ارزیابی مسیر بهینه رشد اقتصادی، آلودگی و انباشت سرمایه: رویکرد الگوی سیستم پویا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران،

چکیده

وجود تعارض میان افزایش رفاه ناشی از تولید و کاهش رفاه ناشی از پیامدهای منفی زیست محیطی عقیده به وجود آمدن حداکثر رفاه در نتیجه‌ی افزایش تولید را زیر سوال برده است و زمینه‌ی مطالعات بیشتر در این زمینه را فراهم ساخته است. هدف مطالعه‌ی حاضر ارزیابی مسیر‌ رشد اقتصادی به کمک الگوی سیستم پویا است زمانی که آلودگی به عنوان یک محصول جانبی تولید می باشد. در این الگو فرض بر این است که بخشی از درآمد برای کاهش آلودگی هزینه می شود. اثر مثبت مطلوبیت مصرف و اثر منفی آلودگی در تابع رفاه منعکس می شود. در مطالعه حاضر روند متغیر ها در بازه زمانی 50 ساله مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج شبیه سازی حاکی از آن است که با وجود افزایش سرمایه گذاری روی بهبود کیفیت محیط زیست جهت کاهش آلودگی، آلودگی افزایش یافته و ارزش حال خسارت آلودگی بر محیط زیست افزایش و ارزش حال مطلوبیت کاهش و نهایتاً رفاه انباشته کاهش پیدا می کند. بنابراین سیاست گذاران بایستی توجه خاصی روی آلودگی محیط زیست و خسارتهای زیست محیطی آنها داشته باشند و نرخ سرمایه گذاری بر کنترل آلودگی محیط زیست را افزایش دهند. زیرا نرخ افزایش آلودگی بیشتر از نرخ افزایش سرمایه گذاری ها روی کنترل آلودگی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating Optimal Path to Economic Growth, Pollution and Capital Accumulation: A Dynamic System Model Approach

نویسنده [English]

  • ali salmanpour zonouz
Department of Humanities, Faculty of Economics, Islamic Azad University of Marand, Marand, Iran
چکیده [English]

The conflict between the increase in production welfare and the decrease in welfare due to negative environmental externalities has called into question the idea of maximizing welfare as a result of increased production and has provided the ground for further studies. The purpose of the present study is to evaluate the pathways of economic growth when pollution externality is produced by using of a dynamic system model. The model assumes that some of the income will be expenditure to reduce pollution. The positive effect of utility and the negative effect of pollution are reflected in the welfare function. In the present study, the trend of variables over a period of 50 years is examined. The simulation results show that with increasing investment in improving environmental quality to reduce pollution, pollution and the present value of pollution damage increases and the present value of utility and accumulated welfare decreases. Therefore, policymakers should pay particular attention to environmental pollution and their environmental damages and increase the rate of investment in environmental pollution control. Because the rate of increase in pollution is higher than the rate of increase in investment in pollution control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Simulation
  • Dynamic System
  • Economic growth
  • Pollution