بررسی فرضیه بالاسا- ساموئلسون با تاکید بر فراوانی نسبی نیروی کار ماهر و غیرماهر: کاربردی از رویکرد مارکوف-سوئیچینگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه ولی‏ عصر رفسنجان

2 استادیار اقتصاد دانشگاه ولی عصر رفسنجان

3 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه ولی عصر رفسنجان

چکیده

در پژوهش حاضر، فرضیه بالاسا-ساموئلسون با تاکید بر نسبت نیروی کار ماهر به غیرماهر برای اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور از داده‌های مربوط به دوره زمانی 2016-1973 و از روش غیرخطی مارکوف-سوئیچینگ استفاده شد. با استفاده از آماره اطلاعاتی آکائیک، مدل MSMAH(2)-AR(3) به عنوان مدل بهینه برای بررسی تاثیر بهره‌وری بر نرخ ارز حقیقی برای اقتصاد ایران انتخاب گردید. نتایج نشان داد که تاثیر بهره‌وری بر نرخ ارز حقیقی در دوره زمانی مورد مطالعه قابل تفکیک به دو رژیم بوده، به‌طوری‌که تاثیر بهره‌وری بر نرخ ارز حقیقی در رژیم صفر برابر با 59/0- و در رژیم یک برابر با 84/0- بوده است. بنابراین رژیم صفر، رژیمی است که در آن تاثیر بهره‌وری بر نرخ ارز حقیقی کم و رژیم یک، رژیمی است که در آن تاثیر بهره‌وری بر نرخ ارز حقیقی زیاد است. به ‌طور کلی مشاهده می‌شود که تاثیر بهره‌وری بر نرخ ارز موثر حقیقی برای اقتصاد ایران که دارای نسبت نیروی کار ماهر به غیرماهر پایین است در هر دو رژیم منفی و معنی‌دار بوده و فرضیه بالاسا-ساموئلسون برقرار نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the Balassa-Samuelson Hypothesis, with an Emphasis on the Relative Abundance of Skilled and Unskilled Labor: A Markov-Switching Approach

نویسندگان [English]

 • Moslem Ansarinasab 1
 • Vahid Farzam 2
 • Azam Asgharinejad 3
1 vali-e-asr rafsanjan
2 assistant professor in economics dean of adminstrative and economics faculty vali asr university rafsanjan
3 valieasr rafsanjan
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the Balassa-Samuelson hypothesis, with an emphasis on the ratio of skilled to unskilled labor. In order to, the Balassa-Samuelson hypothesis was tested using the non-linear Markov-switching method during the period 1973-2016, for Iran economy. Using the Akaike information criterion, MSMAH(2)-AR(3) model was selected as the optimal model, to examine the effect of productivity on the real effective exchange rate. The results showed that the effect of productivity on the real exchange rate was split into two regimes, during the studied period, so that the effect of productivity on the real exchange rate was equal to -0.59 in the regime zero and it was equal to -0.84 in the regime one. So the regime zero is a regime in which the impact of productivity on the real exchange rate is low and the regime one is a regime in which the impact of productivity on the real exchange rate is high. In general, it is observed that the effect of productivity on the real effective exchange rate is negative and significant in both regimes for Iran economy with relative abundance of unskilled labour and the Balassa-Samuelson hypothesis does not hold in any of the two regimes

کلیدواژه‌ها [English]

