بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی، سرمایه سلامت و رشد اقتصادی در استانهای کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی ملایر، ایران

2 استادیار رشته اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی اراک

3 دانشیار رشته اقتصاد دانشگاه پیام نور مرکز اراک

چکیده

سرمایه اجتماعی از جمله مفاهیم جدیدی است که در دو دهه اخیر جایگاه برجسته‌ای در مطالعات اقتصادی و اجتماعی پیدا کرده است. اما همواره بحث‌های زیادی بین اندیشمندان این عرصه، در خصوص چگونگی ارتباط و برهم‌کنش‌های حاصل از سرمایه اجتماعی با سرمایه سلامت و رشد اقتصادی وجود دارد. هدف این مطالعه، مشخص نمودن ارتباط بین شاخص‌های سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی سلامت با رشد اقتصادی استان‌های کشور با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری داده‌های ترکیبی طی سال‌های 1394-1384 می‌باشد. برای محاسبه شاخص سرمایه اجتماعی از 11 متغیر و برای محاسبه سرمایه سلامت از 5 متغیر استفاده شده است. نتایج تجربی بدست آمده از برآورد مدل و بررسی تأثیر متقابل متغیرهای تحقیق در چارچوب تجزیه واریانس، نشان می‌دهد در دوره مورد بررسی، نه تنها رشد اقتصادی در تشکیل سرمایه اجتماعی و سرمایه سلامت استان‌های کشور تأثیر مثبت داشته است بلکه سطوح بالاتر سرمایه اجتماعی سبب می‌شود که سرمایه سلامت در استان‌های کشور بهبود یافته و با افزایش سرمایه سلامت، خود سبب بهبود و شکل‌گیری سرمایه اجتماعی شده است. بنابراین سرمایه اجتماعی بعنوان یکی از راه‌های اصلی ارتقاء سلامت انسانی باید مورد توجه سیاست‌گزاران سلامت جامعه و استان-های کشور قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between social capital, health capital and economic growth in Provinces of Iran

نویسندگان [English]

 • mojtaba ghiasi 1
 • Ahmad sarlak 2
 • Hadi ghafari 3
1 iau-malayer
2 Assistant Professor of Economics, Islamic Azad University, Arak,
3 Associate Professor of Economics, Payame Noor University, Arak
چکیده [English]

