شناسایی مهم‌ترین سازوکارهای انتقال سیاست پولی بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران با رویکرد الگو‌های میانگین پویا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی ، الیگودرز، ایران

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)

3 استادیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در حوزه سیاست‌گذاری پولی و اعتباری، سیاست‌گذاران بایستی به تعاملات بین ابزار سیاست پولی، بازار دارایی‌ها و بازار پول و در یک سطح بالاتر، ارتباط هر دو آن‌ها با متغیرهای کلان اقتصادی، مانند تولید، توجه ویژه‌ای داشته باشند. بر این اساس هدف اصلی این مقاله شناسایی مهم‌ترین سازوکارهای انتقال سیاست پولی بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران است. تحقیق حاضر کاربردی است. بازه زمانی تحقیق حاضر سال‌های 1370-1370 بوده و با استفاده از نرم افزار MATLAB بهره گرفته خواهد شد. در این تحقیق 34 متغیر مؤثر بر انتقال سیاست پولی از کانال نئوکلاسیکی و 22 متغیر مؤثر بر سازوکار انتقال پولی از کانال غیرنئوکلاسیکی وارد الگو گردید.
بر اساس نتایج، کانال نئوکلاسیکی سهم بالاتری در انتقال سازوکار پولی نسبت به کانال غیرنئوکلاسیکی دارد. بر اساس نتایج، مهم‌ترین کانال‌های انتقال سیاست پولی؛ نرخ ارز حقیقی مؤثر، نرخ سود بانکی بلند مدت، انحراف نرخ ارز غیررسمی از رسمی، نرخ رشد شاخص کل سهام، شاخص قیمت زمین در تهران، حجم پول، کل بدهی به سیستم بانکی و نرخ رشد اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی بودند؛ همچنین بر اساس نتایج متغیرهای کل بدهی به سیستم بانکی، نرخ سود بانکی بلند مدت، انحراف نرخ ارز غیررسمی از رسمی بر رشد اقتصادی تأثیر منفی و سایر متغیرها در کل دوره تأثیر مثبتی بر این متغیر داشتند. نتایج این تحقیق و عملکرد اقتصاد کلان ایران طی سال‌های اخیر نشان داد، نمی‌توان بخش حقیقی اقتصاد ایران را با اجرای سیاست‌های پولی انبساطی مداوم، نجات داد؛ لذا توصیه می‌شود، سیاست‌گذاران پولی کشور با ادامه سیاست‌های فعلی و نیز کنترل مناسب حجم نقدینگی، ضمن کنترل تورم به دستیابی ثبات اقتصادی کمک نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of the Most Important Variables Affecting the Mechanism of Monetary Policy Transmission in the Iranian Economy with the Dynamic Model Averaging Approach

نویسندگان [English]

 • Majid Rahimi 1
 • Kamran Nadri 2
 • Mehdi Yazdani 3
1 Phd student of economics of Islamic Azad University, Aliguderz branch
2 Associate Professor, University of Imam Sadegh
3 Associate Professor, University of Shahid Beheshti
چکیده [English]

Many economists agree that monetary policy affects the real sector of the economy in the short term, but their disagreement is over the channels of influence and their relative importance. The research's main purpose was to identify the most important mechanism of monetary policy transmission in the Iranian economy with the dynamic model averaging approach.
Thirty-four variables affecting monetary policy transmission through the neoclassical channel and twenty-two variables affecting the monetary transmission mechanism in the non-neoclassical model were entered into the model. According to the results, the neoclassical channel has a higher share in the monetary mechanism transmission system than the non-neoclassical channel.According to the results, the most important channels of monetary policy transmission in the Iranian economy are the effective real exchange rate variables, free-market interest rate, informal exchange rate deviation from the formal, total stock index growth rate, land price index in Tehran, the volume of money, total debt to the banking system and the growth rate are credits granted to the private sector.
According to the results, total debt to the banking system, free-market interest rate and informal exchange rate deviation from the formal had a negative effect on economic growth and other variables had a positive effect on economic growth

کلیدواژه‌ها [English]

