برآورد نرخ بیکاری همراه با تورم غیر شتابان در استان‌های کشور رهیافت فیلترینگ داده‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه آزاد، علوم و تحقیقات تهران

2 استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی، علوم و تحقیقات تهران

3 دانشیار اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله به بررسی روش‌های موجود برای تخمین نرخ بیکاری همراه با تورم غیر شتابان (NAIRU) در سطح استان‌‌‌های کشور می‌‌‌پردازد. در این مقاله از تکنیک‌های آماری و روش‌های فیلتریگ سری‌های زمانی جهت تخمین NAIRU برای اقتصاد ایران در طی دوره 1396-1381 استفاده شده است. در روش فیلترینگ باند- پس مشاهدات بسیاری را در ابتدا و انتهای از دست می‌دهیم، به همین جهت برای ارائه نتیجه‌گیری کلی، تنها از نتایج بدست آمده از دو روش فیلترینگ هودریک- پرسکات و کالمن استفاده شده است.  بعد از برآورد مدل، تفاوت نرخ بیکاری واقعی و نرخ بیکاری NAIRU برای استان‌‌‌ها محاسبه شده و با استفاده از آزمون‌‌‌های مختلف استان‌‌‌های کشور به لحاظ پایداری و ثبات در مقابل سیکل‌‌‌های تجاری رتبه بندی شدند. نتایج به دست آمده حاکی از روند نامنظم شکاف نرخ بیکاری واقعی و نرخ بیکاری NAIRU ایران در طی دوره 1381-1396 برای کل کشور و استان‌‌‌ها می‌باشد. همچنین بر اساس نتایج این مقاله استان‌‌‌های چهار محال و بختیاری، آذربایجان غربی، خوزستان، اردبیل و کرمانشاه به ترتیب بیشترین نوسانات را دارند و استان‌‌‌های قزوین، مازندران، سمنان، یزد و بوشهر به ترتیب با ثبات ترین استان‌‌‌ها در مقابل نوسانات اقتصادی هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimation of Non–Accelerating Inflation Rate of Unemployment in Irans Provinces Based on Date-Filtering Methodology

نویسندگان [English]

 • Javad Hosseinzade 1
 • Kambiz Hajhbarkiani 2
 • Taimour Rahmani 3
 • Mohsen Mehrara 3
1 PhD. Candidate in Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
2 Professor of Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
3 Associate Professor of Economics, University of Tehran
چکیده [English]

This paper survey the estimating methods of Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment in provinces of Iran. In this paper, statistical techniques and time series filtering methods (Hodrick-Prescott, Calman and Band-Po) have been used to estimate NAIRU during the period 2003-17. In the Band-Pass filtering method, we lose many observations at the beginning and the end of time series, so in this paper, we only used the results of the two methods of Hodrick-Prescott and Kalman filter. After estimating the model, the differences between the real unemployment rate and the NAIRU are calculated and provinces ranked based on these differences by using statistical tests. The results indicate an irregular trend in the gap between the real unemployment rate and the NAIRU in the entire country and provinces.

کلیدواژه‌ها [English]

 • NAIRU unemployment
 • Data filtering
 • Unemployment fluctuation
 1. اخباری، محمد، و محقق نیا، جواد (1394). برآورد نرخ بیکاری همراه با تورم غیر شتابان در اقتصاد ایران و کاربرد آن در سیاست گذاری اقتصادی. فصلنامه اقتصاد مقداری، 11(4)، 34-113.
 2. باتاچاریا، گوری و جانسون، ریچاری (1388). مفاهیم و روش­های آماری. ترجمه میکائیلی، فتاح، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، تهران 1388.
 3. حیدری، حسن، و صالحیان، زهرا (1391). مدلهای حالت فضا و کاربرد آن در اقتصاد. اولین همایش بین المللی اقتصادسنجی روش­ها و کاربردها. دانشگاه کردستان پاییز 1391.
 4. خالصی، امیر (1384). برآورد نرخ بیکاری همراه با تورم غیر شتابان و تولید بالقوه. مؤسسه عالی آموزش و پژوهش و مدیریت و برنامه ریزی، 9(3). 94-67
 5. دل انگیزان، سهراب، امیریانی، پرستو، و خالونری، زینب (1392). بررسی رابطه بین تولید ملی و بیکاری در استانهای ایران بر اساس قانون اوکان (رهیافت داده­های تابلویی پویا). اولین همایش الکترونیکی ملی چشم انداز اقتصاد ایران 1392.
 6. راعی، رضا، و پویان‌فر، احمد (1390). مدیریت سرمایه‌گذاری پیشرفته. ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه‌ﻫﺎ (ﺳﻤﺖ).
 7. 7.       شیرافکن، مهدی، و کاظمی زاده، غلامرضا (1379). بررسی و تحلیل منحنی فیلیپس و تعیین نرخ بیکاری طبیعی در ایران. مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، 39(4).
 8. عباس ن‍‍ژاد، حسین، و کاظمی زاده، غلامرضا (1380). بررسی و تحلیل منحنی فیلیپس و تعیین نرخ بیکاری طبیعی در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، 1380.
 9. قبادی، سارا، سامتی، مرتضی و صمدی، سعید (1383). براورد نرخ بهینه بیکاری و مقایسه آن با نرخ طبیعی (با تأکید بر متغیرهای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی). مجله تحقیقات اقتصادی، 39(4). 116-91.
 10. کاظمی زاده، رضا (1378). مقایسه تطبیقی منحنی فیلیپس و تعیین نرخ بیکاری طبیعی در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، 1378.
 11. متقی، لیلی (1377). تبادل نرخ تورم و تولید و آزمون نرخ بیکاری طبیعی و نایرو در ایران. رساله دکتری، 1377.

