بررسی اثر تکانه بهره‌وری کل عوامل تولید بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات بر متغیرهای کلان و بخشی اقتصاد ایران: رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه رازی

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه رازی

چکیده

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثر تکانه بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات بر متغیرهای کلان و بخشی اقتصاد ایران است. بر این اساس با تکیه بر داده‌های آماری دوره زمانی 94-1381 و با تصریح یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، جهت نیل به هدف تحقیق اقدام شده‌است. الگوی تصریح شده با بهره‌گیری از روش کالیبراسیون و استفاده از نرم افزار dynare حل و شبیه‌سازی شده است.نتایج حاصل از شبیه‌سازی مدل حاکی از آن است که تکانه بهره‌وری کل عوامل تولید( عامل تکنولوژی در تابع تولید) در هر سه بخش اقتصادی یاد شده، منطبق بر تئوری موضوع، در اولین دوره اعمال تکانه‌ها دارای اثرات فزاینده بر تولید کل، تولید بخشی، مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری بوده و پس از چند دوره اقتصاد به تعادل مجدد می‌رسد.همچنین این تکانه‌ها در هر سه بخش دارای اثرات اولیه کاهنده بر متغیرهایی نظیر اشتغال، دستمزد، مصرف خصوصی کالاهای وارداتی، تورم، نرخ ارز واقعی، تغییرات نرخ ارز و صادرات بوده‌اند که در دوره‌های بعدی روند افزایش یافته و اقتصاد به تعادل مجدد می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Total Factor Productivity Shocks of Agricultural, Industrial and Services Sectors on the Macro and Sectoral Variables of Iran’s Economy: DSGE Approach

نویسندگان [English]

 • Khalil Attar 1
 • Shahram Fatahi 2
 • Kiomars Sohaili 2
1 PhD. Candidate in Economics, Razi University
2 Associate Professor of Economics, Razi University
چکیده [English]

The main purpose of the present paper was to investigate the effect of total factor productivity shocks in agricultural, industrial and service sectors on macro and sectoral variables of Iran’s economy. Accordingly, we carried out this research based on statistical data of the period 2002- 2015 and the specification of a dynamic stochastic general equilibrium model. The specified pattern was solved and simulated using the calibration method and the Dynare software. The results from model simulation indicate that TFP shocks in all of the three aforementioned sectors, consistent with the theory of the subject, had increasing effect on total production, sectoral production, private consumption and investment in the first period of application of shocks, and the economy reached equilibrium again after several economic periods. These shocks also had initial reducing effects on variables such as employment, wage, private consumption of imported goods, inflation, real exchange rate, changes in currencies and exports in the three sectors which increased in following periods and the economy reached equilibrium again.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dynamic stochastic general equilibrium (DSGE)
 • Total factor productivity
 • Simulation
 1. اصلانی، پروانه (1390). تأثیر شوک‌های نفتی بر نوسانات بخش مسکن ایران: یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE). رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران.
 2. امیری، حسین، و ملابهرامی، احمد (1396). اقتصاد کلان سنجی ساختاری با رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی. تهران، ایران: ترمه.
 3. باقری‌پر‌مهر، شعله (1391). بررسی تسلط سیاست مالی در اقتصاد ایران در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی. رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران.
 4. بهرامی، جاوید، و سادات‌قریشی، نیره (1390). تحلیل سیاست پولی در اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 13، 1- 22.
 5. پرمه، زورار، قربانی، محمد، توکلیان، حسین، و شاهنوشی‌فروشانی، ناصر (1395). بررسی اثر تکانه‌های اقتصادی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 80، 75- 118.
 6. تقوی، مهدی، و صفر‌زاده، اسماعیل (1388). نرخ بهینه رشد نقدینگی در اقتصاد ایران در چهارچوب الگوهای تعادل عمومی پویایی تصادفی کینزی جدید (DSGE). فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 9، 77- 104.
 7. توکلیان، حسین، و صارم، مهدی (1396). الگوهای DSGE در نرم افزار DYNARE. تهران، ایران: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
 8. سهیلی، کیومرث، فتاحی، شهرام، و رحمانیانی، نرگس (1396). تحلیل حساسیت چسبندگی دستمزدهای اسمی در الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با در نظر گرفتن حباب قیمت سهام. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 40، 1- 27.
 9. عیوقی‌پور‌تفتی، حسین (1389). بررسی تأثیرات شوک درآمدی نفت و بهره‌وری بر متغیرهای کلان اقتصادی: کاربرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE. پایان نامهکارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران.
 10. فخرحسینی، فخر الدین (1390). تأثیر سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی در الگوی تعادل عمومی پویایی تصادفی (DSGE) با تأکید بر تولید و تورم. رساله دکتری، دانشگاه مازندران، ایران.
 11. فخرحسینی، فخرالدین، شاهمرادی، اصغر، و احسانی، محمد‌علی (1391). چسبندگی قیمت و دستمزد و سیاست پولی در اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، 1، 1- 30.
 12. فطرس، محمد‌حسن، توکلیان، حسین، و معبودی، رضا (1393). اثر تکانه پولی بر رشد اقتصادی و تورم ایران: رهیافت تعادل عمومی تصادفی پویا. پژوهشهای اقتصاد پولی، مالی، 1، 8- 29.
 13. معبودی، رضا (1393). تاثیر تکانه‌های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی: رهیافت تعادل عمومی تصادفی پویا. رساله دکتری، دانشگاه بوعلی سینا، ایران.
 14. مهرآرا، محسن، و احمدزاده، ابراهیم (1388). بررسی نقش بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد تولیدات بخش‌های عمده اقتصادی ایران. مجله تحقیقات اقتصادی، 44، 2، 209- 232.
 15. مهرگان، نادر، و دلیری، حسن (1392). واکنش بانک ها در برابر سیاست‌های پولی بر اساس مدل DSGE. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 66، 39- 68.

