بررسی تاثیر تکانه‌های دائمی و موقت بهره‌وری بر درجه‌ی جذب سرریزهای تکنولوژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهیدباهنر کرمان

چکیده

پیشرفت اقتصادی و بازرگانی هر کشور متکی بر پیشرفت فنی و صنعتی است و پیشرفت فنی و صنعتی در بخش‌های مختلف اقتصادی در سایه فعالیت‌های تحقیق و توسعه داخلی و سرریز تکنولوژی بین‌المللی و استفاده از نتایج آن‌ها در برنامه‌های اقتصادی امکان‌پذیر می‌باشد. فعالیت‌های تحقیق و توسعه داخلی موجب تولید کالاها و خدمات قابل تجارت و استفاده موثرتر از منابع موجود و جذب فناوری پیشرفته خارجی می‌شود. بر همین اساس در این مطالعه اثر تکانه‌های بهره‌وری بر درجه‌ی جذب سرریزهای تکنولوژی در ایران طی دوره زمانی 1393-1357 بررسی شده است. برای این منظور از تکنیک بلانچارد-کوا برای تجزیه تکانه‌های بهره‌وری به موقت و دائمی و از مدل خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR) جهت بررسی اثر این دو جزء تکانه بر سرریز تکنولوژی استفاده شده است. نتایج تخمین مدل نشان می‌دهد، در حالی‌که تکانه‌های دائمی بهره‌وری، عامل اصلی تغییرات در سرریز تکنولوژی هستند، تکانه‌های موقتی بهره‌وری، در توضیح تغییرات سرریز تکنولوژی نقش مهمی ایفا نمی‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of permanent and transitory shocks of productivity on the degree of absorption of technology spillovers

نویسندگان [English]

  • sorour chehrazi 1
  • sayed abdolmajid jalaee 2
1 department of economy, economy and management faculty, shahid bahonar university, Kerman, Iran
2 shahid bahonar university of kerman
چکیده [English]