 • Real exchange rate
 • Labor productivity
 • Balassa–Samuelson effect
 • the ratio of skilled to unskilled labor
 • Markov-Switching
 1. احمدیان بهروز، کسری. (1395). بررسی تاثیر بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ایران: رهیافت مارکوف-سوئیچینگ. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
 2. انصاری‏نسب, مسلم و محمدی, زهرا. (1398). بررسی رفتار غیرخطی نرخ ارز در ایران: شواهدی از الگوی مارکوف سوئیچینگ. بررسی مسائل اقتصاد ایران. 6(1) :40-21.
 3. انصاری‏نسب، مسلم و منظری توکلی، زهرا. (1399) . مدلسازی رفتار مصرف بنزین در ایران مبتنی بر حافظه بلند و تغییر رژیم. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، ۱۶(۶۴) :149-125.
 4. برقی اسکویی، محمدمهدی، عاشوری، ناهید و عاشوری، اکبر. (1395). ‌تأثیر جهانی‌شدن بر شاخص مالیات به هزینه‌های جاری دولت. پژوهشنامه مالیات. 24(30):40-11.
 5. پدرام، مهدی. دهنوی، شدریه. (1392). خودرگرسیون آستانه‌ای و آزمون تئوری برابری قدرت خرید. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 21(68)، 139-158.
 6. پورعبادالهان کویچ, محسن, اصغرپور, حسین, ذوالقدر, حمید. (1393). بررسی رابطه بین قیمت سهام و نرخ ارز در کشورهای صادرکننده نفت: رویکرد هم انباشتگی. سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی. 2(4)، 61-86.
 7. جعفری صمیمی، احمد، طهرانچیان، امیر منصور و قادری، سامان. (1395). اثرات نامتقارن کل‏‏های پولی دیویژیا ‏بر تورم در ایران: رویکرد بیزین روش چرخشی مارکوف. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی. 5(17)، 25-1.
 8. حقیقت، جعفر. جرکانی، حسن. (1385). اثرات بهره‌وری نسبی بخشی و شوک‌های تقاضا بر نرخ واقعی ارز طی دوره 78-1345. نامه مفید. 12(54)، 161-178.
 9. خلیلی عراقی، منصور. گودرزی فراهانی، یزدان. (1393). برابری قدرت خرید و بهره‌وری تولید با رویکرد مدل بالاسا-ساموئلسون در کشورهای منتخب. پژوهشنامه بازرگانی. 18(72)، 185-215.
 10. دیزجی، منیره. موسوی، میرمحمد. (1390). تاثیر بهره‌وری نیروی کار بر نرخ واقعی ارز در ایران. ماهنامه کار و جامعه، 133(1)، 45-55.
 11. رضازاده، علی. (1395). بررسی تاثیر شوک‌های نفتی بر نرخ ارز در ایران: رهیافت غیر خطی مارکوف- سوئیچینگ. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 24(79)، 144-123.
 12. طیبی، سید کمیل. اسماعیلی‌رزی، حسین. (1391). تاثیر بهره‌وری بخشی بر نرخ واقعی موثر ارز در اقتصاد ایران (آزمون اثر بالاسا-ساموئلسون). مجله تحقیقات اقتصادی، 47(2)، 41-60.
 13. فلاحی، فیروز. پورعبادالهان، محسن. بهبودی، داود. محسنی، فخری‌السادات. (1392). بررسی اثرات نامتقارن شوک‌های درآمد نفتی بر تولید در اقتصاد ایران با استفاده از مدل مارکوف- سوئیچینگ. فصلنامه اقتصاد انرژی ایران، 2(7)، 127-103.
 14. قویدل، صالح. فتح‌آبادی، مهدی. رادفر، حمیده. (1395). بررسی اثر بالاسا-ساموئلسون در ایران. فصلنامه اقتصاد پولی و مالی (دانش و توسعه سابق). 23(11)، 1-25.
 15. کازرونی، علیرضا. اصغرپور، حسین. محمدپور، سیاوش. بهاری، صابر. (1391). اثرات نامتقارن نوسانات نرخ واقعی ارز بر رشد اقتصادی در ایران: رهیافت مارکوف-سوئیچینگ. بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، 12 (8)، 5-26.
 16. هاشم‌پور، زینب. (1391). برآورد نرخ حقیقی ارز در کشورهای عمده صادرکننده نفت (2005-1970). فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، 16(3)، 85-108.

 

