دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 26، پاییز 1399 
8. تحلیل فضایی تاثیر تمرکززدایی مالی بر فقر، مطالعه استا‌ن‌های کشور

صفحه 185-214

10.22034/ecoj.2020.12232

شیوا علیزاده؛ محمد علیزاده؛ وحید شقاقی شهری؛ محبوبه دلفان