تأثیر رشد اقتصادی بر مصرف انرژی در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

انرژی به‌عنوان نهاده مصرفی در همه بخش‌های اقتصاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. لذا این مطالعه درصدد است، به بررسی عوامل تأثیرگذار بر مصرف انرژی در زیر بخش‌های اقتصادی کشور (صنعت و معدن، خدمات و کشاورزی) با استفاده از داده‌های ترکیبی طی سال‌های 95-1365 بپردازد. برای نیل به هدف مذکور، از تحلیل‌های هم انباشتگی پانل و جهت تخمین روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت به ترتیب از برآوردگرهای حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) و روش میانگین گروهی (MG) استفاده شد. برآورد بلندمدت مدل بیان می‌دارد که ارتباط معنی‌دار و مثبت میان سرمایه و تولید ناخالص داخلی با مصرف انرژی و یک ارتباط غیر معنی‌دار متغیر نیروی کار با مصرف انرژی وجود دارد. همچنین وجود رابطه کوتاه‌مدت بین تمامی متغیرهای مدل تأیید گردید. از دیگر نتایج تحقیق نشان داد که کشش مصرف انرژی در زیر بخش‌های اقتصادی نسبت به نیروی کار، سرمایه و GDP در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات مثبت و معنی‌دار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Economic Growth on Energy Consumption in Iranian Economic Sectors

نویسندگان [English]

 • Aboalghasem Mortazavi 1
 • Mehdi Elahi 2
 • Mohammad Ali Assadi 3
1 Assistant Professor of Agricultural Economics, Tarbiat Modares University
2 MA. Student of Agricultural Economics, Tarbiat Modares University
3 PH.D Student of Agricultural Economics, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Energy as a consumer input is of particular importance in all sectors of the economy. This study aims to investigating the factors affecting on energy consumption in different sectors of the economy of the country (industry, mining, services and agriculture) using combined data during 1986-2016. To achieve this goal were used of panel cointegration analysis and to estimate short and long-run relationships from Dynamic Least Squares (DOLS) and Integrated Mean Groups (MG) test, respectively. The long-run estimation of the model states that there is a significant and positive relationship between capital and gross domestic product with energy consumption and a non-significant relationship between labor force and energy consumption. Also, the short-run relationship between all variables in the model was confirmed. The other results of the research showed that the elasticity of energy consumption in the economic sectors is positive and significant to labor force, capital and GDP in agriculture, industry and mining and services sectors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • energy consumption
 • Economic growth
 • Labor Force
 • MG
 • DOLS
 1.  ابریشمی، حمید (1388). اقتصادسنجی کاربردی: رویکردهای نوین. انتشارات دانشگاه تهران. ص 348.
 2. آرمن، سید عزیز، و زارع، روح اله (1388). مصرف انرژی در بخش‌های مختلف و ارتباط آن با رشد اقتصادی در ایران: تحلیل علیت بر اساس روش تودا و یاماموتو. مطالعات اقتصاد انرژی، 6(21)، 92-67.
 3. آقایی، مجید، قنبری، علی، عاقلی، لطفعلی، و صادقی، حسین (1391). بررسی رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در استان­های ایران با استفاده از مدل هم­انباشتگی و تصحیح خطای پانل چند متغیره، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، (9)3، 185-148.
 4. شهبازی، کیومرث، اصغرپور، حسین، و  محرم زاده، کریم (1391). تأثیر مصرف فرآورده‌های نفتی بر رشد اقتصادی در استان‌های کشور. فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، 6 (17): 44-25.
 5. شهنازی، روح اله، هادیان، ابراهیم، و جرگانی، لطف اله (1396). بررسی رابطه علیت میان مصرف حامل های انرژی، رشد اقتصادی و دی اکسید کربن در بخش های اقتصاد ایران. پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، 7(28)، 70-51.
 6. علوی­راد، عباس، و کانور، رویا ( 1393). تأثیر مصرف انرژی بر ارزش‌افزوده بخش­های اقتصادی کشاورزی، صنعت و خدمات در ایران: تحلیل مبتنی بر رویکرد پنل هم جمعی. تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 6 (3)، 19-1.
 7. محسنی زنوزی، جمال، و اصغری، رعنا (1396). بررسی تأثیر آستانه‌ای مصرف انرژی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک حاشیه خلیج فارس. فصلنامه اقتصاد انرژی، 14 (52)، 86-61.
 8. وبسایت بانک مرکزی ایران، آمار و داده­ها (www.cbi.ir)
 9. وبسایت مرکز آمار ایران، داده ها و اطلاعات آماری (www.amar.org.ir)
 10. وبسایت وزارت نیرو، تراز­نامه سال­های مختلف (www.moe.gov.ir)

 

