تخصیص درآمد و هزینه در بودجه‌ریزی عملیاتی دانشگاه‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشجوی دکترای مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

چکیده

طی چند سال اخیر، اصرار زیادی بر استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی به منظور هدفمند نمودن فعالیتهای دستگاههای اجرایی دولت وجود داشته‌است. دانشگاه‌ها نیز بعنوان یکی از دستگاههای اجرایی در نظام مالی دولت مکلف شده‌اند که بودجه‌ریزی عملیاتی را پیاده نمایند. یکی از اهداف اصلی نظام بودجه‌ریزی عملیاتی پاسخگو نمودن زیر بخشها و همچنین توزیع متناسب بودجه بین آنها از طریق تخصیص درآمد و هزینه می‌باشد. در این مقاله با استفاده از مفهوم تئوری بازیها روشی برای تخصیص بودجه به زیر مجموعه‌ها در یک دانشگاه ارائه می‌شود. به طور مشخص‌تر، تخصیص بودجه به شکل یک بازی مشارکتی مدل می‌گردد که دانشکده‌ها بازیگران آن می‌باشند و تابع ویژگی ارزش میزان عایدی را نشان می‌دهد. ابتدا، از مفهوم هسته برای تخصیص استفاده می‌گردد که موجب حفظ منافع همه بازیگران و ادامه فعالیت در دانشگاه گردد. سپس، و با توجه به امکان عدم وجود هسته، از مفهوم نوکلئوس برای کمینه کردن نارضایتی احتمالی بازیگران استفاده می‌شود. در نهایت، روش نوین ارائه شده در مقاله در یک دانشگاه اجرا می‌گردد که نتایج به دست آمده تا حدود زیادی با انتظارات خبرگان منطبق بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Cost and Revenue Allocation in Universities' Operational Budgeting

نویسندگان [English]

  • Masoud Talebian 1
  • Anolfazl Shafaei 2
1 Graduate School of Management and Economics, Sharif University of Technology
2 Industrial Engineering, Sharif University of Technology
چکیده [English]

In recent years, there has been a strong push to establish operational budgeting to set clear goals for activities in government agencies. Thus, universities, as executive agencies in the governmental financial system, are obligated to implement operational budgeting. One of the main objectives for imposing operational budgeting is making the subunits responsible as well as a fair distribution of budget through cost and revenue allocation. A game theory approach is presented for a better allocation of budget to sub-sectors in a university. More precisely, budget allocation is modeled as a co-operative game with departments as the players where their benefits form the characteristic function. First, the core concept is applied for the allocation, so all players’ interests are saved to guarantee the continuation of their collaboration. Then, regarding the possibility of no-existence of the core, the nucleolus is applied to minimize the players’ dissatisfaction. Finally, the novel suggested method in the paper is applied in a university where the results are per experts’ expectations to a good amount.

کلیدواژه‌ها [English]

  • game theory
  • Coalitional Games
  • Core
  • Nucleolus