 

 1. Adolfson, M., Laseen, S., Linde, J., & Svensson, L. E. O. (2014). Monetary policy trade- offs in an estimated open economy DSGE model. Journal of Economic Dynamics and Control, 42, 33- 49.
 2. Adolfson, M., Laseen, S., Linde, J., & Villani, M. (2007). Bayesian of an open economy DSGE model with incomplete pass- through. Journal of International Economics, 72, 481- 511.
 3. Amiri, H., & Molabahrami, A. (2017). Structural macroeconometric using dynamic stochastic general equilibrium approach. Tehran, Iran: Termeh (In Persian).
 4. Arcabic, V., Globan, T., Nadoveza, O., & Dumancic, L. R. (2016). Macroeconomic effects of  productivity shocks: A var model of a small open economy, EFZG working paper series, 16-06.
 5. Aslani, P. (2011). The effect of oil shocks on the fluctuations in the Iranian housing sector: A dynamic stochastic general equilibrium model. Doctoral dissertation, Allameh Tabatabaei university, Iran (In Persian).
 6. Ayugipour Tafti, H., (2010), Investigating the effects of  the oil income shocks and productivity on macroeconomic variables, application of the dynamic stochastic general equilibrium model (DSGE). Master’s thesis, Allameh Tabatabaei University, Iran (In Persian).
 7. Bagheri Pormehr, Sh. (2012). The Study of the dominance of financial policy in the Iranian economy in the form of a dynamic stochastic general equilibrium model. Doctoral dissertation, Allameh Tabatabaei University, Iran (In Persian).
 8. Bahrami, J., & Qureshi, N. S. (2011). Analysis of monetary policy in Iranian economy using a dynamic stochastic general equilibrium model. Economic Modeling Quarterly, 13, 1-22 (In Persian).
 9. Berg, A., Gottschalk, J., Portillo, R., & Zanna, L. F. (2010). The macroeconomics of medium- term aid and scaling- up scenarios.  IMF Working Paper, 10/160.
 10. Bergholt, D. (2015). Foreign shocks in an estimated multi sector model. CAMP working paper series, 11/2015.
 11. Bondzie, E. A., Fosu, G. O., & Obu Can, E. (2013). Technological shocks mechanism on macroeconomic variables: A dynamic stochastic general equilibrium (DSGE). MPRA paper, 69286.
 12. Buyandelger, O. (2015). Exchange rate pass-through effect and monetary policy in Mongolia: Small open economy DSGE model. Procedia Economics and Finance, 26, 1185- 1192.
 13. Calvo, G. A. (1983). Staggerd prices in a utility maximizing framework. Journal of Monetary Economics, 12, 383- 398.
 14. Cebi, C. (2012). The interaction between monetary and fiscal policies in Turkey: An estimated new keynsian DSGE model. Economic Modelling, 29, 1258- 1267.
 15. Dagher, J., Gottschalk, J., & Portillo, R. (2010). Oil windfalls in Ghana: A DSGE approach. IMF working paper, WP/10/116. 
 16. Deak, S., Fontagne, L., & Marcellino, M. (2011). A DSGE model for Luxemborg. Economic Modelling, 28, 2862- 2872.
 17. Dixit, A., & Stiglitz, J .E. (1977). Monopolistic competition and optimum product diversity. The American Economic Review, 67, 3, 297- 308.
 18. Fakhrhosseini, F. (2011). The effect of monetary policy on macroeconomic variables in the dynamic stochastic general equilibrium model (DSGE) with emphasis on production and inflation. Doctoral dissertation, Mazandaran University, Iran (In Persian).
 19. Fakhrhosseini, F., Shahmoradi, A., & Ehsani, M. A. (2012). Price and wage stickiness and monetary policy in the Iranian economy. Quarterly Journal of Economic Research, 1, 1- 30 (In Persian).
 20. Fetros, M. H., Tavakolian, H., & Maboudi, R. (2014). Impact of monetary impact on Iran's economic growth and inflation: A dynamic stochastic general equilibrium model approach. Monetary and Financial Economics, 8, 1-29 (In Persian).
 21. Fischer, S. (1977). Long- term contracting, sticky prices, and monetary policy: A comment. Journal of Monetary Economics, 3, 317- 323.
 22. Gali, J., & Monacelli, T. (2005).  Monetary policy and exchange rate volatility in a small open economy. Review of Economic Studies, 72, 707- 737.