 1. Abrishami, H. (2009). Applied econometrics: New approaches. University of Tehran Press, p 348 (In Persian).
 2. Aghaei ,M., Ghanbari, A., Agheli, L., &  Sadeghi, H.(2012). Investigating the relationship between energy consumption and economic growth in Iran’s provinces using cointegration and multivariate panel error correction model. Journal of  Economics and Modeling, 3(9), 148-185 (In Persian).
 3. Alavirad, A., & Kanoor, R. (2014). Effects of energy consumption on value added of various sectors of Iranian economy. Journal of Agricultural Economics Research, 6(23), 1-11 (In Persian).
 4. Arman, S. A., & Zare, R. A. (2009). Energy consumption in different sectors and its relation to economic growth in Iran: Application of Toda-Yamamoto test. QuarterlyEnergyEconomics Review, 6(21), 67-92 (In Persian).
 5. Asghari, R., & Mohseni Zonouzi, S. J. (2017). An investigation of the threshold effect of energy consumption on economic growth in OPEC members countries. Quarterly Energy Economics Review, 14 (52) :61-86 (In Persian).
 6. Berndt, E. R., & Wood, D. O. (1975). Technology, prices, and the derived demand for energy. The review of Economics and Statistics, 259-268.
 7. Central Bank of Iran (www.cbi.ir).
 8. Chen, L. (2011). The effect of China's RMB exchange rate movement on its agricultural export: A case study of export to Japan. China Agricultural Economic Review, 3(1), 26-41.
 9. Chontanawat, J., Hunt, L. C., & Pierse, R. (2006). Causality between energy consumption and GDP: evidence from 30 OECD and 78 non-OECD countries (No. 113). Surrey Energy Economics Centre (SEEC), School of Economics, University of Surrey.
 10. Côté, A. (1994). Exchange rate volatility and trade. Bank of Canada Work. Pap, 94-5.
 11. Engle, R. (2001). GARCH 101: The use of ARCH/GARCH models in applied econometrics. Journal of economic perspectives, 15(4), 157-168.
 12. Ghali, K. H., & El-Sakka, M. I. (2004). Energy use and output growth in Canada: a multivariate cointegration analysis. Energy economics, 26(2), 225-238.‏
 13. Ghali, K. H., & El-Sakka, M. I. (2004). Energy use and output growth in Canada: a multivariate cointegration analysis. Energy economics, 26(2), 225-238.
 14. Granger, C. W., & Newbold, P. (1974). Spurious regressions in econometrics. Journal of econometrics, 2(2), 111-120.
 15. Kao, C., & Chiang, M. H. (2001). On the estimation and inference of a cointegrated regression in panel data. In Nonstationary panels, panel cointegration, and dynamic panels (pp. 179-222). Emerald Group Publishing Limited.
 16. Kim, D. H., Lin, S. C., & Suen, Y. B. (2010). Dynamic effects of trade openness on financial development. Economic Modelling, 27(1), 254-261.
 17. Lee, C. C., & Chang, C. P. (2008). Energy consumption and economic growth in Asian economies: a more comprehensive analysis using panel data. Resource and energy Economics, 30(1), 50-65.‏
 18. Maji, I. K. (2015). Does clean energy contribute to economic growth? Evidence from Nigeria. Energy Reports, 1, 145-150.
 19. Ministry of Energy (www.moe.gov.ir)
 20. Mtembu, M. D., & Motlaleng, G. R. (2011). The effects of exchange rate volatility on Swaziland’s exports. Review of Economic and Business Studies, 167-185.
 21. Nishimura, Y., & Hirayama, K. (2013). Does exchange rate volatility deter Japan-China trade? Evidence from pre-and post-exchange rate reform in China. Japan and the World Economy, 25, 90-101.
 22. Ozturk, I. (2010). A literature survey on energy–growth nexus. Energy policy, 38(1), 340-349.
 23. Pedroni, P. (2004). Panel cointegration: asymptotic and finite sample properties of pooled time series tests with an application to the PPP hypothesis. Econometric theory, 20(3), 597-625.
 24. Pesaran, M. H., & Smith, R. (1995). Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels. Journal of econometrics, 68(1), 79-113.‏
 25. Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. P. (1999). Pooled mean group estimation of dynamic heterogeneous panels. Journal of the American Statistical Association, 94(446), 621-634.‏
 26. Shahbazi, K., Asgharpur, H., & Moharramzadeh, K. (2011). Impact of oil different products consumption on economic growth in Iran provinces. Quartery Journal of Economical Modeling, 6 (17), 25-44 (In Persian).
 27. Shahnazi, R., Hadian, E., & Jargani, L. (2017). An investigation of energy consumption, economic growth and CO2 emission in the Iranian economic sectors. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 7(28), 51-70 (In Persian).
 28. Statistical Center of Iran (www.amar.org.ir)
 29. Stern, D. I. (1993). Energy and economic growth in the USA: a multivariate approach. Energy economics, 15(2), 137-150.
 30. Tang, C. F., Tan, B. W., & Ozturk, I. (2016). Energy consumption and economic growth in Vietnam. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 54, 1506-1514.
 31. Wang, S., Li, Q., Fang, C., & Zhou, C. (2016). The relationship between economic growth, energy consumption, and CO2 emissions: Empirical evidence from China. Science of the Total Environment, 542, 360-371.
 32. Zhixin, Z., & Xin, R. (2011). Causal relationships between energy consumption and economic growth. Energy Procedia, 5, 2065-2071.