تحلیل و بررسی تاثیر کارایی بازار کالا بر کامیابی اقتصادی با تاکید بر متغیرهای موثر بر کارایی (مطالعه موردی: کشورهای آسیایی با شاخص رقابت پذیری متوسط روبه بالا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)

2 دانشیار اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)

3 استادیار اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)‌

چکیده

هدف اصلی هر کشوری داشتن رشد اقتصادی بالا و رسیدن به سطوح توسعه یافتگی می باشد که از ضرورت های دسترسی به این اهداف، استفاده بهینه از منابع موجود در کشور و راهکار آن بهبود و ارتقای کارایی و بهره وری است. ارتقای کارایی و بهره وری بر پدیده های اصلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع مانند کاهش سطح تورم، افزایش سطح رفاه عمومی، افزایش سطح اشتغال و افزایش توان رقابتی تاثیر دارد. از این رو هدف این مطالعه تحلیل اثرات بلند مدت مولفه کارایی بازار کالا در شاخص رقابت پذیری جهانی بر کامیابی اقتصادی کشورهای آسیایی طی دوره 2019- 2008 در کشورهای آسیایی با شاخص رقابت پذیری متوسط رو به بالا می باشد. بدین منظور با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری تابلویی(PVECM) اثرات کارایی بازار کالا بر کامیابی اقتصادی این کشورها مورد بررسی قرار گرفت. به طور کلی نتایج توابع واکنش ضربه حاکی از این است که با ایجاد شوک در کارایی بازار کالا، شوک مثبت این نوع کارایی(بهبود کارایی بازار کالا) در میان مدت و بلند مدت منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و در نهایت افزایش کامیابی اقتصادی می شود. نتایج تجزیه واریانس نیز مشخص کرد که موثرترین متغیر بر کارایی بازار کالا سرمایه گذاری می باشد که بیشترین تاثیر خود را در بلند مدت بر کارایی بازار کالا بجای می گذارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis Effects of Goods Market Efficiency on Economic Success with emphasis on variables affecting efficiency (Case Study: Asian Countries with the average upward competitiveness index)

نویسندگان [English]

 • Naghmeh honarvar 1
 • homayoun ranjbar 2
 • sara ghobadi 3
1 Ph.D Student in Department of Economics, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran naghmeh_honarvar@yahoo.com
2 Associate professor, Department of Economics, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran(corresponding author)
3 Assistant professor, Department of Economics, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran s_ghobadi@hotmail.com
چکیده [English]

The main purpose of each country is to have high economic growth and to reach developmental levels, which is the necessity to achieve these goals, to use the best available resources in the country and to improve its efficiency and productivity. Promotion of efficiency and productivity affects the main economic, social and political phenomena of societies, such as lowering inflation, increasing welfare, increasing employment and increasing competitiveness. Therefore the purpose of this study is to analyze the long run effects of the goods market efficiency component in the global competitiveness index on the economic success for the period 2008-2019 in Asian countries with the average upward competitiveness index. For this purpose, using the Panel Vector Error Correction Model (PVECM), the effects of goods market efficiency on the economic success of these countries was investigated. In general, the results indicate that by creating a shock in the goods market efficiency, the positive shock of goods market efficiency (improving the goods market efficiency) lead to increase in the rate of economic growth and decrease in the unemployment rate and ultimately, an increase in economic success in the medium and long run. The results of variance decomposition also indicate that the most effective variable on the goods market efficiency is investment, which has the greatest impact in the long run.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic Success
 • Global Competitiveness Index
 • Goods Market Efficiency
 1. اصغر‌پور، حسین و محمد‌زاده، پرویز و منبعی، امید (1391). بررسی تأثیر درآمد بر شادی نیروی کار در ایران. مجله تحقیقات اقتصادی، 38، 39-1.
 2. امامی‌میبدی، علی (۱۳۷۹). اصول اندازه گیری کارایی. تهران: انتشارات موسسه مطالعات و بهره وری.
 3. خداداد‌حسینی، حمید و آذر، عادل و شاه‌طهماسبی، اسماعیل (1390). اندازه‌گیری کارایی نسبی مزیت رقابتی ایران. نشریه مدیریت بازرگانی، ۱۳، 112-91.
 4. صفریان، شیوا (۱۳۹۳). ارزیابی روابط متقابل بین کارایی بازار کالا و توسعه بازار مالی در فضای رقابت‌پذیری جهانی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی.
 5. عبادی، جعفر (۱۳۷۰). مباحثی در اقتصاد خرد. تهران: انتشارات سمت.
 6. میرا‌حسنی، منیر السادات (۱۳۹۲). بررسی تغییرات شاخص‌های رقابت‌پذیری ایران طی سال‌های گذشته و جایگاه ایران بین کشورهای منطقه و جهان. مجله اقتصادی، ۲، ۴۴ -۲۵.
 7. نجارزاده، رضا و تمنایی فر، سیما وگلی، یحیی (1391). بررسی اثر آزادسازی تجاری بر بهره‌وری کل عوامل تولید در گروه منتخب کشورهای اسلامی. فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی سابق)، 9، 152-129.
 8. وارث، حامد و محمدی، شاپور و پروندی، یحیی (۱۳۹۱). تأثیر رقابت‌پذیری جهانی(GCI)  بر کامیابی اقتصادی کشورها: ارائه مدلی برای ارتقای رقابت‌پذیری ملی ایران. فصلنامه علوم مدیریت ایران، ۲۶، 48-25.
 9. هنرور، نغمه و رنجبر، همایون و قبادی، سارا (1397). بررسی رابطه بلندمدت بین کارایی بازار کالا و کارایی بازار نیروی کار در شاخص رقابت‌پذیری جهانی و متغیرهای کامیابی اقتصادی (رشد اقتصادی و بیکاری) درکشورهای منتخب آسیا. فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 31، 278-245.

