اثرات نامتقارن سیاست‌های پولی بر بازار مسکن ایران: رویکرد غیرخطی MS-VAR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استاد اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات تهران

3 استادیار اقتصاد، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران،

چکیده

مطالعات اخیر در حوزه مسکن و خصوصا مطالعات انجام شده پس از بحران مالی 2007 نشان داده‌اند که اثر سیاست پولی بر بازار مسکن می‌تواند نامتقارن باشد. به عبارت دیگر، در دوران رونق و رکود بازار مسکن، سیاست پولی یکسان، می‌تواند نتایج متفاوتی را به همراه داشته باشد. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر بازار مسکن طی دوره زمانی فصل اول 1374 تا فصل اول 1396 در اقتصاد ایران است. برای این منظور از روش مارکوف سویچینگ خودتوضیح برداری که یک روش غیرخطی بوده و امکان بررسی اثر سیاست پولی در وضعیت‌های مختلف بازار مسکن را فراهم می‌آورد، بهره گرفته شده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که اثر سیاست پولی بر بازار مسکن نامتقارن است؛ همچنین نتایج توابع واکنش آنی وابسته به رژیم نشان می‌دهد که اثرگذاری سیاست پولی در دوران رکود مسکن، به مراتب بیشتر از دوران رونق این بازار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Asymmetric Effects of Monetary Policy on Iran Housing Market: A Nonlinear MS-VAR Approach

نویسندگان [English]

 • Farzad Saghi 1
 • kambiz Hozhabr Kiani 2
 • Akbar Mirzapour Babajan 3
 • Beytollah Akbari Moghaddam 3
1 Ph.D. Candidate in Economics, Department of Economics, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Professor of Economics, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Economics, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Recent studies in housing market especially in the aftermath of 2007 financial crisis show that monetary policy has a main role in housing market and its impact can be asymmetric. In other words, the effect of monetary policy depends on the state of housing market and during bull and bear periods, the market can be differently affected by the monetary policy. As a result, the main objective of this paper is to investigate the asymmetric effects of monetary policy on Iran housing market using quarterly data during 1994-2017. To this end, we use the Markov Switching VAR model in which parameters change according to the phase of the housing cycle. The results suggest that monetary policy has asymmetric effects on housing market. Also, regime dependent Impulse Response Functions show that impact of monetary policy (with same sign and size) on housing market is larger in bear regime than in bull regime.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Monetary Policy
 • Housing Prices
 • Markov Switching
 1. ابوالحسنی، اصغر، ابراهیمی، ایلناز، پورکاظمی، محمدحسین، و بهرامی‌نیا، ابراهیم (1395). اثر تکانه‌های پولی و تکانه‌های نفتی بر تولید و تورم بخش مسکن در اقتصاد ایران: رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی. پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 7(25)، 113-132.
 2. افشاری، زهرا، و همتی، مریم (1392). شناسایی عوامل موثر بر احتمال وقوع رونق و رکود در بازار مسکن. پژوهشهای اقتصادی، 18(55)، 17-46.
 3. جعفری صمیمی، احمد، علمی، زهرا، و هادی‌زاده، آرش (1386). عوامل موثر بر تعیین رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران. پژوهشهای اقتصادی ایران، 9(32)، 31-53.
 4. شهبازی، کیومرث، و کلانتری، زهرا (1391). اثرات شوک های سیاست های پولی و مالی بر متغیرهای بازار مسکن در ایران: رهیافت SVAR. پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 20(61)، 77-104.
 5. عسگری، حشمت‌الله، و الماسی، اسحاق (1390). بررسی عوامل موثر بر قیمت مسکن در مناطق شهری کشور به روش داده‌های تابلویی (طی سال‌های 1370 تا 1385). پژوهشنامه اقتصادی، 11(41)، 201-224.
 6. موسوی، میرحسین، و درودیان، حسین (1394). تحلیل عوامل موثر بر قیمت مسکن در شهر تهران. 9(31)، 103-127.
 7. نظری، محسن، و فرزانگان، الهام (1389). سیاست پولی و حباب مسکن در تهران. تحقیقات اقتصادی، 45(93)، 229-249