The economic and commercial progress of each country depends on the technical and industrial progress, and technical and industrial progress in various economic sectors is possible due to domestic research and development activities and the spillovers of international research and development and the use of their results in economic plans. R&D activities lead to the production of goods and services that can be traded and more effectively use of existing resources and absorbing advanced foreign technology. accordingly, in this study, The effect of productivity shocks on the degree of efficiency in technology spillovers were examined during the period of 1978-2014. for this purpose, the Blanchard-Quah technique have been used for the analysis of temporary and permanent productivity impacts and the structural vector autoregression (SVAR) have been used to study the effect of these two components on technological spillovers. the results of the model indicate that, while the permanent productivity shocks, the main cause of changes in technology spillovers, transitory productivity shocks, do not plays an important role in explaining the changes technology spillovers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Spillovers
  • Total Factor Productivity
  • Transitory and Permanent Shocks
  • Blanchard-Quah Method
  • Research and Development
1. امینی، علیرضا، ریسمانچی، هستی، و فرهادی‌کیا، علیرضا (1389). تحلیل نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ارتقای بهره‌وری کل عوامل (TFP)، یک تحلیل داده‌های تابلویی بین کشوری. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 2(43)، 55-80.
2. بهبودی، داود، و ممی‌پور، سیاب (1386). تجارت بین‌الملل، سرریز دانش و بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، 2(9)، 33-55.
3. رهنمای قراملکی، غلامحسین، متفکرآزاد، محمدعلی، رنج‌پور، رضا، و صادقی، سیدکمال (1393). بررسی نقش مخارج R&D داخلی، واردات تکنولوژی و تاثیر متقابل سرمایه انسانی و واردات تکنولوژی بر ارزش افزوده در صنایع بزرگ ایران. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 3(72)، 25-59.
4. زمانیان، غلامرضا، فطرس، محمدحسن، و رضائی، الهام (1393). اثر سرریزهای تحقیق و توسعه بر بهره وری کل عوامل تولید صنایع کارخانه ای ایران. فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، 5(17)، 91-108.
5. محمدی، تیمور، و اکبری‌فرد، حسین (1387). اثر شوک‌های بهره‌وری بر رشد اقتصادی ایران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 2(35)، 177-204.
6. مهرگان، نادر، و سلطانی صحت، لیلی (1393). مخارج تحقیق و توسعه و رشد بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت. سیاست های راهبردی و کلان، 2(5)، 1-24.
1. Aghion, P., & Howitt, B. (2007). The productivity effects of privatization: The case of Polish cooperatives. International Review of Financial Analysis, 16(4), 354–366.
2. Amini, A.R., Rismanchi, H., & Farhadikia, A.R. (2010). Analysis the Role of Foreign Direct Investment (FDI) in Promoting Total Factor Productivity (TFP), An Interagency Panel Data Analysis. Journal of Iranian Economic Research, 2(43), 55-80 (In Persian).
3. Behboudi, D., & Mamipour, S. (2007). International trade, knowledge Spillover and total factors productivity in Iran. Journal of New Economics and Business, 2(9), 33-55 (In Persian).
4. Blanchard, O., & Quah, D. (1989). The dynamic effects of aggregate demand and supply disturbances. American Economic Review, 79, 655-673.
5. Borensztein. E. D., & Lee, J.W. (1998). Does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth?. Journal of International Economics, 45(1), 115–135.
6. Cincera, M. (2001). International R&D spillovers: a survey. Cahiers Economiques de Bruxelles, 169, 1-20.
7. Coe D.T., & Moghadam, R. (1993). Capital and trade as engines of growth in France: An application of Johansen's cointegration methodology. IMF Staff Papers, Palgrave Macmillan, 40(3), 542-566.
8. Di Giorgio, G., & Nistico, S. (2013). Productivity shocks, stabilization policies and the dynamics of net foreign assets. Journal of Economic Dynamics and Control, 37, 210-230.
9. Dulleck, U., & Foster, N. (2008). Imported Equipment, Human Capital and Economic Growth in Developing Countries. Economic Analysis and Policy, 2, 233-250.
10. Eden L., Lecitas E., & Martinez, R.J. )1997(. The production,  transfer and spillover of technology: Comparing large and small multinationals as technology producers. Small Business Economics, 9(1), 53-66.
11. Findlay, R. )1978(. Relative Backwardness, Direct foreign investment and the transfer of Technology: A simple dynamic model. Quarterly of Journal of Economics, 92(1), 1-16.
12. Fu, X., & Gong, Y. )2009(.International and intranational technological spillovers and productivity growth in China. Asian Economic Papers, 8(2), 1-24.
13. Griliches, Z. (1998). R&D and Productivity: The Econometric Evidence. Cambridge: National Bureau of Economic Research, Inc.
14. Grossman, G.M. & Helpman, E. (1991). Innovation and Growth in the Global Economy. Cambridge, MA: The MIT Press.
15. Hall, J., & Scobie, G.M. (2006). The Role of R&D  in Productivity Growth: The Case of Agriculture in New Zealand: 1927 to 2001. New Zealand Treasury Working Paper, WP/06/01.
16. Kokko, A., Tansini, R., & Zejan, M. )1997(. Trade regimes and spillover effects of FDI: Evidence from Uruguay. Working paper, Stockholm School of Economics.
17. Kouhkan, E. (2015). The effect of research and development spillovers through foreign trade on total factor productivity in Iran. International Conference on Advanced Research in Management, Economics and Accounting (In Persian).
18. Lai, M., Peng, Sh. & BAO, Q. (2006).Technology spillovers, absorptive capacity and economic growth. China Economic Review, 17, 300-320.
19. Lai, M., Wang, H., & Zhu, Sh. (2009). Double-edged effects of the technology gap and technology spillovers: Evidence from the Chinese industrial sector. China Economic Review, 20, 414-424.
20. Lucas, R.E. (1988). On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics, 22(1), 3-42.
21. Madsen, J.B. (2007). Technology spillover through trade and TFP convergence: 135 years of evidence for the OECD countries. Journal of International Economics, 72, 464-480.
22. Mehregan, N., & Soltani Sehat, L. (2014). R&D expenditures and productivity growth of total factors of the manufacturing sector. Journal of Macro Strategic Policies, 2(5), 1-24 (In Persian).
23. Mohammadi, T., & Akbari fard, H. (2008). Effect of Productivity Shock on Iran's Economic Growth. Journal of Iranian Economic Research, 2(35), 177-204 (In Persian).
24. Parrado, R., & De Cian, E. (2014). Technology spillovers embodied in international trade: Intertemporal, regional and sectoral effects in a global CGE framework. Energy Economics, 41, 76-89.
25. Rahnamay Gharamaleki, G.H., Motefakerazad, M.A., Ranjpour, R., & Sadeghi, K. (2014). Investigating the Role of Internal R&D Expenditures, Importing Technology and Interaction of Human Capital and Importing Technology on Value Added in Iran's Great Industries. Journal of Business Research, 3(72), 25-59 (In Persian).
26. Romer, D. (2006). Advanced Macroeconomics. McGraw-Hill Companies, Third Edition, USA.
27. Romer, P.M. (1990). Endogenous Technological Change. Journal of political Economy, 5, s71-s102.
28. Serrano, G., Lopez-Bazo, E., & Garcia-Sanchis, J.R. (2002). Complementarity between Human Capital and Trade in Regional Technological Progress. ERSA conference papers, European Regional Science Association.
29. Sims, Ch. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48(1), 1-48.
30. Tian, X. (2010). Managing FDI technology spillovers: A challenge to TNCs in emerging markets. Journal of World Business, 45, 276-284.
31. Zamanian, Gh., Fotros, M.H., & Rezaei, E. (2014). The effect of research and development spillovers on the total factor productivity of Iran's industrial factories. Journal of Economic Growth and Development Research, 5(17), 91-108. (In Persian)