 

 1. Abasinejad, h., & Kazemizade, Gh. (2002). Philips Curve Analysis and NAIRU Determination in Iran. Tehran univercity (in presian).
 2. Akhbari, M., & Mohagheghnia, J. (2014). Estimation of a time varying NAIRU for Iran and its Implications for Economic Policy. Journal of Quantitative Economic, 11(4), 113-34 (In Persian).
 3. Apel, M., & Janson, P. (1999). A theory- consistent system approach for estimating potential output and the NAIRU. Economics Lotters, 64.
 4. Ball, L., & Mankiw, G. (2002) The NAIRU in Theory and practice. Journal of Economic perspective.
 5. Cesar, R., Giha, P, & Renwick, A. (2010). The relationship between output and unemployment in Scotland: A regional Analysis.
 6. Delangizan, S., Amiriani, P., & Khalonery, Z. (2013). Estimation of Okan Low in Iran Provices. Esfahan university, 2013 (in persisn).
 7. Estrado, A., Hernando, I., & Lopez, D. (2000). Measuring the NAIRU in the Spanish Economy. Banco de Spain.
 8. Fitzenberger, B., Wolfgang, F., & Bode, O. (2007). The Phillips Curve and NAIRU Revisited: New Estimates for Germany. ZEW Discussion Paper No. 07-070.
 9. Ghobadi, S., & Sameti, M. (2004). Estimation of Optimum Unemployment Rate. Journal of Economic Research, 39(4), 91-116 (in Persian).
 10. Gruen, D., Adrian p., & Christopher T. (1999). The Phillips curve in Australia. Reserve Bank of Australia.
 11. Haldane, A., & Quah, D. (1999). UK Phillips curves and monetary Policy. London school of Economics.
 12. Heidari, h., Salehian, Z. (2012). State–Space Models in Economic. Kurdestan univercity (in Persian).
 13. Heimberger, P., Kaperller, J., & Shutz, B. (2017). The NAIRU determinants: Whats structural about unemployment in Europe. Journal of Policy Modeling.
 14. Hodrick, R., & Prescott, E. (1997). Post-War US Business Cycles: An Empirical Investigation.  Journal of Money, Credit and Banking, 29: 1-16.
 15. Kalman, R. (1960) A new Approach to Linear Filtering and Prediction Problems. Journal of Basic Engineering.
 16. Khalesi, A. (2004). Estimation of Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment (NAIRU) and Potential Output. The Journal of Planning and Budgeting, 9(3), 67-93 (in persisn).
 17. Marcellino, M., & Mizon, G. (2001). Small system modeling of Real wage, Inflation, Unemployment and output per capita in Italy. Journal of Econometrics.
 18. Motaghi, L. (2000).Estimation of NAIRU in Iran. Tehran Univercity (in Persian).
 19. Philips, A. (1958). The Relation between unemployment and the Rate of money Rates in the United Kingdom. Economica.
 20. Shirafkan, M., & Kazemizade, Gh. (2002). Adaptive Comparison of Phillips Curve and Determination of the Natural Rate of Unemployment in Iran. Journal of Economic Research, 35(2), 133-160 (in Persian).
 21. Stiglitz, J. (1987) Reflections on the Natural Rate Hypothesis measuring the NAIRU: Evidence from the European Union, USA and Japan. Colombia Academic Commons, 1987.
 22. Wei Cui, K., Härdle, W,. & Wang, W. (2015). Estimation of NAIRU with Inflation Expectation Data. SFB 649 Discussion Paper, 2015-010.