ارزیابی مسیر بهینه رشد اقتصادی، آلودگی و انباشت سرمایه: رویکرد الگوی سیستم پویا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه اقتصاد، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

چکیده

وجود تعارض میان افزایش رفاه ناشی از تولید و کاهش رفاه ناشی از پیامدهای منفی زیست­محیطی عقیده به وجود آمدن حداکثر رفاه در نتیجه­ افزایش تولید را زیر سوال برده است و زمینه­ مطالعات بیشتر در این زمینه را فراهم ساخته است. هدف مطالعه­ حاضر ارزیابی مسیر­ رشد اقتصادی به کمک الگوی سیستم پویا است زمانی که آلودگی به عنوان یک محصول جانبی تولید می­باشد. در این الگو فرض بر این است که بخشی از درآمد برای کاهش آلودگی هزینه می­شود. اثر مثبت مطلوبیت مصرف و اثر منفی آلودگی در تابع رفاه منعکس می­شود. در مطالعه حاضر روند متغیرها در بازه زمانی 50 ساله مورد بررسی قرار می­گیرد. نتایج شبیه­سازی حاکی از آن است که با وجود افزایش سرمایه­گذاری روی بهبود کیفیت محیط­زیست جهت کاهش آلودگی، آلودگی افزایش یافته و ارزش حال خسارت آلودگی بر محیط­زیست افزایش و ارزش حال مطلوبیت کاهش و نهایتاً رفاه انباشته کاهش پیدا می­کند. بنابراین سیاست­گذاران بایستی توجه خاصی روی آلودگی محیط­زیست و خسارتهای زیست­محیطی آنها داشته باشند و نرخ سرمایه­گذاری بر کنترل آلودگی محیط­زیست را افزایش دهند. زیرا نرخ افزایش آلودگی بیشتر از نرخ افزایش سرمایه­گذاری ها روی کنترل آلودگی می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating Optimal Path to Economic Growth, Pollution and Capital Accumulation: A Dynamic System Model Approach

نویسنده [English]

 • Ali Salmanpour Zonouz
Department of Humanities, Faculty of Economics, Islamic Azad University of Marand, Marand, Iran
چکیده [English]

The conflict between the increase in production welfare and the decrease in welfare due to negative environmental externalities has called into question the idea of ​​maximizing welfare as a result of increased production and has provided the ground for further studies. The purpose of the present study is to evaluate the pathways of economic growth when pollution externality is produced by using of a dynamic system model. The model assumes that some of the income will be expenditure to reduce pollution. The positive effect of utility and the negative effect of pollution are reflected in the welfare function. In the present study, the trend of variables over a period of 50 years is examined. The simulation results show that with increasing investment in improving environmental quality to reduce pollution, pollution and the present value of pollution damage increases and the present value of utility and accumulated welfare decreases. Therefore, policymakers should pay particular attention to environmental pollution and their environmental damages and increase the rate of investment in environmental pollution control. Because the rate of increase in pollution is higher than the rate of increase in investment in pollution control.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Simulation
 • Dynamic System
 • Economic Growth
 • Pollution
 1.  