 • Monetary Policy Transfer Mechanism
 • Neoclassical Channel
 • Non-Classical Channel
 • Dynamic Average
 1. خداپرست شیرازی، جلیل (1396). دگردیسی انتقال پولی طی زمان: رویکرد الگوهای DSGE و FAVAR. فصلنامه اقتصاد مقداری, 14(1), 172-143.
 2. خسروی، عبدالحمید، مرزبان، حسین، قادری، جعفر و رستم­زاده، پرویز (1400). گذار ناقص نرخ بهره و سیاست پولی در ایران. پژوهش‌های پولی-بانکی، ۱۴(47)، صفحات ۱۰۶-۶۹.
 3. راعی، رضا، ایروانی، محمد جواد و احمدی، تیرداد (1397). شوک‌های پولی و کانال‌های انتقال دهنده سیاست پولی در اقتصاد ایران: با تأکید بر کانال نرخ ارز، قیمت مسکن و اعتبارات. فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 8(31)، 44-29.
 4. رحیمی، مجید، ندری، کامران و یزدانی، مهدی (1399). شناسایی مهمترین متغیرهای موثر بر ساز و کار انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران با رویکرد الگو‌های میانگین بیزین. فصلنامه راهبرد اقتصادی، 9(35)، 323-293.
 5. رحیمیان، فریناز، شریفی رنانی، حسین و قبادی، سارا (1400). نقش ثبات بازار‌ مالی بر سازوکار انتقال سیاست پولی در ایران: روش گارچ چند متغیره(MGARCH) . مدیریت دارایی و تامین مالی، 9(3)، 64-37.
 6. شاه حسینی، سمیه و بهرامی، جاوید (1395). نوسانات اقتصاد کلان و سازوکار انتقال پولی در ایران (رویکرد مدل DSGE). پژوهشنامه اقتصادی، 16(60 )، 48-1.
 7. شریفی رنانی، حسین، کمیجانی، اکبر و شهرستانی، حمید (1388). بررسی سازوکار انتقال پولی در ایران: رویکرد خودرگرسیونی برداری ساختاری. پژوهش‌های پولی-بانکی، 1(2)، 176-145.
 8. شهرکی، سارا، صباحی، احمد، مهدوی عادلی، محمد حسین و سلیمی­فر، مصطفی (۱۳۹۴). نرخ ارز واقعی به عنوان سازوکار انتقال پولی جدید در اقتصاد ایران: یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی. فصلنامه برنامه­ریزی و بودجه، ۲۰(۴)، ۱۰۶-۷۱.
 9. قلی زاده, علی اکبر و صمدی پور، شهلا (1400). بررسی رابطه بین شوک سرمایه انسانی، رشد اقتصادی و قیمت مسکن با استفاده از الگوی خودرگرسیونی برداری پانل. اقتصاد باثبات، 2(3)، 59-31.
 10. کمیجانی، اکبر و علی نژاد مهربانی، فرهاد (1391). ارزیابی اثربخشی کانال‌های انتقال پولی بر تولید و تورم و تحلیل اهمیت نسبی آنها در اقتصاد ایران. فصلنامه برنامه­ریزی و بودجه، ۱۷ (۲)، ۶۳-۳۹.
 11. پدرام، مهدی، شیرین­بخش، شمس­اله و افشار، آذین (1390). نقش قیمت مسکن در سازوکار انتقال پولی: رویکرد SVAR و شبیه­سازی وضعیت ناقض. پژوهش‌های پولی بانکی، 3(7)، 108-77.

 

