دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 25، تابستان 1399 
6. تاثیر شوک‌های سیاست پولی بر پویایی قیمت گروه‌ کالاهای صنعتی منتخب در ایران

صفحه 129-154

آرش کتابفروش بدری؛ اکبر میرزاپور باباجان؛ بیت اله اکبری مقدم


9. ریسک سیستمی و صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک

صفحه 199-222

جعفر عبادی؛ ناصر الهی؛ سعیده هوشمند گهر