  1. استادزاد، علی­حسین (1391). تعیین سهم بهینه انرژی­های تجدیدپذیر در قالب یک الگوی رشد پایدار: مورد ایران (پایان­نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه شیراز .
  2. استادزاد، علی­حسین، و بهلولی، پریسا (1394). تاثیر انرژی­های تجدیدپذیر بر منحنی زیست­محیطی کوزنتس در ایران. فصلنامه نظریه­های کاربردی اقتصاد، 2(2)، 154-127.
  3. اصغرپور، حسین، و موسوی، سعید ( 1388). آزمون فرضیه زیست محیطی کوزنتس: کاربرد تکنیک همجمعی تلفیقی. فصلنامه علوم اقتصاد، 1(3)، 19-1.
  4. امینی، علیرضا، و حاجی محمد، نشاط (1384).  برآورد سری زمانی موجودی سرمایه در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1338-1391. مجله برنامه و بودجه، 10(1)،86-53.
  5. بهبودی، داوود، و سجودی، سکینه (1389). محیط­زیست و رشد اقتصادی پایدار: مطالعه موردی ایران. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 4(2) 18-1.
  6. پژویان، جمشید، و مرادحاصل، نیلوفر (1386). بررسی اثر رشد اقتصادی بر آلودگی هوا. پژوهش­های اقتصادی، 7(4)، 160-141.
  7. پورکاظمی، محمد حسین، و ابراهیمی، ایلناز (1387). بررسی منحنی کوزنتس زیست­محیطی در خاورمیانه. پژوهشهای اقتصادی ایران، (10)34، 71-57.
  8. زیبایی، منصور، و شیخ زین الدین، آذر (1388). تنوع زیست محیطی و رشد اقتصادی: تحلیل مقطعی کشوری (با تاکید بر کشورهای در حال توسعه). مجله محیط شناسی، 35(49)، 72-61.
  9. صمدی، علی­حسین و همکاران (1398). سیاست بهینه زیست­محیطی، نااطمینانی و کیفیت نهادی: مطالعه موردی ایران. پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار (پژوهش‌های اقتصادی)، 19(1)، 82-53.
  10. فخرایی، عنایت­اله، و منصوری، سیدامین (1387). تخمین تابع مصرف بلندمدت به روش همجمعی ARDL و محاسبه رابطه مصرف کوتاه­مدت در ایران. فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی سابق). 5(2)، 38-23.
  11. کیارسی، مهراب (1386). نرخ بهینة مالیات و مخارج دولتی در چارچوب الگوی سه بخشی رشد درونزا، الگوی ایران(پایان نامة کارشناسی ارشد). دانشگاه اصفهان.
  12. مجدزاده طباطبایی، شراره، و استادزاد، علی­حسین (1394). بررسی سیاست‌های کنترل آلودگی با استفاده از تحلیل ایستای مقایسه‌ای در چارچوب یک مدل رشد درون‌زا: مطالعه موردی اقتصاد ایران. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 9(29)، 85-105.
  13. موسوی، سیدکاظم، سلمانپور، علی و شکوهی فرد، سیامک (1396). اثر رشد اقتصادی، مصرف انرژی و توسعه مالی بر آلودگی محیط­زیست در ایران طی دوره 1395-1365. فصلنامه مطالعات علوم محیط­زیست، 2(1)، 120-111.
  14. ناهیدی امیرخیز، محمدرضا، سلمانپور زنوز، علی و شکوهی فرد، سیامک (1397). تجزیه و تحلیل تئوریکی و تجربی منحنی آلودگی محیط­زیست کوزنتس در ایران طی دوره ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵. فصلنامه محیط­زیست، 3(59)، 46-29.
  15. هراتی، جواد، اسلاملوئیان، کریم و قطمیری، محمدعلی (1391). تعیین مالیات زیست­محیطی بهینه در الگوی رشد تعمیم یافته با وجود انتقال تکنولوژی پاک و کیفیت محیط­زیست: نمونة اقتصاد ایران. فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 2(7)، 126-97.
  16. هوشمند، محمود، و همکاران (1387). نقش سرمایه انسانی و فیزیکی در رشد اقتصادی ایران با استفاده از الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی. فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی سابق). 5(2)، 83-63.

   

