بررسی اثر کیفیت نهادی (فساد) و عدم سلطه مالی(استقلال بانک مرکزی) بر سیاست بهینه پولی با استفاده از رویکردهای DSGE و STAR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

3 استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

بررسی سیاست های پولی به عنوان یکی از کانالهای اثرگذار بر متغیرهای کلان اقتصادی از مسائل مهم در اقتصاد است. در این پژوهش اثر استقلال بانک مرکزی بر سیاست های پولی با توجه به وضعیت کیفیت نهادی (فساد) دنبال می شود. در تحقیق حاضر با استفاده از مدل غیرخطی خودرگرسیون با انتقال ملایم (STAR) اثر فساد بر سیاست پولی با توجه به سطوح مختلف استقلال بانک مرکزی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج، علاوه بر تأیید رابطه غیرخطی میان شاخص استقلال بانک مرکزی ایران و رشد حجم پول، نشان می دهد که افزایش درجه استقلال بانک مرکزی باعث کاهش رشد حجم پول شده است. در بخش دوم تحقیق با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) به تعیین رفتار بهینه سیاست بهینه پولی پرداخته شده است. نتایج نشان میدهد سلطه مالی، ضریب سیاست بهینه را کوچکتر میکند و بیشترین قدرت تثبیت کنندگی سیاست بهینه پولی در حالت استقلال کامل سیاست پولی رخ می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of institutional quality (corruption) and lack of financial dominance (central bank independence) on optimal monetary policy using DSGE and STAR approaches

نویسندگان [English]

 • maryam ghadimi 1
 • mahnaz rabiei 2
 • abdolah davani 2
 • Abolfazl Shahabadi 3
1 Islamic Azad University,Tehran South Branch,Tehran,Iran
2 Assistant Professor of Economics and Faculty member of Islamic Azad University,Tehran South Branch.Tehran,Iran
3 Professor of Economics and Faculty member of Social& Economic Department,Alzahra University,Tehran,Iran
چکیده [English]

Examining monetary policy as one of the channels affecting macroeconomic variables is one of the important issues in the economy. In the present study, using the non-linear model of auto regression with gentle transfer (STAR), the effect of corruption on monetary policy with respect to different levels of independence of the Central Bank of Iran has been investigated. The results, in addition to confirming the non-linear relationship between the independence of the Central Bank of Iran and the growth of money supply, show that increasing the degree of independence of the Central Bank has reduced the growth of money supply. In the second part , optimal behavior of optimal monetary policy is determined using the Stochastic Dynamic General Equilibrium (DSGE) model. The results show that fiscal dominance reduces the coefficient of optimal policy and the greatest stabilizing power of optimal monetary policy occurs in the state of complete independence of monetary policy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Central Bank Independence (CBI
 • Smooth Transition Autoregressive (STAR)
 • Monetary Policy
 • Corruption
 • Stochastic Dynamic General Equilibrium Model (DSGE)
 1. اکبری، محمد، و شریف­زاده، محمدجواد (1396). تعیین قاعده سیاست پولی بهینه با در نظر گرفتن ارجحیت در مصرف کالاهای داخلی: کاربردی از رویکرد بیزین. فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و الگو سازی، 29(8)، 1-39.
 2. امیری، حسین، و گرجی، ابراهیم (1390). برآورد منحنی فیلیپس با استفاده از مدل­های رگرسیونی انتقال ملایم. فصلنامهتحقیقاتمدلسازیاقتصادی، 1(3)، 169-190.
 3. بهرامی، مهناز (1380). معرفی و ارزیابی استقلال بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی مستقل برای مهار تورم و تثبیت قیمت­ها (با نگاهی اجمالی به مورد ایران). مجله روند، 11(32 و 33)، 79-133.
 4. توکلیان، حسین (1394). سیاست گذاری پولی بهینه، مبتنی بر قاعده و صلاحدیدی در جهت رسیدن به اهداف تورمی برنامه های پنج ساله توسعه: یک رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی. فصلنامه پژوهش های پولی- بانکی، 23، 1-39.
 5. توکلیان، حسین (1393). برآورد درجه سلطه مالی و هزینه های رفاهی آن، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی. فصلنامه پژوهش­های پولی بانکی، 21، 329-359.
 6. توکلیان، حسین، و صارم، مهدی (1396). الگوهای DSGEدر نرم افزار DYNARE، الگوسازی حل و برآورد مبتنی بر اقتصاد ایران. تهران، پژوهشکده پولی و بانکی.
 7. تقوی، مهدی، و صفرزاده، اسماعیل (1388). نرخ بهینه رشد نقدینگی در اقتصاد ایران در چارچوب الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 3(9) ، 77-104.
 8. زمان زاده، حمید، و جلالی نائینی، احمدرضا (1391). الگوسازی سلطه مالی و سیاست مالی در اقتصاد ایران، رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا. فصلنامه پژوهش­های پولی- بانکی، 13، 1-34.
 9. جوان موراشین، افشاری، زهرا، و توکلیان، حسین (1398). سیاست پولی بهینه و بازار کار، یک الگوی پویای تصادفی. مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 25(7)، 25-45.