 1. Abdul Karim, Z., Azman-Saini, W. N. W., & Abdul Karim, B. (2011). Bank lending channel of monetary policy: Dynamic panel data study of Malaysia. Journal of Asia-Pacific Business, 12(3), 225-243.‏
 2. Aleem, A. (2010). Transmission mechanism of monetary policy in India. Journal of Asian Economics, 21(2), 186-197.‏
 3. Allen, N., & Robinson, J. (2015). Monetary Policy Effects in a Regime Switching Model. Applied Economics, 46(24), 2936-2951.‏
 4. Aoki, K., Proudman, J., & Vlieghe, G. (2004). House prices, consumption, and monetary policy: a financial accelerator approach. Journal of financial intermediation, 13(4), 414-435.‏
 5. Aragón, E. K. D. S. B., & Portugal, M. S. (2009). Asymmetric effects of monetary policy in Brazil. Estudos Econômicos (São Paulo), 39, 277-300.‏
 6. Budha, B. B. (2013). The bank lending channel of monetary policy in Nepal: evidence from bank level data. NRB Economic Review, 25(2), 43-65.‏
 7. Bajari, P., Benkard, C. L., & Krainer, J. (2005). House prices and consumer welfare. Journal of Urban Economics, 58(3), 474-487.‏
 8. Boivin, J., Kiley, M. T., & Mishkin, F. S. (2010). How has the monetary transmission mechanism evolved over time?. In Handbook of monetary economics (Vol. 3, pp. 369-422). Elsevier.‏
 9. Bordon, A. R., & Weber, A. (2010). The transmission mechanism in Armenia: New evidence from a regime switching VAR analysis. Available at SSRN 1751382.‏
 10. Buiter, W. H. (2008). Housing wealth isn't wealth (No. w14204).‏
 11. Calem, P., Covas, F., & Wu, J. (2011). The impact of a liquidity shock on bank lending: the case of the 2007 collapse of the private-label RMBS market. manuscript, Federal Reserve Board.‏
 12. Chakraborty, I., Goldstein, I., & MacKinlay, A. (2018). Housing price booms and crowding-out effects in bank lending. The Review of Financial Studies, 31(7), 2806-2853.
 13. Ciccarelli, M., Maddaloni, A., & Peydró, J. L. (2015). Trusting the bankers: A new look at the credit channel of monetary policy. Review of Economic Dynamics, 18(4), 979-1002.‏
 14. Dahlhaus, T. (2014). Monetary policy transmission during financial crises: An empirical analysis (No. 2014-21). Bank of Canada.‏
 15. Gauger, J., & Coxwell Snyder, T. (2003). Residential fixed investment and the macroeconomy: Has deregulation altered key relationships?. The Journal of Real Estate Finance and Economics, 27(3), 335-354.‏
 16. Gholizadeh, A., & Samadipour, S. (2021). Investigating the relationship between human capital shock, economic growth and housing prices using the panel vector autoregressive model. Stable Economy and Sustainable Development, 2(3), 31-59.‏
 17. Gupta, R., Hammoudeh, S., Kim, W. J., & Simo-Kengne, B. D. (2014). Forecasting China's foreign exchange reserves using dynamic model averaging: The roles of macroeconomic fundamentals, financial stress and economic uncertainty. The North American Journal of Economics and Finance, 28, 170-189.
 18. Ida, D. (2013). Tobin's Q channel and monetary policy rules under incomplete exchange rate pass-through. Economic Modelling, 33, 733-740.‏
 19. Janjua, P. Z., & Rashid, A. (2014). Impact of monetary policy on bank’balance sheet in Pakistan.‏
 20. Jannsen, N., Potjagailo, G., & Wolters, M. H. (2015). Monetary policy during financial crises: Is the transmission mechanism impaired? (No. 2005). Kiel Working Paper.‏
 21. Kamijani, A., & Alinejad Mehrabani, F. (2011). Evaluating the effectiveness of money transfer channels on production and inflation and analyzing their relative importance in Iran's economy. Planning and Budget Quarterly, 17 (2), 63-39 (in Persian).    
 22. Khodaparast Shirazi, J. (2016). Transformation of monetary transfer over time: approach of DSGE and FAVAR models. Quantitative Economics Quarterly, 14(1), 172-143 (in Persian).    Khosravi, A. H., Marzban, H., Qadri, J., & Rostam Zadeh, P. (2021). Incomplete transition of interest rate and monetary policy in Iran. Monetary and Banking Research, 14(47), pp. 69-106 (in Persian).      
 23. Kilinc, M., & Tunc, C. (2019). The asymmetric effects of monetary policy on economic activity in Turkey. Structural Change and Economic Dynamics, 51, 505-528.‏
 24. Koop, G., & Korobilis, D. (2009). Bayesian Multivariate Time Series Methods for Empirical Macroeconomics. MPRA Paper 20125.‏
 25. Korobilis, D. (2013). Assessing the transmission of monetary policy using time‐varying parameter dynamic factor models. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 75(2), 157-179.‏
 26. Krylova, E. (2002). The credit channel of monetary policy: Case of Austria (No. 111). Reihe Ökonomie/Economics Series.‏
 27. Li, N., & Lee, Y. (2015). The bank-lending channel of monetary policy transmission in China: A comparison between Chinese and foreign banks. Korea and the World economy, 16(2), 167-193.‏
 28. Li, W., & Yao, R. (2007). The life‐cycle effects of house price changes. Journal of Money, Credit and banking, 39(6), 1375-1409.‏