  1. Aghion, P. & Howitt, P. (1992). A Model of Growth through Creative Destruction. Econometrica, 60(3), 23‐51.
  2. Amini, Alireza and Haji Mohammad Neshat. (2005). Estimating the Time Series of Capital Inventory in the Iranian Economy During 1959-2002. Journal of Planning and Budgeting, 10(1), 53-86. (In Persian).
  3. Annicchiarico, B. & Dio, D. F. (2015). Environmental policy and macroeconomic dynamics in a new Keynesian model. Journal of Environmental Economics and Management, 69(4), 1-21.
  4. Ariga, J. (2002). Internalizing Environmental Quality in a Simple Endogenous Growth Model. Working Paper, Department of Agricultural and Resource Economics University of Maryland Collge Park, MD 20742.
  5. Asako, K. (1980). Economic Growth and Environmental Pollution under the Max‐Min Principle. Journal of Environmental Economics and Management, 7(3), 157‐183.
  6. Asgharpour, H., & Mousavi, S. (2009). Kuznets Environmental Hypothesis Test: Application of Integrated Consolidation Technique. Quarterly Journal of Economics, 1(3), 1-19. (In Persian).
  7. Bartoszczuk, P. (2005). Optimisation of Consumption with Emission. Paper presented at the 23th, International Conference of the System Dynamics Soci ety, July 17‐21, in Boston, MA, USA.
  8. Beckerman, W. (1992). Economic growth and the environment: Whose growth? Whose environment?. World Development, 20(4), 481–496.
  9. Behbudi, D. and Sojoodi, S. (2010). Environment and Sustainable Economic Growth: A Case Study of Iran. Economical Modeling, 4(12), 1-18. (In Persian).
  10. Bender, D. (1976). Makrooekonomik des Umweltschutzes (Macroeconomics of environmental protection). Vandenhoeck & Ruprecht, Goettingen.
  11. Bijgaart, I. and Smulders, S. (2014). Business Cycles and Environmental  policy, Give the Dirty Firms a Break. Tilburg University Department of Economics, Center, and TSC.
  12. Bretschger, L., Vinogradova, A. (2019). Best policy response to environmental shocks: Applying a stochastic framework. Journal of Environmental Economics and Management, 97, 23-41
  13. Buchholz, Wand Cansier, D. (1980). Modelle oekologisch begrenzten Wachstums. ZeitschriftfuerWirtschafts­ und Sozialwissenschaften 100: 141‐161.
  14. Cropper, M. L. (1980). Pollution Aspects of Nuclear Energy Use. Journal of Environmental Economics and Management, 7, 334‐352.
  15.  Clemens, C. and Soretz, S. (1997). Welfare Effects of Income Taxian in a Model of Stochastic Growth, Presented at the European Annual Meeting of the Econometric Society (ESEM) in Toulouse. August 1997 and at the Jahrestagung des Varies Fur Socialpolitik in Bern September 1997.
  16. Deacon, R, T. and Norman, C, S. (2004). Is the environmental Kuznets curve an empirical regularity?. Escholarship Repository, University of California, Santa Barbara 93106.
  17. Fakhrei E., Mansouri S. (2008). Estimating Longrun Consumption Function Using ARDL Cointegration Metod and Measurement Shortrun Consumption Function in IRAN. Quantitative Economics Quarterly (Former Economic Reviews), 5(2), 23-38. (In Persian).
  18. Fisher, A. C., Krutilla, J. V., & Cicchetti, S. (1972). The Economics of Environmental Preservation: A Theoretical and Empirical Analysis. American Economic Review, 62, 605‐619.
  19. Forster, B. A. (1973). Optimal Consumption Planning in a Polluted Environment. Economic Record, 49, 534-545.
  20. Grossman, G. M. and Helpman, E. (1991). Innovation and Growth in the Global Economy. Cambridge, Mass.
  21. Harati, Javad, Eslamlouyan, Karim, & Qhetemiri, Mohammad Ali, (2012). The Optimal Environmental Tax in a Generalized Growth Model with Clean Technology Diffusion and Environment Quality: the Case of Iran. Journal of Economic Modeling Research, 2(7), 63-83. (In Persian).