10.جعفری­صمیمی، احمد و درخشانی­درآبی، کاوه (1394). استقلال بانک مرکزی در ایران: تحلیل نظری و تجربی. فصلنامه پژوهش­های پولی-بانکی، 8(24)، 167-190.

11.جعفری­صمیمی، احمد، منتظری شورکچالی، جلال، و تاتار، موسی (1392). امید به زندگی و رشد اقتصادی در ایران، مدل رگرسیون انتقال ملایم. فصلنامه پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، 13(14) ، 117-128.

12.حاجیان­­پیروز، داود، ابراهیمی­سالاری، تقی، و ملک­الساداتی، سعید (1395). تأثیر نوسانات درآمد نفت بر حجم نقدینگی در ایران در بازه­ زمانی 1391-1396 با استفاده از روش همبستگی پویای شرطی. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 51(12)، 33-66.

13.حیدری، حسن، اصغری، رعنا، و علی­­نژاد، رقیه (1395). بررسی تأثیر فساد اداری بر نرخ تورم در کشورهای منتخب منطقه منا، پژوهش­نامه اقتصاد کلان، 21(11)، 81-104.

14.خادم­علیزاده، امیر (1392). تأثیر بازار سرمایه بر رشد اقتصادی در ایران (1390-1370) با استفاده از رویکرد تحلیل مولفه­های اصلی (PCA). فصلنامه پژوهش­نامه اقتصادی، 50(13)، 87-121.

15.خداپناه، مسعود (1394). برآورد شاخص فساد اقتصادی در ایران به روش فازی و بررسی رابطه آن با اقتصاد زیرزمینی با استفاده از آزمون علیت هشیائو. فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق)، 3(12)، 1-25.

 1. 16.  خداویسی، حسن، و وفامند، علی (1392). مقایسه پیش­بینی نرخ ارز بر اساس مدل­های غیرخطی STAR و مدل­های رقیب. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 3(7)، 85-103.

17.رحمانپور، زینال (1392). ارتباط بین سیاست پولی و حکمرانی خوب در ایران و گروه کشورهای منتخب با درآمد متوسط. پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد.

18.رحمانی، مهرداد، و ابونوری، اسمعیل (1394). تأثیر استقلال بانک مرکزی و مقررات احتیاطی کلان، نشریه روند (روند پژوهش­های اقتصادی)، 69(22)، 155-187.

19.زراءنژاد، منصور، شهری، زهرا، ابراهیمی، صلاح، و کیانی، پویان (1391). برآورد شاخص فساد اقتصادی در ایران: رویکردMIMIC. مجموعه مقالات همایش ملی جهاد اقتصادی، دانشگاه بابلسر، آبان ماه.

