تخصیص درآمد و هزینه در بودجه‌ریزی عملیاتی دانشگاه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشجوی دکترای مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

طی چند سال اخیر، اصرار زیادی بر استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی به منظور هدفمند نمودن فعالیتهای دستگاههای اجرایی دولت وجود داشته‌است. دانشگاه‌ها نیز بعنوان یکی از دستگاههای اجرایی در نظام مالی دولت مکلف شده‌اند که بودجه‌ریزی عملیاتی را پیاده نمایند. یکی از اهداف اصلی نظام بودجه‌ریزی عملیاتی پاسخگو نمودن زیر بخشها و همچنین توزیع متناسب بودجه بین آنها از طریق تخصیص درآمد و هزینه می‌باشد. در این مقاله با استفاده از مفهوم تئوری بازیها روشی برای تخصیص بودجه به زیر مجموعه‌ها در یک دانشگاه ارائه می‌شود. به طور مشخص‌تر، تخصیص بودجه به شکل یک بازی مشارکتی مدل می‌گردد که دانشکده‌ها بازیگران آن می‌باشند و تابع ویژگی ارزش میزان عایدی را نشان می‌دهد. ابتدا، از مفهوم هسته برای تخصیص استفاده می‌گردد که موجب حفظ منافع همه بازیگران و ادامه فعالیت در دانشگاه گردد. سپس، و با توجه به امکان عدم وجود هسته، از مفهوم نوکلئوس برای کمینه کردن نارضایتی احتمالی بازیگران استفاده می‌شود. در نهایت، روش نوین ارائه شده در مقاله در یک دانشگاه اجرا می‌گردد که نتایج به دست آمده تا حدود زیادی با انتظارات خبرگان منطبق بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Cost and Revenue Allocation in Universities’ Operational Budgeting

نویسندگان [English]

 • Masoud Talebian 1
 • Abolfazl Shafaei 2
1 Graduate School of Management and Economics, Sharif University of Technology
2 Industrial Engineering, Sharif University of Technology
چکیده [English]

In recent years, there has been a strong push to establish operational budgeting to set clear goals for activities in government agencies. Thus, universities, as executive agencies in the governmental financial system, are obligated to implement operational budgeting. One of the main objectives for imposing operational budgeting is making the subunits responsible as well as a fair distribution of budget through cost and revenue allocation. A game theory approach is presented for a better allocation of budget to sub-sectors in a university. More precisely, budget allocation is modeled as a co-operative game with departments as the players where their benefits form the characteristic function. First, the core concept is applied for the allocation, so all players’ interests are saved to guarantee the continuation of their collaboration. Then, regarding the possibility of no-existence of the core, the nucleolus is applied to minimize the players’ dissatisfaction. Finally, the novel suggested method in the paper is applied in a university where the results are per experts’ expectations to a good amount

کلیدواژه‌ها [English]

 • Game Theory
 • Coalitional Games
 • Core
 • Nucleolus
 1.  

  1. آذر، عادل، امینی، محمدرضا، و احمدی، پرویز (1392). مدل بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد استوار فازی. پژوهشهای مدیریت ایران، 17(4)، 65-95.

  2. آذر، عادل، امینی، محمدرضا، و احمدی، پرویز (1393). استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی فازی در بودجه‌ریزی دانشگاهی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 17(2)، 1-24.

  3. آذر، عادل، دولت‌خواهی، کسری، و گودرزی، غلامرضا (1394). ارائه مدل مفهومی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد. چشم انداز مدیریت دولتی، (24)، 15-33.

  4. اشرف‌زاده، شکوفه‌سادات، رزمی، سیدمحمدجواد، لطفعلی‌پور، محمدرضا، و فیضی، مهدی (1395). بررسی نرخ وصول در قراردادهای مشارکتی و بازدهی ثابت با استفاده از نظریه بازی‌ها. فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد، 3(4)، 1-20.

  5. پورعلی، محمدرضا، و کاکوان، سعیده (1395). امکان سنجی استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل. حسابداری مدیریت، 9(28)، 97-118.

  6. حیدری، علی، امیری، مجتبی، و جمور، حسین (1397). نقش عوامل درون‌سازمانی در پیاده‌سازی نظام بودجه‌ریزی عملیاتی: رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری (مورد مطالعه: شهرداری تهران). اقتصاد مدیریت شهری، (24)، 117-133.

  7. رضائی، مهدی (1395). الزامات بودجه‌ریزی عملیاتی در ایران. فصلنامه پژوهشحقوقعمومی، 18(51)، 55-79.

  8. عبدلی، قهرمان (1396). نظریه بازی‌ها و کاربردهای آن  (بازی‌های اطلاعات ناقص، تکامی و همکارانه). تهران، سمت.

  9. عزتی، میترا (1387). مروری بر تجربیات کاربرد بودجه ریزی عملیاتی در نظام آموزش عالی برخی از کشورهای جهان. دوفصلنامه برنامه و بودجه، (106)، 155-185.