In the last two decades, social capital is one of the new concepts that has found a significant place in economic and social studies. But there is always a lot of debate amongst thinkers about how the relationship between social capital, health and economic growth. The purpose of this study is to determine the relationship between indicators of social capital and human capital of health with economic growth of the provinces using the panel data Vector Auto regression for the period of 2005-2015. To calculate the social capital index of 11 variables, 5 variables have been used to calculate health Capital. Experimental results obtained from estimating the model and examining the interaction of research variables in the framework of analysis of variance, show that in the period under review, not only economic growth has a positive effect on social capital and health capital of the provinces but also higher levels of social capital. Health capital in the provinces of the country has improved and with the increase of health capital, it has led to the improvement and formation of social capital.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social Capital
 • Human capital health
 • Economic Growth
 • Panel data
 1. ابوالحسن تنهایی، حسین و حضرتی صومعه، زهرا (1388). بررسی نظری پژوهش­های سرمایه اجتماعی در جامعه ایران. فصلنامه علوم رفتاری، 1(1)، 52-29.
 2. تیرگر، آرام و فیروزبخت، مژگان (1396). سرمایه اجتماعی محل کار و سلامت کارکنان: مطالعه مروری سیستماتیک. مجله ارگونومی،  5(1)، 25-18.
 3. حیدری، حسن، فعالجو، حمیدرضا، نظریان، علمناز و محمدزاده، یوسف (1392). سرمایه اجتماعی، سرمایه سلامت و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه. فصلنامه پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، 11، 74-57.
 4. ربیعی، مهناز، حیدری، سمیه، شریعت بهادری، مینا و کنی، صدیقه (1392). تأثیر شاخص­های سلامت بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه. مجله اقتصادی، 7 و 8، 88-73.
 5. سپهر دوست، حمید، قربان سرشت، مرتضی و باورتی، مهسا (1393). اثر نامتوازن سرمایه انسانی در بخش سلامت و آموزش بر رشد اقتصادی.  فصلنامهتحقیقاتتوسعهاقتصادی،  16 ، 102-81.
 6. شعبانی، احمد، نخلی، سیدرضا و شیخانی، مصطفی (1392)، اثر سرمایه اجتماعی بر توسعه انسانی مناطق ایران، فصلنامه برنامه­ریزی و بودجه، 18(2)، 161-127.
 7. شهیکی­تاش، محمدنبی، محمدزاده، اعظم و روشن، رضا (1396). تخمین و ارزیابی و مقایسه قیمت­گذاری دارایی­ها بر اساس مصرف و اجزاء آن با استفاده از روش GMM و HJ. تحقیقات اقتصادی، 2، 394-369.
 8. فتاحی، شهرام، سهیلی، کیومرث، رشادت، سهیلا و کریمی، پرستو ( 1392). رابطه سرمایه انسانی بهداشت و رشد اقتصادی در کشورهای اوپک. فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان، 3 (3 و 4)، 51-37.
 9. مجتهد، احمد، جوادی­پور، سعید (1384). بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشور­های منتخب در حال توسعه(. فصلنامهپژوهش­هایاقتصادیایران، 19، 54-31.
 10. مویدفر، رزیتا، اکبری، نعمت الله و دلیری، حسن (1387). اثرات متقابل و پویای سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی. مطالعات اقتصاد بین­الملل، 2، 37-21.
 11. مهرگان، نادر و دلیری، حسن ( 1394). بررسی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و توسعه انسانی در استان­های ایران، فصلنامهپژوهش­هایاقتصادی (رشدوتوسعهپایدار). 15(2) ، 136-117.

 