20.زرین­اقبال، حسین، جعفری­صمیمی، احمد و طهرانچیان، امیرمنصور (1397). تأثیر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات تولید و تورم در ایران. فصلنامه پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، 30(8)، 33-54.

21.شاه­آبادی، ابوالفضل، امیری، بهزاد، و ساری­گل، سارا (1395). نهادها و برابری درآمد (مطالعه موردی: کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد). فصلنامه پژوهش­نامه اقتصادی، 61(16)، 155-179.

22.شقاقی­شهری، وحید، و کریم، محمد حسین (1395). اثرات فساد مالی بر درونزایی اقتصاد ایران در راستای سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی. فصلنامه سیاست­های راهبردی و کلان، 4، ویژه­نامه اقتصاد مقاومتی، 63-90.

23.صادقی، حسین، عصاری­آرانی، عباس، و شقاقی­شهری، وحید (1389). اندازه گیری فساد مالی در ایران با استفاده از منطق فازی (رویکرد اقتصادی). پژوهش­نامه اقتصادی، 174(10)، 139-174.

24.صادقی، سیدکمال، و فشاری، مجید (1390). بررسی تأثیر شاخص ادراک فساد بر نرخ تورم مطالعه موردی: کشورهای منطقه (MENA). فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، 4(1)، 141-158.

25.صمدی، علی حسین، مرزبان، حسین، و ساجدیان­فرد، نجمه (1392). فرارمالیاتی،نرخمؤثرمالیاتورشداقتصادیدرایران: یک الگویرشددرونزا. مجموعه مقالات هشتمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران.

 1. 26.  صمدی، علی حسین، و اوجی­مهر، سکینه (1393). بررسی اثرات غیر خطی سیاست مالی بر مصرف خصوصی ایران در یک الگوی چرخش مارکوف با احتمال انتقال متغیر با زمان. مجله برنامه­ریزی و بودجه، 2، 133-150.

27.عرفانی، علیرضا، و کسائی­پور، ندا (1397). رفتار سیاست پولی طی ادوار تجاری در اقتصاد ایران با رویکرد DSGE، فصلنامه نظریه­های کاربردی اقتصاد، 4، 53-80.

28.عزتی، مرتضی، سیف­، اله­مراد، مهرگان، نادر، و ملکی شهریور، مجتبی (1395)، اثرات کوتاه­مدت و بلند­مدت درآمدهای نفتی بر فساد اقتصادی در ایران. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 2(16)، 73-98.

29.عسگری، بهنام (1389). تاثیر استقلال بانک مرکزی بر نظام مدیریت نقدینگی: مورد مطالعه کشورهای صادرکننده نفت. پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم اقتصادی اصفهان. دانشگاه اصفهان.

30.فرجی­، یوسف، و میرسعیدقاضی، محمد ابراهیم (1384). تأثیر استقلال بانک مرکزی بر کارایی سیاست پولی. مجموعه مقالات شانزدهمین همایش بانکداری بدون ربا، تهران، شهریور ماه، 317-373.

31.قنبری، میترا، و محمدی، تیمور (1395)، سیکل­های سیاسی پولی و رابطه آن با استقلال بانک مرکزی، فصلنامه پژوهش­های پولی-بانکی، سال 9، شماره 30، 567-545.

32.کاکوئی، نصیبه و نقدی، یزدان (1396). رابطه پول و تورم ایران: شواهدی براساس مدل p*. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 2(14)، 135-156.

33.کمیجانی، اکبر، الهی، ناصر، و صالحی رزوه، مسعود (1394). بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر تورم و شکاف تولید در ایران: رویکرد حد آستانه­ای. فصلنامه پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی،21، 61-78.

34.گردشی، راضیه، و غلامی، الهام (1396). بررسی رابطه علیت بین رشد اقتصادی، تورم و توسعه بازار سهام در ایران. فصلنامه اقتصاد کاربردی، 22(7)، 11-21.