 29. Liang, W., Lu, M., & Zhang, H. (2016). Housing prices raise wages: Estimating the unexpected effects of land supply regulation in China. Journal of Housing Economics, 33, 70-81.‏
 30. Miller, N., Peng, L., & Sklarz, M. (2011). House prices and economic growth. The Journal of Real Estate Finance and Economics, 42(4), 522-541.‏
 31. Mora, N. (2013). The bank lending channel in a partially dollarized economy. Journal of Applied Economics, 16(1), 121-151.‏
 32. Morris, E. D. (2006). Examining the wealth effect from home price appreciation. University of Michigan, mimeo.‏
 33. Obafemi, N. F., & Ifere, E. O. (2015). Monetary policy transmission mechanism in Nigeria: A comparative analysis. Research in World Economy, 6(4), 93-103.‏
 34. Saibu, O. M., & Nwosa, P. I. (2012). The monetary transmission mechanism in Nigeria: A sectoral output analysis.‏
 35. PARVIN, S., SHAKERI, A., & AHMADIAN, A. (2014). Balance sheet effects of monetary policy on banking system and macroeconomic variables of the Iranian economy: A DSGE approach.‏
 36. Pedram, M., Shirin-bakhsh, Sh. A., & Afshar, A. (2010). The role of housing prices in monetary transmission mechanism: SVAR approach and simulation of the violation situation. Banking Monetary Research, 3(7), 77-108 (in Persian).    
 37. Peek, J., & Rosengren, E. S. (2000). Collateral damage: Effects of the Japanese bank crisis on real activity in the United States. American Economic Review, 90(1), 30-45.‏
 38. Peersman, G. (2011). Bank lending shocks and the euro area business cycle. Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Univ. Gent.‏
 39. Qolizadeh, A. A., & Samadipour, S. (2021). Investigating the relationship between human capital shock, economic growth and housing prices using panel vector autoregression model. Stable Economics, 2(3), 59-31 (in Persian).     
 40. Raei, R., Irvani, M. J., & Ahmadi, T. (2017). Monetary shocks and monetary policy transmission channels in Iran's economy: with an emphasis on the exchange rate channel, housing prices and credits. Economic Growth and Development Research Quarterly, 8(31), 29-44 (in Persian).    
 41. Rahimi, M., Nadari, K., & Yazdani, M. (2019). Identifying the most important variables affecting the monetary policy transmission mechanism in Iran's economy with the approach of Bayesian mean models. Economic Strategy Quarterly, 9(35), 293-323 (in Persian).    
 42. Rahimian, F., Sharifi Renani, H., & Qobadi, S. (2021). The role of financial market stability on the monetary policy transmission mechanism in Iran: Multivariate GARCH (MGARCH) method. Asset Management and Financing, 9(3), 37-64 (in Persian).    
 43. Rong, Z., Wang, W., & Gong, Q. (2016). Housing price appreciation, investment opportunity, and firm innovation: Evidence from China. Journal of Housing Economics, 33, 34-58.‏
 44. Shah Hosseini, S., & Bahrami, J. (2015). Macroeconomic fluctuations and monetary transmission mechanism in Iran (DSGE model approach). Economic Research Journal, 16(60), 1-48 (in Persian).     
 45. Sharifi Renani, H., Kamijani, A., & Shahrashtani, H. (2008). Investigating the monetary transmission mechanism in Iran: a structural vector autoregression approach. Monetary and Banking Research, 1(2), 145-176 (in Persian).     
 46. Shahraki, S., Sabahi, A., Mahdavi Adeli, M. H., & Salimi Far, M. (2014). Real exchange rate as a new monetary transmission mechanism in the Iranian economy: a stochastic dynamic general equilibrium model. Planning and Budget Quarterly, 20(4), 71-106 (in Persian).     
 47. Torres, J. A. E., & Restrepo, S. S. (2016). Asymmetric effects of monetary policy on the Colombian house prices. Bogotá: Dissertation, Department of Economics of Pontificia Universidad Javeriana. Available online: https://repository. javeriana. edu. co/handle/10554/18881 (accessed on 28 May 2021).
 48. Erdogdu, A. (2017) . Functioning and Effectiveness of Monetary Transmission Mechanisms: Turkey Applications . Journal of Finance and Bank Management , Vol.5, 29 -41
 49. Gerali, A., Neri, S., Sessa, L., & Signoretti, F. M. (2010). Credit and banking in a DSGE model of the euro area. Journal of Money, Credit and Banking , Vol.42 (s1), 107 –141.
 50. Yang, Z., & Pan, Y. (2020). Human capital, housing prices, and regional economic,development: Will “vying for talent” through policy succeed?. Cities, 98,102577.
 51. Lustig, H., & Van Nieuwerburgh, S. (2008). The returns on human capital: Good news on Wall Street is bad news on Main Street. The Review of Financial Studies, 21(5), 2097-2137.
 52. Anwar. S., & Nguyen, L. (2018). Channels of monetary policy transmission in Vietnam. Journal of Policy Modeling, 62, 201-215.
 53. Catik, A., & Akdeniz, C. (2019). The evolution of the monetary transmission channels in Turkey: evidence from a TVP-VAR model. Applied Economics Letters, 26, 1072-1079.