  22. Hooshmand, Mahmood, et al. (2008). The Role of Human and Physical Capital in Iranian Economic Growth Using the Autoregresive Distributed lag Model. Quantitative Economics Quarterly (Former Economic Reviews), 5(2), 63-83. (In Persian).
  23. Keeler, E. , Spence, M., & Zeckhauser, R. (1971). The Optimal Control of Pollution. Journal of Economic Theory, 4, 19-34.
  24. Kiarasi, Mehrab, (2007). Optimal Tax Rate and Government Expenditure in the Framework of Three-part Endogenous Growth Model, Iran Model. MA Thesis, University of Isfahan. (In Persian).
  25. Li, Hui, Therese Grijalva, & Robert P. Berrens, (2007). Economic growth and environmental quality: a meta-analysis of environmental Kuznets curve studies. Economics Bulletin, 17(5), 1-11.
  26. Lintunen, Jussi., & Lauri, Vilmi. (2013). On Optimal Emission control– Taxes. Substitution and Business Cycles. Research Discussion Papers 24. Bank of Finland.
  27. Majdzadeh Tabatabaei, S. and Ostadzad, A. (2015). Study of Pollution Abatement Policy by Using Comparative Static Analysis and Endogenous Growth Model: Case Study of Iran Economy. Economical Modeling, 9(29), 85-105. (In Persian).
  28. Martinez, Z. &  Bengochea M. A. (2003).  Testing for an Environmental Kuznets Curve in Latin-American Countries. Revista de Ana'lisis Econo'mico, 18(1), 3-26.
  29. Meadows, H. D. et al. (1972). The Limits to Growth, A Report for the Club of Rome. New York.
  30. Mohtadi, H. (1996). Environment, Growth and Optimal Policy design. Journal of Public Economics, 63, 119-140.
  31. Mousavi, S., Salmanpour, A. and Shokouhi Fard, S. (2017).The impact of economic growth, energy consumption and financial development on the environment pollution in Iran during 1986 -2016. Journal of Environmental Scienses Stadies, 2(1), 111-120. (In Persian).
  32. Nahidi, M., Salmanpour, A. & Shkouhi Fard, S. (2018). Theoretical and Empirical Analysis of the Kuznetz Pollution Curve in Iran during the Period of 1395-1365. Environment, 3(59), 29-46. (In Persian).
  33. Ostadzad, A. (2012). Determining the Optimal Contribution of Renewable Energy in a Sustainable Growth Model: The Case of Iran. MA Thesis, Shiraz University. (In Persian).
  34. Ostadzad, A. abd Bahlouli, P. (2015). The Impact of Renewable Energy on the Environmental Kuznets Curve in Iran. Applied Theories of Economics, 2(2), 127-154. (In Persian)
  35. Pajooyan J, & Moradhasel N. (2007). Assessing the relation between economic growth and air pollution. The Economic Research, 7(4), 141-160. (In Persian).
  36. Pourkazemi, M. & Ebrahimi, I. (2008). Investigation of Environmental Kuznets Curve in the Middle East. Iranian Economic Research, 10(34), 57–71. (In Persian).
  37.  Romer, P. A. (1990). Endogenous Technological Change. Journal of Politi cal Economy, 98, 71‐102.
  38. Samadi, A. & et al. (2019). Optimal Environmental Policy, Uncertainty and Institutional Quality: The Case of Iran. The Economic Research, 19(1), 53–82. (In Persian).
  39. Shahbaz, M., Lean, H, H. & Shahbaz Sh, M. (2010). Environmental Kuznets Curve and the Role of Energy Consumption in Pakistan. Development Research Unit, Discussion Paper DEVDP 10/05.
  40. Soretz, s. (2003). Stochastic Pollution and Environmental Care in Endogenous Growth Model. The Manchester School, 71(4), 448-469.
  41. Stern, D. (2004). The Rise and Fall of the Environmental Kuznets Curve. World Development, 32(8), 1419–1439.
  42. Strom, S. (1973). Economic Growth and Biological Equilibrium. Swedish Journal of Economics, 75, 64‐75.
  43. Tsujimura, M. (2020). Pollution reduction policies and their associated costs under uncertainty. The Social Sciences, 50(2), 19-41.
  44. Zibaei, M. & Sheykh Zeynaldin, A. (2009). Environmental diversity and economic growth: A cross-sectional analysis of the country (with emphasis on developing countries). Journal of Environmental Stadies, 34(49), 61-79. (In Persian).