بخشش نوع دوستانه و تأثیر مشوق‌های مالیاتی بر آن موردمطالعه: شهرهای منتخب ایران (1388 تا 1395)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز

2 استاد اقتصاد دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده

هدف این مطالعه بررسی عکس‌العمل کمک‌های خیریه نسبت به مشوق‌های مالیاتی با استفاده از اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم‌شده از طرف اشخاص حقیقی در هشت شهر تبریز، اصفهان، شیراز، ارومیه، مشهد، اهواز، رشت و اراک با استفاده از داده‌های پانل طی دوره 1388-1395 است.
نتایج تحقیق مؤید آن است که بین متغیر درآمد افراد، بهای بخشش، سن و بخشش نوع‌دوستانه یک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ یعنی همراه با افزایش درآمد افراد، بهای بخشش و سن، بخشش نوع‌دوستانه افزایش می‌یابد. ازآنجاکه حجم زیادی از مؤدیان مشاغل، در طبقات متوسط و پایین درآمدی قرار دارند و در شرایط فعلی این گروه در مقایسه با گروه پردرآمد قیمت بیشتری برای کمک‌های خیریه پرداخت می‌کنند لذا برای تشویق این گروه باید هزینه یا قیمت کمک کاهش یابد. از طرفی کشش درآمدی 85/0 و کشش بهای بخشش برابر 06/0 است که نشان‌دهنده هماهنگی بین درآمد و قیمت و اثرگذاری آن بر بخشش نوع‌دوستانه است. در ادامه، عکس‌العمل کمک‌های خیریه نسبت به مشوق‌های مالیاتی با استفاده از کشش مالیاتی، نشان‌دهنده آن است که بین متغیر مالیات و بخشش نوع‌دوستانه یک رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The altruistic forgiveness and the impact of tax incentives on it Case Study:Selected Cities of Iran (2009-2016)

نویسندگان [English]

  • Ahmad Assadzadeh 1
  • Mohammadali motefakkerazad 2
  • Kaveh Hoghooghi 3
1 Faculty of Economics, University of Tabriz
2 faculty of economy
3 Tabriz University
چکیده [English]

The purpose of this study is to examine the response of charity to tax incentives using tax returns submitted by real individuals. Since governments use tax incentive policies to attract voluntary contributions from the private sector to reduce costs, in this study, it has been tried while addressing the concept of altruistic forgiveness and tax incentives, the altruistic forgiveness in the moral economy and the effect of tax incentives on it to be investigated by using panel data during the period of 2009-2016 in eight cities of Tabriz, Isfahan, Shiraz, Urmia, Mashhad, Ahvaz, Rasht and Arak. The results of the research confirm that there is a positive and significant relationship between the income of individuals, the giving cost and age with altruistic forgiveness; this means that by increasing the income of individuals, the giving cost and age, altruistic forgiveness increases. Since a large number of job-seekers are in the middle and lower income classes and in the current situation, this group pays more for charity than the high-income group, so the cost or the price of aid should be reduced to encourage this group. On the other hand, income elasticity is 0.85 and the elasticity of giving cost is 0.06 which reflects the coordination between income and price and its effect on altruistic forgiveness. In the following, the response of charity to tax incentives using tax elasticity indicates that there is a negative and significant relationship between the tax and altruistic forgiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tax incentive
  • Altruistic forgiveness
  • Moral economy
  • Giving price