 1. Ahmadian Behrooz, K. (2016). Investigating the Impact of Foreign Debt on Iran's Economic Growth: Markov-Switching Approach. Master thesis, Tabriz University, Tabriz (In Persian).
 2. Ansarinasab, M., Manzari Tavakoli, Z. (2020). Modeling Gasoline Consumption Behaviors in Iran Based on Long Memory and Regime Change. Quarterly Energy Economics Review, 16(64), 125-149 (In Persian).
 3. Ansarinasab, M., Mohammadai, Z. (2019). Investigation of Nonlinear Exchange Rate Behavior in Iran: Evidence from Markov Switching Model. Comparative Economics, 6(1), 21-40 (In Persian).
 4. Apergis, N. (2013). The domestic Balassa–Samuelson effect of inflation for the Greek economy. Applied Economics, 45(23), 3288-3294.
 5. Balassa, B. (1964). The Purchasing Power Parity Doctrine: A Reappraisal. Journal of political Economy, 72(6): 584–596.
 6. Barghi Oskui, M., Ashouri, N., & Ashouri, A. (2016). Globalization Impact on Government’s Tax revenues to its Current Expenditures (T/G) Index. Iranian National Tax Administration (INTA), 24(30), 11-40 (In Persian).
 7. Bodart, V., & Carpantier, J. F. (2016). Real exchange rates and skills. Journal of International Money and Finance, 67, 305-319.
 8. Boero, G., Mavromatis, K., & Taylor, M. P. (2015). Real exchange rates and transition economies. Journal of international Money and Finance, 56, 23-35.
 9. Bordo, M. D., Choudhri, E. U., Fazio, G., & MacDonald, R. (2017). The real exchange rate in the long run: Balassa-Samuelson effects reconsidered. Journal of International Money and Finance, 75, 69-92.
 10. Cardi, O., & Restout, R. (2015). Imperfect mobility of labor across sectors: a reappraisal of the Balassa–Samuelson effect. Journal of International Economics, 97(2), 249-265.
 11. Choudhri, E. U., & Schembri, L. L. (2014). Productivity, commodity prices and the real exchange rate: The long-run behavior of the Canada–US exchange rate. International Review of Economics & Finance, 29, 537-551.
 12. Christopoulos, D. K., Gente, K., & León-Ledesma, M. A. (2012). Net foreign assets, productivity and real exchange rates in constrained economies. European Economic Review, 56(3), 295-316.
 13. Dizaji, M., Mousavi, M. (2011). The effect of labor productivity on the real exchange rate in Iran, Journal of Labor and Society, 133(1), 45-55 (In Persian).
 14. Doan, T. H. T., & Gente, K. (2014). Real exchange rate and productivity in a specific-factor model with skilled and unskilled labour. Journal of Macroeconomics, 40, 1-15.
 15. Fallahi, F., & Rogriguez, G. (2007). Using Markov-switching models to identify the link between unemployment and criminality. Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
 16. Fallahi, F., Pourebadolahan, M., Behboudi, D., Moheseni, F. (2013). The Asymmetric Effects of Oil Revenue Shocks on Output in Iran Using Markov - Switching Approach. Iranian Energy Economics, 2(7), 103-127 (In Persian).
 17. Ghavidel, S., Fathabadi, M., Radfar, H. (2016). Study of Balasa-Samuelson effect in Iran. Two Quarterly Journal of Monetary and Financial Economics, 26(17), 1-25 (In Persian).
 18. Haghighat, J., Jarkani, H. (2006). The effects of relative productivity and demand shocks on the real exchange rate during the period (1378 - 1345). Nameh Mofid Journal, 12(54), 16-178 (In Persian).
 19. Hamilton, J. D. (1994). Time series analysis (Vol. 2). Princeton: Princeton university press.
 20. Hashempour Z. (2011). Estimating Equilibrium Exchange Rates for Major Oil Exporting Countries, 1970-2005. The Journal of Planning and Budgeting. 16 (3), 85-108 (In Persian).
 21. Imai, H. (2010). Japan's inflation under the Bretton Woods system: How large was the Balassa–Samuelson effect?. Journal of Asian Economics, 21(2), 174-185.
 22. Iyke, B. N., & Odhiambo, N. M. (2017). An empirical test of the Balassa-Samuelson hypothesis: Evidence from eight middle-income countries in Africa. Economic Systems, 41(2), 297-304.
 23. Jafari Samimi, A., tehranchyan, A., ghaderi, S. (2016). Asymmetric Effect of Divisia Monetary Aggregates on Inflation in Iran: Bayesian Approach of Markov Switching Method. Journal of Applied Economics Studies in Iran, 5(17), 1-25 (In Persian).
 24. Kazeroni A, Asgharpur H, Mohammadpoor S, Bahari S. (2012). The Asymmetric Effects of Real Exchange Rate Fluctuations on the Economic Growth of Iran: Markov – Switching Approach. Journal of Economic Issues and Policies. 12 (8), 5-26 (In Persian).
 25. Khalili araghi, M., Godarzi Farahani, Y. (2014). Purchasing Power Parity and Productivity with Balassa – Samuelson Approach in Selected Countires. Iranian Journal of Trade Studies, 18(72), 185-215 (In Persian).
 26. Krolzig, H. M. (1997), Markov-Switching Vector Autoregressions: Modelling, Statistical Inference, and Application to Business Cycle Analysis, Springer- verlag.
 27. Kumah, F. Y. (2007). A markov-switching approach to measuring exchange market pressure (No. 7-242). International Monetary Fund.
 28. Lopcu, K., Dülger, F., & Burgaç, A. (2013). Relative productivity increases and the appreciation of the Turkish lira. Economic Modelling, 35, 614-621.
 29. Pedram, M., & dehnavi, S. (2014). Threshold Auto Regression and Purchase Power Parity Test. Journal of Economic Research and Policies, 21(68):139-158 (In Persian).
 30. Pourebadolahan, M., Asgharpour, H., Zolghadr, H. (2015). Examining Relationship between Stock Prices and Exchange Rate in Oil-Exporting Countries. Economic Development Policy, 2(4), 61-86 (In Persian).
 31. Qian, G. U. O. (2010). The Balassa–Samuelson model of purchasing power parity and Chinese exchange rates. China Economic Review, 21(2), 334-345.
 32. Rezazadeh, A. (2016). The impact of oil shocks on exchange rate in Iran: A Markov-switching approach. 24 (79), 123-144 (In Persian).
 33. Salvatore, D. (2013). International economics (p. 426). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
 34. Samuelson, P.A. (1964). Theoretical notes on trade problems. Review of Economics and Statistics, 46(2): 145–154.
 35. Tayebi, S., Esmaeili Razi, H. (2012). Effect of Sector Productivity on Iran's Real Effective Exchange Rate (A Test on Balassa-Samuelson Effect). Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi), 47(2), 41-60 (In Persian).
 36. Voinea, L. G. (2013). The purchasing power parity: Evidence from the great financial crisis. Madrid, Spain Complutense, University of Madrid.
 37. Wang, W., Xue, J., & Du, C. (2016). The Balassa–Samuelson hypothesis in the developed and developing countries revisited. Economics Letters, 146, 33-38.