35.متوسلی، محمود، ابراهیمی، ایلناز، شاه­مرادی، اصغر، و کمیجانی، اکبر (1389). طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادر کننده نفت. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، 4، 87-116.

 1. 36.  محدث، فخری (1389). روش تحلیل مولفه­های اساسی و بررسی عوامل مطالعه موردی: استخراج شاخص قیمت دارایی­ها و بررسی اثر آن بر تورم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. اداره بررسی­های اقتصادی، 41(19)، 1-50.

37.محمد­روشنی، حمید (1394). اثر درآمدهای نفتی بر نقدینگی ایران: با تأکید بر نقش صندوق ذخیره ارزی. فصلنامه پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، 23(6)، 59-74.

38.مشیری، سعید، باقری­پرمهر، شعله، و موسوی­نیک، هادی (1390). بررسی درجه تسلط مالی در اقتصاد ایران در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی. فصلنامه پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، 5، 69-90. 

39.محمدپور اولی­کندی، علی (1396). نقش کنترل فساد در اثرگذاری سیاست­های پولی و مالی در کشورهای منطقه منا. پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد دانشگاه ارومیه.

40.هادیان، ابراهیم، و اوجی­مهر، سکینه (1392). بررسی رفتار شاخص فشار بازار ارز در اقتصاد ایران با استفاده از یک الگوی خودرگرسیو با انتقال ملایم (STAR). فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 10(3)، 247-266.