 

 1. Abolhasani, A., Ebrahimi, I., Pourkazemi, M. H., &  Bahraminia, E. (2016). The effect of oil shocks and monetary shocks on production and inflation in the housing sector of the Iranian economy: New Keynesian dynamic stochastic general equilibrium approach. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 25(7), 113-132 (In Persian).
 2. Afshari, Z., & Hemmati, M. (2013). Determinants of the probability of Boom-Bust cycles in the housing market. Economic Research, 55(18), 17-46 (In Persian).
 3. Asgari, H., & Almasi, E. (2011). Factors affecting the price of housing in urban areas using panel data (during the 1370 to 1385). Economics Research, 41(11), 201-224 (In Persian).
 4. Astveit, K. A., & Anundsen, A. K. (2016). Asymmetric effects of monetary policy in regional housing markets. Norges Bank working paper, No. 25/2017.
 5. Azad Chowdhury, R., & Maclennan, D. (2014). Regional house price cycles in the UK, 1978-2012: a Markov switching VAR. Journal of European Real Estate Research7(3), 345-366.
 6. Bernanke, B. S., & Gertler, M. (1995). Inside the black box: the credit channel of monetary policy transmission. Journal of Economic perspectives9(4), 27-48.
 7. Ehrmann, M., Ellison, M., & Valla, N. (2003). Regime-dependent impulse response functions in a Markov-switching vector autoregression model. Economics Letters78(3), 295-299.
 8. Engle, R. F., & Granger, C. W. (1987). Co-integration and error correction: representation, estimation, and testing. Econometrica: journal of the Econometric Society, 251-276.
 9. Hamilton, J. D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 357-384.
 10. Hansen, B. E., & Seo, B. (2002). Testing for two-regime threshold cointegration in vector error-correction models. Journal of econometrics110(2), 293-318.
 11. Jafari, S. A., Elmi, Z., & Hadizadeh, A. (2007). Affecting factors on house price index, Economic Research, 32(9), 31-53 (In Persian).
 12. Krolzig, H. M. (1997). Markov-switching vector autoregression. Lecture Notes in Economic and Mathematical Systems.
 13. Meltzer, A. H. (1995). Monetary, credit and (other) transmission processes: a monetarist perspective. Journal of economic perspectives9(4), 49-72.
 14. Mousavi, M., & Doroodian, H. (2015). Analyzing the determinants of housing prices in Tehran city. Quarterly Journal of Economical Modeling, 31(9), 103-127 (In Persian).
 15. Nazari, M., & Farzanegan, E. (2011). Monetary policy and housing price bubbles in Tehran. Journal of Economic Research, 45(4), 255-280 (In Persian).
 16. Nelson, E. (2003). The future of monetary aggregates in monetary policy analysis. Journal of Monetary Economics50(5), 1029-1059.
 17. Phiri, A. (2016). Asymmetric pass-through effects from monetary policy to housing prices in South Africa. MPRA Paper, No. 70258.
 18. Shahbazi, K., & Kalantari, Z. (2012).  The effects of  fiscal and monetary policies shocks on housing market variables in Iran: a SVAR approach. Journal of Economic Research and Policies, 61(20), 77-104 (In Persian).
 19. Simo-Kengne, B. D., Balcilar, M., Gupta, R., Reid, M., & Aye, G. C. (2013). Is the relationship between monetary policy and house prices asymmetric across bull and bear markets in South Africa? Evidence from a Markov-Switching Vector Autoregressive model. Economic Modelling32, 161-171.
 20. Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 48(1),1-48.
 21. Taylor, J. B. (2007). Housing and monetary policyNBER working paper, No. 13682.
 22. Tsai, I. C. (2013). The asymmetric impacts of monetary policy on housing prices: A viewpoint of housing price rigidity. Economic Modelling31, 405-413.