ریسک سیستمی و صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه تهران

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه مفید

3 دکتری اقتصاد دانشگاه مفید

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی و مطالعه ریسک سیستمی در میان صندوق‌های سرمایه‏گذاری مشترک در بازار سرمایه ایران است. برای بررسی ساختار همبستگی بازدهی روزانۀ خالص ارزش دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در دورۀ زمانی 1/01/1390 تا 1/01/1399 ازمدل گارچ چند متغیره و روش همبستگی شرطی ثابت و پویا استفاده شده‌است. نتایج این مطالعه بیانگر آن است که شواهد سرایت و ریسک سیستمی در میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک وجود دارد. براساس نتایج برآورد مدل همبستگی شرطی پویا با توجه به مثبت بودن ضریب دلتا (δ) انتظار می‌رود همبستگی شرطی در میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری به دنبال بروز شوک در سری بازدهی‌های آن‌ها افزایش یابد. همچنین از آنجا که ضریب گاما (γ) در سطح 5 درصد معنی‌‌دار و میزان قابل توجهی بوده است، انتظار می‌رود که عبور از شرایط نا‌اطمینانی و نوسانی زمان‌بر باشد. لذا در این مقاله راهکار‌های مدیریتی و سیاست‌های احتیاطی تنظیمی برای کنترل و پیشگیری ریسک سیستمی بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Systemic Risk and Mutual Fund

نویسندگان [English]

  • jafar ebadi 1
  • naser elahi 2
  • saeedeh hooshmand 3
1 associate /Tehran University
2 associate /Qom university
3 researcher/ ITSR
چکیده [English]

The main purpose of this article is to study the transmission of systemic risk from a particular mutual fund to the rest of the mutual funds in Iran Capital Market. Applying the multivariate GARCH model with the constant and Dynamic Conditional Correlation method , we examine the correlation structure of daily net return of the mutual fund portfolios during the period from March 21st, 2011 to March 21nd, 2020. We find the hypothesis of the existence of systemic risk in Iran Capital Market cannot be rejected and the results indicate that the mutual funds are subject to the systemic risk. According to the estimation results of the model, in which Delta δ is significantly positive), it is expected that the conditional correlation among mutual funds to increases following the initial shock in their return series. Also, since the significant Gama γcoefficient is less than one but very close to it , we could expect long-lasting shocks and persistent uncertainties. The study suggests some managerial solutions for developing a prudential regulation policy to prevent and control systemic risk and to mitigate its effect. Such solution necessitates the establishment of institutions crucial for capital market development, including rating agencies, asset management companies, investment adviser Institutes, and regulation and regulatory agencies as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • systemic risk
  • contagion
  • Mutual funds
  • Conditional Correlation models