  10. قلی‌زاده، محمدحسن، و کهن‌ورز، امیر (1394). الزامات بودجه‌ریزی عملیاتی در نظام آموزش عالی کشور. فصلنامه پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی، 21(1)، 39-59.

  11. نگین تاجی، زریر، و فرمان‌زاده، اکبر (1394). تدوین الگوی بهینه بودجه بندی سازمان فنی و حرفه‌ایی کشور. فصلنامه مد‌‌‌ل‌سازی اقتصادی، 9(29)، 125-141.

  12. ولی‌پورخطیر، محمد، آذر، عادل، و امینی، محمدرضا (1396). بودجه ریزی بر مبنای عملکرد استوار-فازی، رویکردی تعالی محور در مدل‌سازی بودجه بیمارستان‌ها. پژوهشهای مدیریت در ایران، 21(2)، 179-198.

  1. Ashrafzadeh, S., Razmi, S., Lotfalipour, M., & Feizi, M. (2017). Investigation of profit-loss sharing and fixed-return contracts recovery rate using game theory approach. Applied Theories of Economics, 3(4), 1-20. (In Persian)
  2. Azar, A., Amini, M., & Ahmadi, P. (2014). Applying fuzzy goal programming in university budgeting. IRPHE, 20(2), 1-24. (In Persian)
  3.  Azar, A., Amini, M., & Ahmadi, P. (2013). Robust fuzzy performance based budgeting model an               approach to managing the budget allocation risk - case study: Tarbiat Modares University.                       Management Research in Iran, 6(4), 15-33. (In Persian)
  4. Azar, A., Dolatkhahi, K., & Godarzi, Gh. (2015). Performance based budgeting conceptual model. Public Administration Prespective, 17(4), 65-95. (In Persian)
  5. Dong, M., Lan, T., & Zhong, L. (2014). Rethink energy accounting with cooperative game theory. In the Proceedings of the 20th annual international conference on Mobile computing and networking.
  6. Edward, A. (2012). Ranking games and gambling: when to quit when you're ahead. Operations Research, 60(5), 1229-1244.
  7. Engevall, S., & Gothe-Lundgren, M. (2004). The hetrogeneous vehicle-routing game. Transportation Science, 38(1), 71-85.
  8. Ezzati, M. (2008). Applying performance indicators on financial recourses allocations, i.e. performance budgeting, in higher education systems of some countries. The Journal of Planning and Budgeting, 13(1), 155-185. (In Persian)
  9. Ferreri, L., & Cowen, S. (1993). The university budget process: a case study. Nonprofit Management and Leadership, 3(3), 299-311.
  10. Gallego, G., & Talebian, M. (2014). Ommissions and sales targets under competition. Management Science, 60(9), 2180-2197.
  11. Abdoli, Gh. (2017). Games theory and it's applications (incomplete information, evolutionary and cooperative games). Tehran: SAMT. (In Persian)
  12. Gholizadeh, M., & Kohanvarz, A. (2015). Operational budgeting requirements in Iran's higher education system. IRPHE, 21(1), 39-59. (In Persian)
  13. Heydari, A., Amiri, M., & Jamour, H. (2018). The role of internal organizational factors in implementing the budgeting system based on performance: an interpretative structural modeling approach (case: Tehran Municipality). Journal of Urban Economics and Management, 6(24), 117-133. (In Persian)
  14. Katok, E., & Wambach, A. (2008). Collusion in dynamic buyer-determined reverse auctions. Management Science, 1-27.
  15. Lemaire, J. (1984). An app ication of game theory: cost allocation. ASTIN Bulletin: The Journal of the IAA, 14(1), 61-81.
  16. Negintaji, Z., & Zamanzadeh, A. (2015). Optimal budget modeling for technical and vocational training organization. Economical Modeling,  9(29), 125-141. (In Persian)
  17. Netessine, S., & Shumsky, R. A. (2005). Revenue management games: horizontal and vertical competition. Management Science, 51(5), 813-831.
  18. Osborne, M. J. (2004). An introduction to game theory. (3 vol.), New York: Oxford university press.
  19. Pourali, M., & Kakavan, S. (2016). The feasibility of the establishment of performance budgeting in Babol University of Medical Sciences and Health Service. Management Accounting, 9(28), 97-118. (In Persian)
  20. Rezaei, m. (2016). Legal requirements of Performance budgeting in Iran. Public Law, 18(51), 55-81. (In Persian)
  21. Tijs, S. H., & Driessen, T. S. (1986). Game theory and cost allocation problems. Management Science, 32(8), 1015-1028.
  22. Valipour Khatir, M., Azar, A., & Amini, M. (2017). Developing performance based budgeting model: organizational excellence approach. Management Research in Iran, 21(2), 179-198. (In Persian)
  23. Volk, S., Thöni, C., & Ruigrok, W. (2012). Temporal stability and psychological foundations of cooperation preferences. Journal of Economic Behavior & Organization, 81(2), 664-676.
  24. Wang, D. (2019). Performance-based resource allocation for higher education institutions in China. Socio-Economic Planning Sciences, (65), 66-75.