 1. Abolhassan Tanhaei, H., & Hazrati Soomeh, Z. (2009). Theoretical study of social capital research in Iranian society. Behavioral Sciences Quarterly, 1 (1), 52-29 (In Persian).
 2. Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The review of economic studies, 58(2), 277-297.
 3. Brown, T., Scheffler, R. M., Seo, S., & Reed, M. (2006). The empirical relationship between community social capital and the demand for cigarettes. Health Economics, 15(11), 1159–1172.
 4. Durkheim, E. (1897). Suicide: A Study in Sociology. Glencoe, IL: Free Press.
 5. Fattahi, S., Soheili, K., Reshadat, S., & Karimi, P. (2013). The relationship between human capital, health and economic growth in OPEC countries. Health Management Quarterly, 3 (3 & 4), 51-37  (In Persian).
 6. Folland, S. (2007). Does community social capital contribute to population health? Social Science & Medicine, 64, 2342–2354.
 7. Folland, S. (2008). An economic model of social capital and health. Health Economics, Policy and Law, 4(3), 1–15.
 8. Hamano, T., Fujisawa, Y., Ishida, Y., Subramanian, S. V., Kawachi, I., & Shiwaku, K. (2010). Social capital and mental health in Japan: A multilevel analysis. PLoS One, 5(10), e13214.
 9. Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis, Princeton University Press.
 10. Hansen, L. P., & Singleton K. J. (1982) Generatized instrumental variable estimation of nonlinear rational expwctations models. Journal of the Econometric Society, 1269-1286.
 11. Hartwig, J. (2010). Is Health Capital Formation Good for Long-Term Economic Growth? Panel Granger-Causality Evidence for OECD Countries. Journal of Macroeconomics, 32(1), 314-325.
 12. Heidari, H., Faaljo, H. R., Nazarian, A., & Mohammadzadeh, Y. (2013). Social capital, health capital and economic growth in the Middle East. Journal of Economic Growth and Development Research, 11, 74-57 (In Persian).
 13. Jangraiz, K. H. A. N., & Khattak, N. U. R. (2016). Does Health Matter for Economic Growth? Journal of Economic and Social Thought, 3(1), 166-170.
 14. Kawachi, I., & Berkman, L. (2000). Social cohesion, social capital, and health. Social epidemiology, 174(7).
 15. Kawachi, I., Kennedy, B. P., Lochner, K., & Prothrow-Stith, D. (1997). Social capital, income inequality and mortality. American Journal of Public Health, 87(9), 1491–1498.
 16. Kawachi, I., Subramanian, S. V., & Kim, D. (2008). Social capital and health. New York: Springer.
 17. Kennedy, B. P., Kawachi, I., & Brainerd, E. (1998). The role of social capital in the Russian mortality crisis. World development, 26(11), 2029-2043.
 18. Kennelly, B., O’Shea, E., & Gavey, E. (2003). Social capital, life expectancy and mortality: A cross-national examination? Social Science & Medicine, 56(12), 2367–2377.
 19. Kim, D., Baum, C. F., Ganz, M., Subramanian, S. V., & Kawachi, I. (2011). The contextual effects of social capital on health: A cross-national instrumental variable analysis. Social Science & Medicine, 73(12), 1689–1697.
 20. Rözer, J., Kraaykamp, G., & Huijts, T. (2016). National income inequality and self-rated health: the differing impact of individual social trust across 89 countries. European Societies, 18(3), 245-263.
 21. Laporte, A., Nauenberg, E., & Shen, L. (2008). Aging, social capital, and health care utilization in Canada. Health Econ. Ploy & L., 3, 393.
 22. Lindström, M. (2008). Social capital and health-related behaviors. In Social capital and health (pp. 215-238). Springer, New York, NY.
 23. Lindström, M., Moghaddassi, M., Bolin, K., Lindgren, B., & Merlo, J. (2003). Social participation, social capital and daily tobacco smoking: A population-based multilevel analysis in Malmo, Sweden. Scandinavian Journal of Public Health, 31(6), 444–450.
 24. Lochner, K. A., Kawachi, I., Brennan, R. T., & Buka, S. L. (2003). Social capital and neighborhood mortality rates in Chicago? Social Science & Medicine, 56(8), 1797–1805.
 25. Lütkepohl, H. (2005). New introduction to multiple time series analysis. Springer Science & Business Media.
 26. Lynch, J. W., Davey Smith, G., Hillemeier, M., Shaw, M., Raghunathan, T., & Kaplan, G. A. (2001). Income inequality, psychological environment and health: Comparisons across wealthy nations. The Lancet, 358(9277), 194–200.
 27. d'Hombres, B., Rocco, L., Suhrcke, M., & McKee, M. (2010). Does social capital determine health? Evidence from eight transition countries. Health economics, 19(1), 56-74.
 28. Mehregan, N., & Daliri, H. (2015). Investigating the Relationship between Social Capital and Human Development in the Provinces of Iran, Quarterly Journal of Economic Research (Sustainable Growth and Development). 15 (2), 136-117 (In Persian).