 1. Acemoglu, D. (2008). Introduction to modern economic growth. Arizona, USA: Princeton University Press.
 2. Agoba, A. M., Abor, J. Y., Osei, K. A., & Sa-Aadu, J. (2019). Do independent central banks exhibit varied behaviour in election and non-election years? The case of fiscal policy in Africa. Journal of African Business, 3(1), 1-21.‏
 3. Akbari, M., & Sharifzade, M.J. (2017). Determining the Optimal Monetary Policy Rule with Respect to Home Bias in Consumption: Application of Bayesian Approach. Quarterly Journal of economics and modeling, 8(29), 1-39 (In Persian).
 4. Akhtar, M. A. (1995). Monetary policy goals and central bank independence. PSL Quarterly Review, 48(195), 423-439.
 5. Alesina, A. (1988). Macroeconomics and politics. NBER Macroeconomics Annual, 3(2), 13-52.‏
 6. Alesina, A., & Summers, L. H. (1993). Central bank independence and macroeconomic performance: Some comparative evidence. Journal of Money, Credit and Banking, 25(2), 151-162.
 7. Amiri, H., & Gorji, E. (2011). Estimation of Philips Curve with Regression Models of Smooth Transition. Quarterly Journal of economic modeling research, 3(1), 169-190 (In Persian).‏
 8. Asghari, B. (2010). The Impact of Central Bank Independence on the Liquidity Management System: Case study of oil exporting countries. Master Thesis in Isfahan Economics, University of Esfahan (In Persian).
 9. Bade, R., & Parkin, M. (1988). Central bank laws and monetary policy. London, ON: Department of Economics, University of Western Ontario.
 10.  Bahrami, M. (2015). Introduce and evaluate the independence of the central bank in order to implement an independent monetary policy to curb inflation and stabilize prices, (With a brief overview of Iran). (2001). Journal of Ravand, 32, 33(11), 133-79 (In Persian).
 11.  Cavoli, T., & Wilson, J. K. (2015). Corruption, central bank (in) dependence and optimal monetary policy in a simple model. Journal of Policy Modeling, 37(3), 501-509.‏
 12.  Cukierman, A., Edwards, S., & Tabellini, G. (1992). Seigniorage and political instability. American Economic Review, 82(3), 537-555.‏
 13.  Dimakou, O. (2015). Bureaucratic corruption and the dynamic interaction between monetary and fiscal policy. European Journal of Political Economy, 40, 57-78.‏
 14.  Eijffinger, S. C., & De Haan, J. (1996). The political economy of central-bank independence.
 15.  Erfani, A., & Kasaipour, N. (2019).  The behavior of monetary policy during the Business Cycle in the Iran Using DSGE Model. Quarterly Journal of Applied economic theories, 4(5), 53-80 (In Persian).
 16.  Ezati, M., Seif, A.M., Mehregan, N., & Maleki, M. (2016). Short-term and long-term effects of oil revenues on economic corruption in Iran. Quarterly Economic Journal of Research (Sustainable Growth and Development), 2(16), 73-98 (In Persian).
 17.  Faraji, y., & Mirsaeed ghazi, M.M. (2005). The Impact of Central Bank Independence on the Efficiency of Monetary Policy. Proceedings of the 16th Interest Free Banking Conference, Tehran, September, 317-373 (In Persian).
 18.  Fakhry, M. (2012). The calculation of asset price index and analysis of its effect on inflation. Trend (trend of economic research), 41(19), 1-50 (In Persian).
 19.  Gardeshi,­ R., & Gholami, E. (2017). Investigating the casual relationship between economic growth, inflation and stock market development in Iran. Quarterly Journal of applied economic, 22(7), 11-21 (In Persian).
 20.  Ghanbari, M., & Mohamadi, T. (2016). Monetary political cycles and its relationship with central bank independence. Quarterly Journal of monetary banking research, 30(9), 545-567 (In Persian).
 21.  Ghosh, S., & Neanidis, K. C. (2017). Corruption, fiscal policy, and growth: a unified approach. The BE Journal of Macroeconomics, 17(2),1-42.
 22. ‏ Grilli, V., Masciandaro, D., & Tabellini, G. (1991). Political and monetary institutions and public financial policies in the industrial countries. Economic policy, 6(13), 341-392.‏
 23.  Gutierrez, M. E. (2003). Inflation performance and constitutional central bank independence: evidence from Latin America and the Caribbean (No. 3-53). International Monetary Fund.‏
 24.  Hajiyan pirooz, D., Ebrahimi salary, T., & Maleksadati, S. (2017). Investigating the impact of oil revenue fluctuations on liquidity in Iran during 1990-2012 using dynamic conditional correlation. Quarterly Journal of energy economics review, 12(51), 33-66 (In Persian).
