Asian Pacific Journal of Management, 12(1), 21-35.
 19. Hirschmann, W. B. (1964). Profit from the learning curve. Harvard Business Review, 42(1), 125-139.
 20. Howell, S. D. (1980), Learning curve for new products. Industrial marketing Management, 9, 79-99.
 21. Jabber, M. Y., Goyal, S., & Imran, M. (2008). Economic production quantity model for items with learning effects. International Journal of Production Economics, 115(1), 143-150.
 22. Knecht, G. R. (1974). Costing, technological growth and generalized learning curve. Operation Research Quaterly, 25(3), 487-491.
 23. Levy, F. K. (1965). Adaption in the production process. Manegment science, 11(6), 136-154.
 24. Lieberman, M. B. (1984). The learning curve & pricing in the chemical processing industries. The Rand Journal of Economics, 15(2), 213-228.
 25. Miller, F. D. (1971). The cubic learning curve – A new way to estimate production costs. Manufacturing Engineering and Management, 14-15.
 26. Ohashi, H. (2016). Learning by doing, export subsidies and industry growth, Journal of international Economics, 104(2), 297-323.
 27. Pramongkit, P., Shawyun, T., & Sirinaovakul, B. (2002). Productivity growth and learning potentials of Thai industry. Technological forcasting & social Change, 62, 89-101.
 28. Rasekhi, S., & Haghjoo, M. (2015). An examination of learning by export hypothesis: A case study of Iran’s manufacturing industries. Quarterly Journal of Economic Research and policies, 23(73), 53-68 (In Persion).
 29. Rehman, J. & Wizarat. S. (2010). Cost and productivity experience of Pakistan with aggregate learning curve. International Journal of Economics, Bussiness and industrial Engineering, 4(3), 280-289.
 30. Rosen, S. (1972). Learning by experience as joint production. The Quarterly Journal of Economics, 86(3), 366-382.
 31. Sheshinski, E. (1976). Tests of learning by doing hypothesis. The Review of Economics and Statistics, 49(4), 568-578.
 32. Statistical center of Iran. (1387- 1392). Survey results from industrial workshops with ten and more worker (1thEd.). Tehran: Office of Public Relations and International Cooperation (In Persian).
 33. Statistical center of Iran. Census projects of workshops with ten employees and more worker over the years of 1375-1386 Statistics Data Sets (In Persian).
 34. Tomer, J. (1981). Organization of change, Organization capital and economic growth. Eastern Economic Journal, 7(1), 1-14.
 35. Wright, T. P. (1936). Factors affecting the cost of airplanes. Journal of Aeronautical Science, 3(2), 122-128.
 36. Yelle, L. E. (1976). Estimating learning curve for potential products. Industrial Marketing Management, 5(2-3), 147-154.
 37. Yelle, L. E. (1979). The lerning curve: historical review and comprehensive survey. Dissision Science, 10(2), 302-328.
 38. Yong, S. (2015). Learning-by-doing in the DRAM semiconductor industry. (Doctoral dissertation, University of Oregon). Retrieved from http://economics.uoregon.edu /4/03/Yeum_Thesis_2015.pdf