 23. 23.   Gomes, S., Martins, C., & Sousa, J. (2007). The effect of monetary and thechnology shocks in three different models of the EURO area. working papers w200601, Banco de Portugal.
 24. Guo, H., & Zheng, T. (2013). Estimating a small open economy DSGE  model with indeterminacy: Evidence from China. Economic Modelling, 31, 642- 652.
 25. Hoover, K. D. (1995). Facts and artefacts: Calibration and the emperical assessment of real business cycle models. Oxford Economic Papers, 47(1), 24- 44.
 26. Horvath, M. (2000). Sectoral  shocks and aggregate fluctuations. Journd of Monetary  Eonomics, 45, 69- 106.
 27. Hurtado, S. (2014). DSGE models and the Lucas critique. Economic Modeling, 44, 12- 19.
 28. Ireland, P. N. (1999), Sticky price models of the business cycles: Specification and stability, Boston college working paper in economics.
 29. Kydland, F. & Prescott, E. (1982). Time to build and aggregate fluctuations. Econometrica, 50, 1345- 1371.
 30. Lee, J., Song, J. (2015). Housing and business cycles in Korea: A multi- sector bayesian DSGE approach. Economic Modelling, 45, 99- 108.
 31. Maboudi, R. (2014). The effect of monetary and financial impacts on macroeconomic variables, dynamic stochastic general equilibrium approach. Doctoral dissertation. Bu- Ali Sina University, Iran (In Persian).
 32. Mehrara, M., & Ahmadzade, E. (2009). The impacts of total factor productivity on the growth of the Irans main economy sectors. Journal of Economic Research, 44, 2, 209- 232 (In Persian).
 33. Mehregan, N. & Deliri, H. (2013). The bank's response to monetary policy based on DSGE model. Quarterly Journal of Research and Economic Policy, 66, 39- 68 (In Persian).
 34. Ng, E. C. Y. (2015). Housing market dynamics in China: Findings from an estimated DSGE model. Journal of Housing Economics, 29, 26- 40.
 35. Perme, Z., Ghorbani, M., Tavakoliyan, H., & Shahnoshi Forooshani, N. (2016). The effect of economic shocks on macroeconomic variables of agricultural sector using dynamic stochastic general equilibrium model. Quarterly Journal of Business Research, 80, 75- 118 (In Persian).
 36. Pesaran  , M. H., & Xu, T. T. (2013). Business cycle effects of credit and technology shocks in a DSGE model with firm defaults. Bank of Canada working paper.
 37. Punzi, M. T. (2018). Role of bank lending in financing green projects: A dynamic stochastic general equilibrium approach. ADBI working paper.
 38. Senbeta, S. R. (2011). A small open economy new keynesian DSGE model for a foreign exchange constrained economy. paper presented at the lunch seminar of the department of economics of University of Antwerp, Antwerp, Belgium.
 39. Silveira, M. A. C. (2008). Using a bayesian approach to estimate and compare new keynesian DSGE model for the Brazilian economy: The role for endogenous persistence. Revista Brasileira de Economia, Vol. 62, 3, 333- 357.
 40. Soheilie, K., Fattahi, Sh., & Rahmaniani, N. (2017). Sensitivity analysis of the nominal wage bonding in the dynamic stochastic general equilibrium model with respect to the stock price bubble. Quarterly Journal of Economical Modeling, 40, 1-27 (In Persian).
 41. Taghavi, M., & Safarzadeh, E. (2009). Optimal rate of liquidity growth in the Iranian economy in the framework of  new keynesian dynamic stochastic general equilibrium models (DSGE). Quarterly Journal of Economical Modeling, 9, 77- 104 (In Persian).
 42. Tavakoliyan, H., & Sarem, M. (2017). DSGE models in dynare. Tehran, Iran, Monetary and Banking Research Center of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran (In Persian).
 43. Valdivia, D. (2012). Sectorial fluctuations and economic growth impact. MPRA paper, 41726.
 44. Varthlitis, P. (2014). Fiscal and monetary policy in new keynsian DSGE models. Doctoral dissertation. Athens University of Economics, Greece.
 45. Vasilev, A. (2018). A real business cycle model with pollution and environmental taxation: The case of Bulgaria. Bulgaria Economic Papers,2367-7082.