 25.  Hadian, E., & OUji mehr, S. (2014). Investigating the behavior of foreign exchange market pressure index in Iran: using a smooth transition autoregressive model (star). Quarterly Journal of applied economics studies in Iran, 10(3), 247-266 (In Persian).
 26.  Heidari, H., Asghari, R., & Alinezhad, R. (2016).  Investigating the Impact of Corruption on Inflation Rate in Selected Countries of MENNA Region Journal of Macroeconomics, 21(11), 81-104 (In Persian).
 27.  Huang. H. & Wei. S. J. (2006). Monetary Policies for Developing Countries: The Role of Institutional Quality. Journal of International Economics, 70, 239–252.
 28.  Jafari samimi, A., Montazeri shoorekchali, J., & Tatar. M. (2014). Life expectancy and economic growth in Iran: smooth transition regression (star) approach. Quarterly Journal of Economics growth and development research, 4(13), 117-128 (In Persian).
 29.  Jafari samimi, A., & Derakhshani, K. (2015). Central bank independence in Iran: a theoretical and empirical analysis. Quarterly Journal of monetary and banking researches   24(8), 167-190 (In Persian).
 30.  Javan, M., Afshari, Z., & Tavakolian, H. (2018). Monetary Policy and labor markets: a dynamic stochastic general equilibrium model. Quarterly journal of applied economics studies in Iran, 7(25), 25-45 (In Persian).
 31.  Johnston, R. & Pazarbasioglu, B, Ceyla. (1995). Linkages between Financial Variables, Financial Sector Reform and Economic Growth and Efficiency. IMF Working Paper, 1-32, 1995. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=883250.
 32.  Kakuee, N., and Naghdi, Y. (2017). The relationship between money and inflation in Iran. Evidence based on model P*. Quarterly Journal of Economic Research (Sustainable Growth and Development), 2(14). 135-156 (In Persian).
 33.  Khademalizadeh, A. (2013). Investigation the Effects of Capital Market on Economic Growth in Iran Through Microeconomics Approach (Firm Level 1370-1390). Quarterly Iranian Journal of Economic Research, 50(13), 87-121 (In Persian).
 34.  Khodapanah, M. (2015). Estimating the index of corruption in Iran using fuzzy logic and investigation of its relationship with the underground economy using Hsiao causality test. Quarterly Journal of quantitative economics (quarterly journal of economics review), 3(12), 1-25 (In Persian).
 35.  Khodavaisi, H., & Vafamand, A. (2013). Comparing the exchange rates predicted by star non-linear models and alternative models. Quarterly Journal of economic modeling, 3(23), 85-103 (In Persian).
 36.  Kim, S. & Bhattacharya, R. (2009). Regional housing prices in the USA: An empirical investigation of nonlinearity. Journal of Real Estate Finance and Economics, 38(4), 443-460.
 37.  Komijani, A., & Salehi Rezveh, M. (2015).  Asymmetric Effects of the Monetary Policy on Inflation and Output Gap in Iran: A Threshold Approach. Quarterly Journal of economic growth and development research, 21, 61-78 (In Persian).
 38.  Kratzig, M. (2005). STR analysis in JMulti. Jmulti Documentation.‏
 39.  Lohmann, S. (1998). Federalism and central bank independence: the politics of German monetary policy, 1957–92. World Politics, 50(3), 401-446.‏
 40.  Martin, F. M. (2015). Debt, inflation and central bank independence. European Economic Review, 79, 129-150.‏
 41.  Martinez, R. & Iyer, V. (2011), Openness and Inflation: Evidence from the Seven Largest American Economies. International Business and Economic Research Journal, 10(3), 51-57.
 42.  Minea, A., & Villieu, P. (2009). Can inflation targeting promote institutional quality in developing countries? In the 26th Symposium on Money, Banking and Finance, University of Orléans, 25-26.
 43.  Mohamadpoor Ola kandi, A. (2017). The role of corruption control in the impact of monetary and fiscal policy in Mena countries. Master thesis in economic, Urmia University (In Persian).
 44.  Mohammad roshani, H. (2016). The effect of oil income on liquidity of Iran: with emphasis on the role of cash reserve fund. Quarterly Journal of economic growth and development research, 6, 23, 59-74 (In Persian).
 45.  Moshiri, S., Bagheri Pormehr, Sh., & Mousavy nik, H. (2012). Surveying Degree of Fiscal Dominance in Iran’s Economy in a General Equilibrium Dynamic Stochastic Model. Quarterly Journal of Economic growth and development research, Number 5, 69-90 (In Persian).
 46.  Motavaseli, M., Shahmoradi, A., & Komijani, A. (2011).  A New Keynesian Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) Model for an Oil Exporting Country. Quarterly Journal of economic research, 4, 87-116 (In Persian).