 29. Mellor, J., & Milyo, J. (2005). State social capital and individual health status. Journal of Health Politics, Policy and Law, 30(6), 1101–1130.
 30. Moayedfar, R., Akbari, N. & Daliri, H. (2008). Interactions and dynamic effects of social capital and economic development. International Economic Studies, 2, 37-21 (In Persian).
 31. Mohan, J., Twigg, L., Barnard, S., & Jones, K. (2005). Social capital, geography and health: a small-area analysis for England. Social science & medicine, 60(6), 1267-1283.
 32. Mujtahid, A., & Javadipour, S. (2008). Investigating the Effect of Health Expenditures on Economic Growth (Case Study of Selected Developing Countries). Iranian Economic Research Quarterly, 19, 31-54 (In Persian).
 33. Muntaner, C., Lynch, J., & Davey Smith, G. (2001). Social capital, disorganized communities, and the third way: Understanding the retreat from structural inequalities in epidemiology and public health. International Journal of Health Services, 31, 213–237.
 34. Murgai, R., Winters, P., Sadoulet, E., & De Janvry, A. (2002). Localized and incomplete mutual insurance. Journal of development Economics, 67(2), 245-274. Musalia, j., (2016). Social capital and health in Kenya: A multilevel analysis. Social Science & Medicine, 167, 11-19.
 35. Palomino PJ, Ausina TE. (2012). Social Capital, Investment and Economic Growth: Evidence for Spanish Provinces", Foundation BBVA, No: 14.
 36. Peiró-Palomino, J., & Tortosa-Ausina, E. (2015). Social capital, investment and economic growth: some evidence for Spanish provinces. Spatial economic analysis, 10(1), 102-126.
 37. Poortinga, W. (2006). Social relations or social capital? Individual and community health effects of bonding social capital. Social Science & Medicine, 63(1), 255–270.
 38. Poortinga, W. (2006). Social capital: An individual or collective resource for health? Social Science & Medicine, 62(2), 292–302.
 39. Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: America’s declining social capital. In Culture and politics (pp. 223-234). Palgrave Macmillan, New York.
 40. Rabiee, M., Heidari, S., Shariat Bahadori, M., & Kani, S. (2013). The Impact of Health Indicators on the Economic Growth of Developed and Developing Countries. Economic Journal, 7 & 8, 73-88 (In Persian).
 41. Rocco, L., Fumagalli, E., & Suhrcke, M. (2014). From social capital to health — and back. Health Economics, 23(5), 586–605.
 42. Sampson, R. J., Raudenbush, S. W., & Earls, F. (1997). Neighborhoods and violent crime: A multilevel study of collective efficacy. Science, 277, 918–924.
 43. Scheffler, R. M., & Brown, T. T. (2008). Social capital economics, and health: New evidence. Health Economics, Policy and Law, 3(4), 321–331.
 44. Scheffler, R. M., Brown, T. T., & Rice, J. K. (2007). The role of social capital in reducing non-specific psychological distress: The importance of controlling for omitted variable bias. Social science & medicine, 65(4), 842-854.
 45. Sepehr Doost, H., Ghorban Seresht, M., & Bavarti, M. (2014). The unbalanced effect of human capital in health and education on economic growth. Economic Development Research Quarterly, 16, 102-81 (In Persian).
 46. Shabani, Ahmad, Nakhli, Seyed Reza and Sheikhani, Mostafa (2013), The effect of social capital on human development in Iran, Quarterly Journal of Planning and Budget, 18 (2), 161-127 (In Persian).
 47. Shahikitash, M. N., Mohammadzadeh, A. & Roshan, R. (2017). Estimate, evaluate and compare pricing of assets based on consumption and its components using GMM  and HJ methods. Economic Research, 2, 394-369 (In Persian).
 48. Subramanian, S. V., Kim, D. J., & Kawachi, I. (2002). Social trust and self-rated health in US communities: A multilevel analysis. Journal of Urban Health: Bulletin of the New York Academy of Medicine, 79(4), 21–34.
 49. Tirgar, A., & Firoozbakht, M. (2017). Workplace Social Capital and Employee Health: A Systematic Review Study. Journal of Ergonomics, 5 (1), 25-18 (In Persian).
 50. Veenstra, G. (2005). Location, location, location: contextual and compositional health effects of social capital in British Columbia, Canada. Social Science & Medicine, 60(9), 2059–2071.
 51. Weiqiu Yu. (2015). Human Capital, Social Capital and Economic Growth. Athens Journal of Social Sciences, 161-172.
 52. Wilkinson, R. G., Kawachi, I., & Kennedy, B. P. (1998). Mortality, the social environment: crime and violence. Social Health Illness, 20, 578–597.
 53. Younsi, M., & Chakroun, M. (2017). Does social capital determine health? Empirical evidence from MENA countries. The Social Science Journal, 53(3), 371-379.