6.     فضائل‌اردکانی، باقر و اکبری‌فرد، حسین و جلایی، سید عبدالمجید (1397). اثر بهره‌وری بر رفتار نرخ ارز حقیقی با تأکید بر ‏فراوانی نیروی کار ماهر و غیرماهر. فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد، 1(5)، 112-85.

7.     عطار، خلیل و فتاحی، شهرام و سهیلی، کیومرث (1398). بررسی اثر تکانه بهره‌وری کل عوامل تولید بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات بر متغیرهای کلان و بخشی اقتصاد ایران: رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی. فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد،20(1)، 241-183.

 1. Asgharpour, H., & Mohammadzadeh, P., & Manbei, O. (2012). Investigating the effect of income on labor force happiness in Iran. Journal of Economic Research, 38, 1-139. (In Persian)
 2. Attar, K., & Fattahi, S., & Soheili, K. (2019). Investigating the effect of total productivity momentum of agricultural, industrial and service sectors on macro and sectoral variables of Iran's economy: A stochastic dynamic general equilibrium model approach. Journal of Applied Theories of Economics, 20 (1), 183-241. (In Persian)
 3. Ebadi, J. (1370). Discussions in microeconomics. Tehran: Samat Publications. (In Persian)
 4. Emami Meybodi, A. (2000). Principles of efficiency measurement. Tehran: Institute of Studies and Productivity Publications. (In Persian)
 5. Enders, W. (1995). Applied econometric time series. John Wiley & Sons, In USA.
 6. Fazael Ardakani, B., & Akbari Fard, H., & Jalaei, SA. (2018). The effect of productivity on real exchange rate behavior with emphasis on the abundance of skilled and unskilled labor. Journal of Applied Theories of Economics, 1 (5), 85-112. (In Persian)
 7. Hamalainen, T. (2003). National Competitiveness and Economic Growth: the Changing Determinants of Economic Performance in the World Economy. 1st ed Edward Elgar Publishing.
 8. Honarvar, N., & Ranjbar, H., & Ghobadi, S. (2018). Examining the long-term relationship between goods market efficiency and labor market efficiency in the f global competitiveness index and variables of economic success (economic growth and unemployment) in selected Asian countries. Economic Modeling Research Quarterly, 31, 245-278. (In Persian)
 9. Khodadad Hosseini, H., & Azar, A., & Shah Tahmasebi, I. (2011). Measuring the relative efficiency of Iran's competitive advantage. Journal of Business Management, 13, 91-112. (In Persian)
 10. Lawton, T. (1999). Evalating European Competitiveness and Models for a Successful Business Enviroment. European Business Journal, 11, 195-205.
 11. Lazonick, W. (2009). What is New and Permanent about the New Economy? .Institute for Employment Research, 1-42.
 12. Lutkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer-Verlag, Berlin.
 13. Lutkepohl, H., & Reimers, HE. (1992). Impulse Response Analysis of Cointegrated Systems. Journal of Economics Dynamics and Control, 16(1), 53–78.
 14. Mira Hassani, M. (2013). Investigating the changes in Iran's competitiveness indicators during the past years and Iran's position between the countries of the region and the world. Economic Journal, 2, 25-44. . (In Persian)
 15. Najarzadeh, R., & Tamnaeifar, S., & Gogli, Y. (2012). Investigating the effect of trade liberalization on the productivity of all factors of production in the selected group of Islamic countries. Quarterly Journal of Quantitative Economics (former economic studies), 9, 129-152. . (In Persian)
 16. Porter, M., & Schawb, K. (2008). The global competitiveness report 2008-2009. Geneva: World Economic Forum.
 17. Romer, P. (1992). Two Strategies for Economic Development: Using Ideas and Producing Ideas, World Bank Conference on Economic Development. the World Bank, Washington DC.
 18. Radukic, S & Mastilo, Z & Zorana Kostic, Z & Vladusic, L. (2019). Measuring of The Goods and Labor Markets Efficiency: Comparative Study of Western Balkan Countries. Montenegrin Journal of Economics, 15, 95_109.
 19. Safarian, S. (2014). Assessing the interrelationships between commodity market inefficiency and financial market development in a global competitive environment. Master Thesis, Faculty of Management, Kharazmi University. (In Persian)
 20. Schwab, K. (2010). The Global Competitiveness Report 2010-2011. Geneva: World Economic Forum, 501.
 21. Sims, CA. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48 (10), 1-48.
 22. Paul, A., & Tuhina, K., & Aditi, R. (2015). FDI and Global Competitiveness of Indian Manufacturing Sector. I J A B E R, 13(3), 1073-1095.
 23. Tao, Z. (2018). Policies to Ensure Asia’s Sustained Economic Success. The IMF Press Center.
 24. Vares, H., & Mohammadi, S., & Parvandi, Y. (2012). The Impact of Global Competitiveness (GCI) on Economic Success of Countries: Presenting a Model for Promoting Iran's National Competitiveness. Iranian Journal of Management Sciences, 26, 25-48. (In Persian)
 25. Xia, R., & Liang, T., & Zhang, Y .(2012). Is Global Competitive Index a Good Standard to Measure Economic Growth? A Suggestion for Improvement. International Journal of Services and Standards, 45-57.