 47.  North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press, Cambridge.
 48.  Pinga, V. E. B. & Nelson, G. C. (2001). Money, Prices and Causality: Monetarist versus Structuralist Explanations Using Pooled Country Evidence. Applied Economics, 33 (10), 1271-1281.
 49.  Rahmani, T. and Yousefi, H. (2008), Corruption, Monetary Policy, and Inflation: A Cross-Country Examination, Working Paper: 1-18.
 50.  Rahmani, M., & Esmaeil, A. (2015). Central bank independence and macro-prudential regulation. Journal of Ravand (trend of economic research), 69(22), 155-187 (In Persian).
 51.  Rahmanpour, Z. (2013). The relationship between monetary policy and good governance in Iran and the group of selected middle-income countries. Master Thesis in Economics, Islamic Azad University, Yazd Branch, Yazd (In Persian).
 52.  Sadeghi, H., Assari arani, A., & Shaghaghi shahri, V. (2011). Measuring corruption in Iran by using fuzzy logic (economic approach). Economic research review, 4 (39), 139-174 (In Persian).
 53.  Sadeghi, H., S.K., & Feshari, M. (2011) Investigation of the Impact of Corruption on Inflation Rate in Selected MENA Countries. Quarterly Journal of economic research, 4(1), 141-158 (In Persian).
 54.  Samadi, A.H., Marzban, H., & Sajedianfard, N. (2014). Tax evasion, effective tax rates and economic growth in Iran: An endogenous growth model. Proceedings of the 8th Conference on Fiscal and Tax Policies in Iran (In Persian).
 55.  Samadi, A. H., & Oujimehr, N., & Maleki, M. (2016). Investigating the nonlinear effects of fiscal policy on Iran's private consumption in a Markov rotation pattern with the possibility of variable transfer over time. Journal of Planning and budgeting, Number 2, 133-150 (In Persian).
 56.  Savastano, M. A., & Mishkin, F. S. (2000). Monetary Policy Strategies for Latin America. National Bureau of Economic Research.‏
 57.  Shaghaghi سhari, V., & karim, M.H. (2016). Corruption and endogenous economy, in accordance with resistive economy (case study: Iran). Quarterly Journal of the ئarco and strategic policies, 4, 63-90 (In Persian).
 58.  Shahabadi, A., Amiri, B., & Sarigol, S. (2016). Institutions and Income Equality (Case Study: Selected Non-Aligned Movement Countries). Quarterly Journal of economic research, 16(61), 155-179 (In Persian).
 59.  Swinburne, M., & Castello-Branco, M. (1991). Central bank independence and central bank functions. P. Downes and R. Vaez-zadeh, 12(2),414-44.‏
 60. Taghavi, M., & Safarzadeh, E. (2009). Optimum rate of money growth in new Keynesian DSGE framework for Iran economy. Quarterly Journal of Economic modeling, 3(9), 77-104 (In Persian).
 61.  Tanzi, V. (1998). Corruption around the world: Causes, consequences, scope, and cures. Staff Papers, 45(4), 559-594.‏
 62. Tavakolian, H. (2015). Optimal, discretionary and rule- based monetary policy in achieving 5-year development plans inflation target: a dynamic stochastic general equilibrium approach. Quarterly Journal of monetary and banking researches, 23(8), 1-38 (In Persian).
 63.  Tavakolian, H. (2014). Estimating the degree of financial dominance and its welfare costs is a stochastic dynamic general model. Quarterly Journal of Monetary-Banking, 21, 329-359 (In Persian).
 64. Tavakolian, H., & Sarem, M. (2014). DSGE patterns in DYNER software, modeling, solution and estimation based on Iranian economy. Tehran, Monetary and Banking Research Institute (In Persian).
 65. Terasvirta, T., & Anderson, H. M. (1992). Characterizing nonlinearities in business cycles using smooth transition autoregressive models. Journal of Applied Econometrics, 7(S1), S119-S136.‏
 66.  Ueda, K., & Valencia, F. (2014). Central bank independence and macro-prudential regulation. Economics Letters, 125(2), 327-330.‏
 67.  Zamanzade, H., & Jalali Naeeni, A. (2012). Modeling financial dominance and fiscal policy in the Iranian economy, a dynamic random equilibrium approach. Quarterly Journal of Monetary-Banking, number 13, 1-34 (In Persian).
 68.  Zaranezhad, M., Shahri, Z., Ebrahimi, S., & Kiani, P. (2012) Estimation of Corruption Index in Iran: A MIMIC Approach. Proceedings of the National Conference on Economic Jihad, Babolsar University, November (In Persian).
 69.  Zarineghbal, H., Jafari samimi, H., & Tehranchian, A.M. (2018). The Effect of Central Bank Independence on Output and Inflation Fluctuations in Iran. Quarterly Journal of economic growth and development research, 30(8), 33-54 (In Persian).